Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

767. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov v zvezi z ustanovitvijo sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja, stran 1822.

Na podlagi 5. in 6. člena v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov v zvezi z ustanovitvijo sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja
1. člen
V Uredbi o izvajanju ukrepov v zvezi z ustanovitvijo sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja (Uradni list RS, št. 9/07) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(področje uporabe)
Ta uredba določa pristojne organe in postopke izvajanja ukrepov sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja za izvajanje naslednjih uredb:
– Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 z dne 20. februarja 2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti in spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 58 z dne 28. 2. 2006, str. 42), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1261/2007 z dne 9. oktobra 2007 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti (UL L št. 283 z dne 27. 10. 2007, str. 8); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 320/06/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 968/2006 z dne 27. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti (UL L št. 176 z dne 30. 6. 2006, str. 32), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1264/2007 z dne 26. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 968/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti (UL L št. 283 z dne 27. 10. 2007, str. 16) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 968/06/ES).«.
2. člen
V drugem odstavku 10. člena se beseda »potrdilo« nadomesti z besedo »dokazilo«.
3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(plačilo pridelovalcem in pogodbenim upravljavcem strojev)
(1) Do ukrepov iz drugega odstavka tega člena so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so leta 2006, ki je referenčno leto:
a) prejela prehodno plačilo za sladkor ali
b) imela s Tovarno sladkorja, d.d., Ormož, podpisano pogodbo o odkupu sladkorne pese in niso prejela prehodnega plačila za sladkor.
(2) Ukrepi, namenjeni kmetijskim gospodarstvom iz prejšnjega odstavka, so:
– plačila pridelovalcem sladkorne pese v skladu z določbami drugega odstavka 19. člena Uredbe 968/2006/ES,
– plačila pridelovalcem na podlagi Odločbe Komisije (ES) št. 278/2007 z dne 27. aprila 2007 za dodelitev dodatne pomoči za diverzifikacijo,
– plačila retroaktivne pomoči pridelovalcem sladkorne pese v skladu z določbami prvega odstavka 16.a člena Uredbe 968/2006/ES.
(3) Kmetijska gospodarstva iz točke a) prvega odstavka tega člena prejmejo plačilo za površine, za katere so prejela plačilo prehodne pomoči za sladkor v letu 2006.
(4) Kmetijska gospodarstva iz točke b) prvega odstavka tega člena prejmejo plačilo za površine, ki so jih imela zasejana s sladkorno peso. K svoji vlogi morajo priložiti naslednja dokazila, ki se nanašajo na referenčno leto 2006:
– setveni list za pridelovanje sladkorne pese ali
– kopijo potrdila o opravljeni storitvi pobiranja sladkorne pese in
– seznam GERK-ov, na katerih so v referenčnem letu pridelovali sladkorno peso, skupaj s površinami, zasajenimi s sladkorno peso.
(5) Najmanjša skupna površina iz prejšnjega odstavka, na kateri je bila sladkorna pesa posejana, ne sme biti manjša od 0,30 hektarja, hkrati pa mora biti najmanjša velikost posamezne parcele, na kateri je bila sladkorna pesa posejana, najmanj 0,10 hektarja.
(6) Če upravičenec iz točke b) prvega odstavka tega člena predloži dokazila, iz katerih je razvidno, da površina presega površino iz pogodbe, se v postopku odobritve plačila upošteva le površina, navedena v pogodbi.
(7) Višina odobrenih sredstev za posamezen hektar se za ukrepe iz drugega odstavka tega člena izračuna tako, da se skupni znesek sredstev za posamezen ukrep deli s skupnim številom hektarjev sladkorne pese.
(8) Višina odobrenih sredstev za posameznega upravičenca za ukrepe iz drugega odstavka tega člena se izračuna tako, da se višina posamezne podpore na hektar pomnoži z njegovim številom hektarjev sladkorne pese.
(9) Do plačila zneska pomoči za prestrukturiranje, ki je namenjen pogodbenim upravljavcem strojev, so upravičeni upravljavci specializiranih strojev za sladkorno peso, kot so sejalnice za sladkorno peso, prekladalne rampe in kombajni za spravilo sladkorne pese, ki so v referenčnem letu 2006 kot lastniki strojev opravljali strojne usluge ali storitve za pridelovalce sladkorne pese.
(10) Upravičenci iz prejšnjega odstavka morajo zahtevku priložiti:
– dokazilo o lastništvu stroja in nabavni vrednosti stroja ob nakupu (račun za nakup stroja ali kupo-prodajna pogodba s potrdilom o plačilu, ki se glasita na kmetijsko gospodarstvo ali člana kmetijskega gospodarstva), ki je bil nabavljen 1. januarja 1995 ali pozneje,
– dokazilo o opravljenih storitvah za pridelovalce sladkorne pese v letu 2006 (računi, pogodbe, pisno dokazilo strojnega krožka, Tovarne sladkorja, d.d., Ormož, ali Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije).
(11) Osnova za izplačilo pogodbenim upravljavcem strojev je po tej uredbi nakupna vrednost stroja, zmanjšana za 7,14 odstotnih točk za vsako koledarsko leto, v katero se ne upošteva leto nakupa, do leta 2008. Ta vrednost se v primeru, če upravičeni zahtevki presegajo razpoložljiva sredstva za ta namen, sorazmerno zniža glede na razpoložljiva sredstva.
(12) Upravičenci iz točk a) in b) prvega odstavka tega člena ter pogodbeni upravljavci strojev iz devetega odstavka tega člena morajo vloge poslati na agencijo najpozneje do 15. aprila 2008.
(13) Upravičenci iz točk a) in b) prvega odstavka tega člena pošljejo vloge na obrazcu: Zahtevek za pridobitev finančne pomoči za prestrukturiranje industrije sladkorja – pridelovalci sladkorne pese, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe. Pogodbeni upravljavci strojev iz devetega odstavka tega člena pošljejo vloge na obrazcu: Zahtevek za pridobitev finančne pomoči za prestrukturiranje industrije sladkorja – upravljavci strojev, ki je kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
(14) Pomoč iz tega člena izvede agencija. Za namene te uredbe agencija upošteva podatke, pridobljene na podlagi Uredbe o prehodnem plačilu za sladkor za tržno leto 2006/2007 (Uradni list RS, št. 26/06).«.
4. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(poročanje podjetji, ki prejemajo pomoč iz sklada za prestrukturiranje)
Proizvajalec sladkorja, ki prejema pomoč, mora ministrstvu in agenciji predložiti letna poročila in končno poročilo o izvajanju načrta prestrukturiranja in poslovnega načrta v skladu z določbami 23. člena Uredbe 968/2006/ES.«.
5. člen
Za prilogo 1 se dodata novi prilogi 2 in 3, ki sta kot priloga sestavni del te uredbe.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-9/2008/8
Ljubljana, dne 28. februarja 2008
EVA 2008-2311-0084
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost