Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Št. 430-2/2008-3 Ob-2668/08 , Stran 884
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 2. Pravna podlaga: razpis se izvede na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06 in 14/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07) in Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2008 (Uradni list RS, št. 125/07). 3. Predmet razpisa: predmet razpisa so programi (dejavnosti) oziroma projekti (največ dva na izvajalca), med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oziroma posodobitev opreme, izvedba dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij ipd., ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana, vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter življenja, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine. 4. Upravičenci za dodelitev sredstev Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov oziroma projektov: – fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine Sežana, – druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, če se programi oziroma projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Sežana. Prijavitelji, ki so za prijavljeni program oziroma projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Sežana oziroma so bili (bodo) njihovi programi v letu 2008 kakorkoli že financirani iz proračuna Občine Sežana, niso upravičeni do sredstev po tem razpisu. Prijavitelji ne morejo biti gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna združenja, podružnice tujih podjetij in druge osebe po Zakonu o gospodarskih družbah. 5. Izvajalci programov oziroma projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da izvajajo programe oziroma projekte, ki so predmet razpisa, – da imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine Sežana oziroma izvajajo programe oziroma projekte, ki se pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Sežana, – da programi oziroma projekti omogočajo vključevanje ali uporabo članov oziroma uporabnikov iz Občine Sežana, – da prijavljeni programi oziroma projekti niso bili sofinancirani iz proračuna Občine Sežana 2008 in tudi ne bodo prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis Občine Sežana za leto 2008, – da imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov ter zagotovljene tudi druge (neproračunske) vire financiranja, – da imajo izkušnje ter reference z izvajanjem programov oziroma projektov na področju, za katerega se prijavljajo, – da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za delo. 6. Merila za vrednotenje programov oziroma projektov so: – preglednost – cilji ter nameni programov oziroma projektov so jasno opredeljeni: do 5 točk; – število aktivnih članov oziroma nosilcev programov oziroma projektov iz Občine Sežana: – 1–30 aktivnih članov oziroma nosilcev: 5 točk, – 31–50 aktivnih članov oziroma nosilcev: 10 točk, – nad 50 aktivnih članov oziroma nosilcev: 15 točk; – število uporabnikov iz Občine Sežana: – 1–100 uporabnikov: 5 točk, – 101–1000 uporabnikov: 10 točk, – nad 1000 uporabnikov: 15 točk; – promocija – programi oziroma projekti prispevajo k prepoznavnosti občine: do 20 točk; – kvaliteta in realnost – programi oziroma projekti so kvalitetni in realno izvedljivi: do 20 točk; – inovativnost – programi oziroma projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih programov oziroma projektov ter vsebujejo drugačen pristop: do 10 točk; – sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator ali soorganizator je Občina Sežana: do 10 točk; – reference – redno in kvalitetno delovanje v daljšem časovnem obdobju: do 5 točk; – delež lastnih sredstev – za izvedbo programov oziroma projektov imajo izvajalci: – 50–60% lastnih sredstev: 5 točk, – 61–70% lastnih sredstev: 10 točk, – 71– 80% lastnih sredstev: 15 točk, – več ko 80%: 20 točk. 7. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina sredstev na razpolago je 43.256,00 EUR. 8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Prijavitelj mora Občini Sežana najkasneje do 28. 2. 2009 podati finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi prijavljenega programa oziroma projekta. 9. Razpisni rok: razpis se prične naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in je odprt do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31. 10. 2008. 10. Oddaja in dostava prijav oziroma vlog Vloga oziroma prijava mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Pisne vloge oziroma prijave morajo biti poslane na naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v zaprtih ovojnicah, opremljene z nazivom in naslovom pošiljatelja na hrbtni strani ovojnice in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis županova sredstva 2008« na prednji strani ovojnice. Kolikor posamezni prijavitelj predloži več vlog oziroma prijav, mora za vsak posamezni program oziroma projekt izpolniti ločen obrazec in ga posredovati v svojem, pravilno označenem ovitku. 11. Odpiranje in obravnava vlog oziroma prijav ter obveščanje o izboru: Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija bo obravnavala pravilno označene prijave oziroma vloge enkrat mesečno, pri čemer bodo obravnavane tiste, ki bodo na Občino Sežana prispele od prvega do zadnjega dne v preteklem mesecu. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija pozvala, da jih v roku 8 dni po prejemu poziva dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom zavržejo. Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in priloženih obrazcih. Komisija bo na podlagi meril predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov oziroma projektov prijaviteljev. Kolikor komisija meni, da posamezni program oziroma projekt izredno prispeva k izboljšanju procesov in pogojev delovanja oziroma življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev, lahko takemu programu oziroma projektu predlaga dodelitev dodatnih točk. Občina Sežana lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev. O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni v 45 dneh po odločitvi. Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – navodilo za izpolnjevanje razpisne dokumentacije, – prijavni obrazec, – merila za sofinanciranje, – vzorec pogodbe. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni – vložišču Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana – soba št. 10, na voljo pa je tudi na spletni strani Občine Sežana: http://www.sezana.si. 13. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Mateja Grzetič Žerjal, 05/73-10-139, mateja.grzetic@sezana.si. 14. Vsebina vloge oziroma prijave Vloge oziroma prijave na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec, – podpisano in žigosano izjavo, da program ni oziroma ne bo (so)financiran iz proračuna Občine Sežana za leto 2008, – podpisano in žigosano izjavo o nezavajajočih podatkih.

AAA Zlata odličnost