Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

726. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta (Citrona), stran 1742.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta (Citrona)
1. člen
S tem sklepom se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta (Citrona) za zemljišče znotraj območja obstoječe individualne gradnje ob Ilirski ulici v naselju Šmarjeta pri Celju, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta (v nadaljevanju IPA) ter posamezne faze priprave IPA.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Predmet obravnave so zemljišča s parc. št. 1155/13, 1155/20, in 1224/2, vse k.o. Škofja vas, ki predstavljajo stavbno zemljišče s poslovnim objektom ter dovoz.
Veljavni zazidalni načrt za obravnavano območje – Zazidalni načrt Šmarjeta (Uradni list SRS, št. 29/87 in Uradni list RS, št. 39/94) obravnava predmetni objekt kot obstoječ enodružinski stanovanjski objekt in objekt pritlične delavnice z možnostjo gradnje prizidkov. Objekt je kasneje že bil prizidan.
Lastnik poslovnega objekta bi želel obstoječi objekt odstraniti in na predmetnih zemljiščih zgraditi dva prostostoječa enostanovanjska objekta, kar po določilih veljavnega ZN ni dovoljeno. Ker je predvideni poseg lociran znotraj ureditvenega območja, ki je po namembnosti predvsem stanovanjsko, pozidano s prostostoječini enodružinskimi objekti in predstavlja zapolnitev območja, se zdi njegov interes upravičen, za realizacijo namere pa je potrebna sprememba veljavnega prostorskega akta.
3. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet obravnave je gradnja dveh prostostoječih enostanovanjskih objektov na zemljišču s parc. št. 1155/13, 1155/20, in 1224/2, vse k.o. Škofja vas, na mestu obstoječega poslovnega objekta, ki se odstrani.
Pri zasnovi prostorske ureditve je potrebno smiselno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in morfološko analizo naselja, zlasti okolne pozidave.
4. člen
Ureditveno območje
(1) Območje sprememb in dopolnitev ZN Šmarjeta je zemljišče s parcelnimi številkami 1155/13, 1155/20 in 1224/2 vse k.o. Škofja vas, predvidenimi za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
(2) Ob pripravi IPA za obravnavano ureditveno območje je treba z odlokom določiti kot tolerance tudi nove pogoje oblikovanja v procesu prenove za obstoječe individualne stanovanjske objekte na celotnem območju ZN.
5. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
(1) Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
(2) Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
(3) Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je treba upoštevati oziroma preučiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01);
– Zazidalni načrt Šmarjeta, s spremembami in dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 29/87, 2/88, 34/89 in Uradni list RS, št. 39/94, 49/95, 75/96, 42/97, 57/98, 85/99, 66/05, 101/06).
(4) Elaborat mora biti izdelan v digitalni obliki in predan pripravljavcu na podlagi določb 21. člena ZPNačrt v dveh (2) izvodih v standardni obliki in na disketi ali CD-ROM-u v datoteki, ki je kompatibilna s programi AutoCad, SDMS, Arcview.
6. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja IPA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje;
– RS-Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje-Območna pisarna Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za IPA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
7. člen
Roki za postopek sprejemanja sprememb IPA
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja prostorskega poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi septembra 2008.
8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev IPA je pobudnik, CITRONA, d.o.o., Nova Cerkev 14a, 3203 Nova Cerkev. Izdelavo geodetskega posnetka in potrebnih strokovnih podlag, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka, CPVO, če bo potrebna, izdelavo IPA ter izdelavo programa opremljanja, bo financiral pobudnik IPA.
9. člen
Končne določbe
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-00003/2008-4200 MGM
Celje, dne 14. januarja 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost