Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Št. 39-08 Ob-2502/08 , Stran 858
I. Razpoložljiva sredstva in upravičenci 1. Sredstva za spodbujanje razvoja območij kjer živi romska etnična skupnost v Republiki Sloveniji se bodo s tem razpisom dodeljevala za sofinanciranje projektov v lokalno cestno in drugo osnovno komunalno infrastrukturo. Predvidena višina sredstev za ta namen je 1.478.847,33 EUR, in sicer: – v letu 2008: 257.315,33 EUR, – v letu 2009: 320.180,20 EUR in – v letu 2010: 901.351,80 EUR. Sredstva so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki številka 1171: Infrastruktura na območjih, kjer žive Romske etnične skupnosti. 2. Na razpisu lahko kandidirajo občine, ki imajo komunalno neurejena strnjena bivališča Romov in so v tekočem mandatu občinskega sveta v občinski svet izvolile predstavnika romske skupnosti v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/07 – ZSPDPO in 94/07 – ZLS-UPB2). 3. Sredstva, ki bodo upravičencu dodeljena na tem razpisu za leto 2008, morajo biti s strani upravičenca od SVLR zahtevana do najkasneje 20. 10. 2008, za leto 2009 do najkasneje 20. 10. 2009 in za leto 2010 do najkasneje 20. 10. 2010, na način, ki bo določen v pogodbi o sofinanciranju. O morebitni spremembi teh rokov se lahko SVLR in upravičenec, ob upoštevanju razpoložljivih sredstev in določil aktov, ki urejajo zaključevanje državnega proračuna, dogovorita z aneksom k pogodbi o sofinanciranju. II. Upravičeni nameni, upravičeni stroški in višina sofinanciranja 1. Sofinancirani so lahko naslednji projekti: a) vodovodni sistem za eno ali več posameznih porabnikov (vključuje zajetje, cevovod do hišnega priključka in potrebno čiščenje) v romskih naseljih; b) kanalizacijsko omrežje, kadar je le-to potrebno zaradi zaščite vodnih virov oziroma drugih ekoloških zahtev v romskih naseljih; c) elektrifikacija strnjenih romskih naselij; d) novogradnje ali rekonstrukcije lokalnih cest in poti v romskih naseljih; e) odkup zemljišč za ureditev in zaokrožitev romskih naselij. 2. Projekt bo sofinanciran do največ 100% izkazanih in plačanih upravičenih stroškov projekta. Ne glede na odstotek sofinanciranja iz prejšnjega odstavka in ne glede na vrednost celotnega projekta, je zgornja meja sofinanciranja projekta 150.000 EUR, za upravičene stroške iz točk a. do d, oziroma 50.000 EUR za upravičene stroške iz točke e. 3. Upravičeni stroški projekta so: – kupnina za nakup zemljišč v okviru romskega naselja, na katerih so postavljena nelegalno zgrajena bivališča, vendar največ do 7,5 EUR za kvadratni meter odkupljenega zemljišča. Lastniki zemljišč predvidenih za odkup, ne smejo biti lastniki zgradb postavljenih na zemljiščih, – stroški gradnje (novogradnja, adaptacija, rekonstrukcija), rušitev, priprav za gradnjo in stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, – stroški storitev strokovnega nadzora pri gradnji. Davek ni upravičen strošek sofinanciranja. Kot upravičeni stroški se štejejo samo stroški, ki so nastali na osnovi pogodb, podpisanih po prejemu sklepa o sofinanciranju. Stroški bodo upravičeni do sofinanciranja, če bodo nastali v skladu z veljavno zakonodajo in če bodo izkazani z verodostojnimi knjigovodskimi listinami. Projekt bo sofinanciran na podlagi predložene ustrezne dokumentacije, v skladu z veljavnimi predpisi s področja izvrševanja državnega proračuna Republike Slovenije, kot refundacija že plačanih upravičenih stroškov projekta. Črpanje sredstev je možno le na podlagi originalnih situacij o opravljenih delih, potrjenih s strani upravičenca in strokovnega gradbenega nadzora, drugih originalnih računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin; plačilo mora biti dokazano z izpisom AJPES o poravnanih obveznostih izvajalcem. Upravičenec je odgovoren zagotoviti, da izstavljena situacija o opravljenih delih ustreza dejanskem stanju na terenu in določbam pogodbe, kar lahko SVLR kadarkoli tudi preveri. Upravičenci so SVLR, v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev iz razpisa, dolžni omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije investicije ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Če sredstva niso bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima SVLR pravico takoj zahtevati od upravičenca, da vrne vsa nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema do dneva vrnitve sredstev. Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt ima vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno z datumom začetka in konca. Pri dinamiki koriščenja odobrenih sredstev bo upoštevana specifičnost projekta, dinamika realizacije projekta in dinamika koriščenja sredstev iz drugih virov. Koriščenje sredstev bo možno v obsegu razpoložljivih sredstev proračuna Republike Slovenije. Upravičenci lahko izvajajo projekte tudi fazno. Iz investicijske dokumentacije mora biti v tem primeru razvidno, da projekt poteka v fazah. Nedvoumno morajo biti določene posamezne faze projekta, ki morajo biti finančno ovrednotene in časovno opredeljene. Posamezna faza pri izvedbi projekta pomeni ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali faza projekta izpolnjuje vnaprej določena merila. Faza projekta ima vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno z datumom začetka in konca. III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 1. Prijavitelj mora biti upravičenec po tem javnem razpisu. 2. Vloga na razpis mora vsebovati: 1. izpolnjen prijavni obrazec; 2. investicijski dokument, izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) oziroma področnimi metodologijami (in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta, v nadaljevanju: DIIP), ki je potrjen s strani odgovorne osebe prijavitelja. Iz tega dokumenta morajo biti jasno razvidne naslednje informacije: – podroben opis bivalnih in socialnih razmer Romov v občini; – lokacija naložbe, z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski objekt (nedvoumno naj bo navedena začetna in končna točka objekta ali dela objekta, ki je predmet zahtevka); – obseg del po letih; – finančna konstrukcija z navedbo virov financiranja in dinamiko porabe sredstev; 3. poročilo o že opravljenih delih, če gre za fazno gradnjo; 4. izjavo s katero izjavlja: – da bo zagotovil vse potrebne ostale vire za izvedbo projekta; – da za prijavljen projekt še ni bila prejeta podpora iz katerihkoli javnih virov (proračun Republike Slovenije, drugi javni viri, mednarodni viri) oziroma, da je za prijavljeni projekt že bila prejeta podpora (z navedbo virov in višine prejete podpore po virih); – da v vlogi navaja resnične podatke; – da se strinja z razpisnimi pogoji in merili za izbor projektov iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije; 5. izpolnjen obrazec 3; 6. dovoljenje za poseg v prostor (gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija) skladno z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05-ZVMS, 120/06 – Odl. US in 126/07). Kolikor bo investitor izvajal dela zgolj na osnovi lokacijske informacije, mora biti iz nje jasno in nedvoumno razvidno, da gradbeno dovoljenje za navedeno investicijo, glede na določila veljavne zakonodaje, ni potrebno. V tem primeru mora občina priložiti tudi izjavo, da za investicijo ni potrebno gradbeno dovoljenje; oziroma, če prijavitelj kandidira za sredstva za nakup zemljišč: 1. izpolnjen prijavni obrazec; 2. podroben opis bivalnih in socialnih razmer Romov v občini; 3. mapno kopijo; 4. osnutek kupoprodajne pogodbe; 5. izjavo s katero izjavlja: – da bo zagotovil vse potrebne ostale vire za izvedbo projekta; – da za prijavljen projekt še ni bila prejeta podpora iz katerihkoli javnih virov (proračun Republike Slovenije, drugi javni viri, mednarodni viri) oziroma, da je za prijavljeni projekt že bila prejeta podpora (z navedbo virov in višine prejete podpore po virih); – da v vlogi navaja resnične podatke; – da se strinja z razpisnimi pogoji in merili za izbor projektov iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije; 6. izpolnjen obrazec 3; 7. lokacijsko informacijo. 3. Prijavitelj mora imeti zagotovljena sredstva za izvedbo celotnega projekta (razen sredstev, za katera kandidira na tem javnem razpisu). 