Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

šT. 430-29/2008/2 Ob-2621/08 , Stran 855
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih projektov kolektivnih raziskav. Kolektivne raziskave so tiste, ki jih za svoje člane naročajo ali izvajajo industrijska združenja, ter potem preko posebnih kanalov skrbijo za razširjanje rezultatov med vse člane. Ministrstvo bo projekte sofinanciralo v okviru pogodbe z Evropsko komisijo. Skupaj z ostalimi vključenimi partnerji v projektu CORNET izvaja ministrstvo usklajevanje politik spodbujanja tehnološkega razvoja. Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni razpis projekta CORNET z imenom »5. skupni razpis CORNET za nadnarodne predloge kolektivnih raziskovalnih projektov« (v izvirniku: »5th Joint CORNET Call for Transnational Collective Research Project Proposals«), objavljen 21. 1. 2008 na spletnem naslovu: www.cornet-era.net, z rokom za prijavo 30. 4. 2008 do 24. ure in možnostjo predložitve predprijave v predpregled do 29. 2. 2008. Vse točke razpisa so natančneje opredeljene in opisane v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletnem naslovu www.mvzt.gov.si (javni razpisi). 3. Pogoji sodelovanja Na javni razpis se lahko prijavijo vsa industrijska združenja (definicija industrijskega združenja in vse ostale točke objave tega javnega razpisa so natančneje obrazložene v razpisni dokumentaciji) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – niso bila na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02), – od leta 2000 niso pridobila in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, – niso za iste stroške pridobila niti niso v postopku pridobivanja sofinanciranja iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali evropskega proračuna, – imajo poravnane vse obveznosti do države. Industrijsko združenje mora raziskovalni projekt sestaviti vsaj še z dvema sorodnima partnerjema iz evropskih držav ali regij, članic konzorcija CORNET, ki sodelujejo na tem razpisu (glej 8. stran dokumenta »Guidelines for Consortia Intending to Submit a proposal in the 5th Joint CORNET Call for Collective Research Project Proposals.« (v nadaljevanju Guidelines …), objavljenega na zgoraj navedenem naslovu (glej točko 4)). Projekt se za primeren smatra le, če ga podpirajo vse nacionalne agencije ali ministrstva v državah ali regijah partnericah. 4. Prijava projekta Če slovensko industrijsko združenje na javnem razpisu nastopa v vlogi koordinatorja, mora v predpisanem roku posredovati projekt upravnemu odboru CORNET in tudi ministrstvu. Če slovensko industrijsko združenje nastopa kot narodni prijavitelj, mora poskrbeti za dostavo vloge na ministrstvo po določilih tega razpisa in na način, opisan v Guidelines … Projekt lahko traja največ dve leti. Narodni prijavitelji imajo možnost svoji nacionalni agenciji (v Sloveniji je nacionalna agencija Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) v predogled predložiti predprijavo, in sicer do 29. 2. 2008. Ostala pravila in informacije o predprijavi glej v Guidelines …, točka 5. 5. Upravičeni stroški: financiral se bo del prijavljenih in dokazanih upravičenih stroškov, delež sofinanciranja in vrsta upravičenih stroškov sta podrobneje navedena v 5. točki razpisne dokumentacije. 6. Ocenjevanje projektov Vloge, ki uspešno prestanejo preverjanja na odpiranju, ki so popolne (bodisi že v osnovni vlogi, bodisi da so ustrezno dopolnjene po pozivu) in ki izpolnjujejo formalne pogoje v skladu z določbami razpisa, se uvrstijo v ocenjevanje. Kolikor se v nadaljevanju ugotovi, da kateri od prijaviteljev na razpis ne izpolnjeje kateregakoli formalnega pogoja ali da je prijavitelj v vlogi namenoma navajal napačne podatke se vlogo, brez nadaljnjega ocenjevanja zavrže. Vloge, ki so se uvrstile v nadaljnje ocenjevanje, ocenijo domači ocenjevalci v skladu z določbami razpisa. To ocenjevanje izpelje strokovna komisija ministrstva. Strokovna komisija lahko po potrebi v postopek ocenjevanja vključi tudi zunanje izvedence. Poleg domačega ocenjevanja, se v skladu s pogoji razpisa izvede tudi mednarodno ocenjevanje v skladu z določbami razpisa CORNET. Projekte ocenijo mednarodni izvedenci. 