4. Prijavitelj mora oddati vlogo na ta javni razpis v skladu z določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije. IV. Merila in kriteriji za ocenjevanje vlog Pri ocenjevanju vlog, bo komisija za odpiranje in ocenjevanje vlog, upoštevala naslednja merila: 1. delež lastnih sredstev prijavitelja za izvedbo projekta; vloga prejme za vsak odstotek sofinanciranja, ki ga prispeva upravičenec v finančni konstrukciji projekta, po 1 točko, za vsak odstotek sofinanciranja večji od 50% pa še dodatni dve točki (projekt lahko po tem merilu prejme največ 150 točk); 2. vpliv projekta, ki je predmet vloge, na izboljšanje infrastrukture v romskih naseljih: – kadar izvedba projekta pomeni ureditev dostopa vseh prebivalcev romskega naselja do komunalne infrastrukture (vodovoda ali elektrike ali kanalizacije ali ceste), prejme projekt 30 točk; kadar se z istim projektom rešuje več od navedenih vrst infrastrukture, se točke seštevajo (npr. če se s projektom ureja in vodovod in kanalizacija, se vloga točkuje s 60 (30+30) točkami; projekt lahko po tem merilu prejme največ 120 točk); – kadar izvedba projekta pomeni ureditev dostopa večine prebivalcev romskega naselja do komunalne infrastrukture (vodovoda ali elektrike ali kanalizacije ali ceste), prejme projekt 20 točk; kadar se z istim projektom rešuje več od navedenih vrst infrastrukture, se točke seštevajo (npr. če se s projektom ureja in vodovod in kanalizacija, se vloga točkuje s 40 (20+20) točkami; projekt lahko po tem merilu prejme največ 80 točk); – kadar izvedba projekta pomeni ureditev dostopa posameznih prebivalcev romskega naselja do komunalne infrastrukture (vodovoda ali elektrike ali kanalizacije ali ceste), prejme projekt 10 točk; kadar se z istim projektom rešuje več od navedenih vrst infrastrukture, se točke seštevajo (npr. če se s projektom ureja in vodovod in kanalizacija, se vloga točkuje z 20 (10+10) točkami; projekt lahko po tem merilu prejme največ 40 točk); – kadar izvedba projekta pomeni ureditev (odškodnino), za nezakonito pozidano zemljišče, dejanskim lastnikom, prejme projekt 15 točk; 3. proračunska sredstva: – delež dodeljenih proračunskih sredstev, ki jih je občina prejela na prejšnjih razpisih (Javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture na območjih kjer živi romska etnična skupnost (Uradni list RS, št. 6/02), Javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih (Uradni list RS, št. 98–99/04), Izvedbeni program pomoči občinam pri urejanju najnujnejše osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih (Sklep Vlade Republike Slovenije št. 30301-5/2005/3, z dne 7. 7. 2005) in vse njegove dopolnitve ter Javnega razpisa za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih (Uradni list RS, št. 53/07)), od celotno razpoložljivih sredstvih na navedenih javnih razpisih, programu oziroma novelaciji programa. Vsak odstotek dodeljenih sredstev predstavlja eno točko. Vsota vseh točk je divizor. Vsoto točk, ki jih je investicija prejela na osnovi točke IV/2, teh meril, delimo z divizorjem. Komisija si pridržuje pravico, da podatke glede opremljenosti romskih naselij z komunalno infrastrukturo, ki jih navaja prijavitelj, primerja s podatki, ki jih je pripravila Strokovna skupina za reševanje prostorske problematike romskih naselij v Sloveniji imenovana pri Ministrstvu za okolje in prostor in v primeru razlik upošteva oceno Strokovne skupine za reševanje prostorske problematike romskih naselij v Sloveniji. Komisija za odpiranje in oceno vlog bo najprej ocenila vloge prijaviteljev in jih uvrstila v seznam, glede na prejeto število točk, od vlog z največ točkami do vlog z najmanj točkami. Predlagala bo razdelitev razpoložljivih sredstev tako, da se sredstva dodelijo vlogam po vrstnem redu na seznamu do porabe sredstev, ob upoštevanju maksimalnega možnega zneska sofinanciranja, opredeljenega s tem javnim razpisom. Sofinancirani bodo projekti, katerih vloge bodo prejele višje ocene. Kadar bodo vloge ocenjene z enakim številom točk, bo komisija pri uvrščanju v seznam upoštevala višino predhodno uvrščenih projektov za istega prijavitelja na razpisih oziroma programu iz točke 3 tega poglavja; prednost bodo imeli prijavitelji z manjšo višino odobrenih sredstev. Pri razdelitvi sredstev bo komisija upoštevala dinamiko sofinanciranja, predvideno v vlogah prijaviteljev, kolikor bodo razpoložljiva sredstva tega javnega razpisa to dopuščala; v nasprotnem primeru bo komisija predlagala odobritev sofinanciranja v spremenjeni dinamiki. V. Rok za predložitev vlog, obravnava vlog in podpis pogodb: 1. Rok za predložitev vlog je 21. 