6.1 Slovenska komisija ocenjuje po naslednjih merilih: – Partnerstvo in partnerji (do 60 točk), – Struktura projekta (do 40 točk), – Tehnologija in inovativnost (do 40 točk), – Tržnost in konkurenčnost (do 60 točk). Podmerila in natančnejši opis posameznih meril je zapisan v razpisni dokumentaciji in predstavljen v ocenjevalnem listu, ki je priloga razpisne dokumentacije. 6.2 Mednarodna komisija ocenjuje po naslednjih merilih, v skladu z merili javnega razpisa CORNET: – sposobnost koordinatorja za uspešno izvedbo projekta, – sposobnost prijavitelja za uporabo raziskovalnih in razvojnih izidov, – možen vpliv in kakovost mednarodnega konzorcija, – tehnično-znanstvena ocena. 6.3 Usklajevanje ocen Po končanem ocenjevanju se na sestanku projektne skupine CORNET preveri in uskladi podpora vseh držav oziroma regij vključenih v posamezni projektni predlog. 7. Višina sredstev Za sofinanciranje projektov CORNET je na proračunski postavki 5686 (Razvojni projekti in infrastruktura), konto 4102, v letu 2008 namenjenih 250.000,00 EUR in v letu 2009 250.000,00 EUR. Projekt bo lahko prejel sredstva do višine, zaprošene v vlogi, vendar je zgornja meja 60.000,00 EUR v enem letu na projekt (odvisno od števila prijav, razpoložljivih sredstev in zaprošenih sredstev). Trajanje projekta je največ dve leti. Sredstva za dokončanje projektov, katerih izvajanje se bo zaključilo v koledarskem letu 2010, se bodo določila glede na razpoložljiva sredstva proračuna za leto 2010, s posebnim aneksom k pogodbi. 8. Izdelava predloga sofinanciranja: glede na razpoložljiva sredstva, prejete vloge in zaprošena sredstva v njih, se bo podprlo izmed pozitivno ocenjenih projektov z zagotovljeno podporo na mednarodni ravni toliko najviše uvrščenih projektov, glede na ocene ocenjevalcev strokovne komisije, kolikor bo razpoložljivih sredstev. V primeru, da bo znotraj projektov z zagotovljeno podporo zaprošenih več sredstev, kot je sredstev na razpolago za izvedbo razpisa, se bo sofinanciranje projektov sorazmerno zmanjšalo. V primeru, da bi bilo za zagotovitev sofinanciranja vseh pozitivno ocenjenih projektov potrebno sofinanciranje posameznih projektov zmanjšati za več kot 20% se izvede zmanjšanje v tem odstotku, projekti se razporedijo glede na ocene nacionalnega ocenjevanja in se iz sofinanciranja izločijo najslabše ocenjeni projekti. Podrobnejši opis izdelave predloga sofinanciranja je opisan v 8. točki razpisne dokumentacije. 9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2008, 2009, 2010. 10. Sestava vloge: prijavitelj sestavi popolno vlogo v dveh izvodih, po navodilih iz 10. točke razpisne dokumentacije. 11. Rok za oddajo vlog Rok za oddajo vlog je 30. april 2008. Vloga mora biti do tega roka oddana na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na razpis CORNET št. 430-29/2008«, na prednji strani ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na ministrstvo ali so oddane priporočeno na pošto do izteka roka (torej 30. 4. 2008 do 24. ure). Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno ali ki ne bodo pravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. Predhodno, in sicer do 29. 2. 2008, lahko prijavitelji v predogled pošljejo predprijavo. Oblika, vsebina in vsa ostala določila v zvezi s predprijavo so natančneje navedena v razpisni dokumentaciji in Guidelines ... 12. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih vlog, na nacionalni del razpisa, v skladu z 222. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), zaradi predvidenega večjega števila prijav ni javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 9. maja 2008 ob 14. uri. V primeru, da komisija na ta dan ne bo sklepčna, se odpiranje opravi prvi naslednji možni dan. 13. Obveščanje o izboru Predlagatelji vlog bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 90 dni od datuma odpiranja vlog. Slovenski prijavitelj lahko v roku 8 dni od prejema sklepa o (ne)izbiri vloži pritožbo. Vložena pritožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister. 14. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: razpisna dokumentacija z dodatnim pojasnili pojmov ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni strani www.mvzt.gov.si (javni razpisi). Več informacij o projektu CORNET in posebej o mednarodnem delu razpisa je dostopnih na www.cornet-era.net. Dodatne informacije so na voljo po tel. 01/478-46-32 ali po elektronski pošti, stična oseba: Urška Zupin, e-pošta: urska.zupin@gov.si.

AAA Zlata odličnost