3. 2008 do 15. ure. Vloga bo pravočasna, če bo do navedenega roka prispela na naslov SVLR. Vloge se bodo odprle v roku do 31. 3. 2008. Odpiranje vlog ne bo javno. 2. Vlogo pošlje predlagatelj na naslov: Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani označena z oznako »Ne odpiraj – Romska infrastruktura« in z nazivom ter naslovom pošiljatelja v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisna dokumentacija vsebuje obrazec za pravilno opremo ovojnice, ki ga lahko izpolnite in nalepite na ovojnico. V primeru, da predlagatelj kandidira na razpisu z več projekti, mora vsak projekt vložiti kot ločeno vlogo, torej mora biti vsaka vloga poslana v svoji ovojnici. 3. Odpiranje in oceno vlog bo opravila komisija za odpiranje in oceno vlog. Komisija bo pred odpiranjem zavrgla vse nepravočasne vloge in vloge z nepravilno označenimi ovojnicami in jih vrnila pošiljateljem. Komisija bo o odpiranju vlog vodila zapisnik, predlog izbora prejemnikov spodbud pa podala s končnim poročilom o izvedbi javnega razpisa. Če bo komisija ugotovila, da je prijava na razpis nepopolna, bo predlagatelj v osmih dneh od odpiranja vloge pozvan k dopolnitvi le-te. Predlagatelj mora dopolniti vlogo v osmih dneh od prejema obvestila o dopolnitvi. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v določenem roku ne bodo ustrezno dopolnili, bodo zavržene s sklepom. 4. Na podlagi ocene popolnih vlog bo strokovna komisija pripravila predlog izbora prejemnikov spodbud. 5. Sklep o dodelitvi sredstev izda minister, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Zoper sklep je možna pritožba. Za pritožbeni postopek se uporabljajo določbe 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809). 6. Po prejemu sklepa o dodelitvi sredstev so upravičenci dolžni opraviti izbiro izvajalca del v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje in dostaviti SVLR naslednjo dokumentacijo za vsak odobren projekt posebej: 1. javni razpis za oddajo del in/ali nabavo opreme (če je potreben); 2. razpisno dokumentacijo, na osnovi katere je izvajalec pripravil ponudbo; 3. zapisnik o odpiranju ponudb; 4. poročilo o oddaji naročila; 5. obvestilo o oddaji naročila; 6. ponudbo izbranega izvajalca; 7. izvajalsko pogodbo s predračunom oziroma, v primeru nakupa zemljišč, dostaviti originalno, podpisano, notarsko overjeno kupoprodajno pogodbo, na kateri je izkazano, da je plačan davek. Na podlagi te dokumentacije bosta SVLR in upravičenec podpisala pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev. Pogodba je lahko večletna. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od vročitve sklepa o odobritvi sofinanciranja projekta, v primeru izrednih okoliščin pa se lahko dogovori tudi daljši rok sklenitve pogodbe, če določila izvrševanja proračuna tak rok dopuščajo. V primeru, da je dokumentacija, ki je podlaga za podpis pogodbe pomanjkljiva, se lahko dopolni najkasneje v 15 dneh od prejema poziva za dopolnitev dokumentacije. V primeru, da bo tudi po tem roku dokumentacija nepopolna, se bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od zahteve za sofinanciranje projekta in od sklenitve pogodbe. VI. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije: 1. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnem naslovu: http://www.svlr.gov.si/si/razpisi_za_obcine/aktualni_razpisi/ oziroma jo lahko pridobite na Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, v glavni pisarni v 4. nadstropju, vsak dan med 9. in 12. uro. 2. Dodatne informacije se lahko zahtevajo le v pisni obliki. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Erik Tomaž Žigon, elektronski naslov: tomaz-erik.zigon@gov.si, faks 01/478-37-60.

AAA Zlata odličnost