Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Št. 322-0002/2008-07 Ob-2552/08 , Stran 875
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje. 2. Višina razpoložljivih finančnih sredstev: višina razpoložljivih proračunskih sredstev za sofinanciranje programov društev je 4.000 EUR. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki Izvajalci na področju turizma (društva), ki so registrirana za izvajanje dejavnosti, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Prevalje; – so registrirani in delujejo najmanj eno leto; – imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot jo določa zakon o društvih; – imajo zagotovljene osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov; – da izpolnjujejo pogoje iz pravilnika. 4. Zahtevana dokumentacija: – pregledno vsebinsko poročilo o delu v preteklem letu, – pregledno finančno poročilo o delu v preteklem letu, – pregledna vsebinska predstavitev programa za tekoče leto, – navedba programov društev, ki jih naročnik sofinancira v skladu s pravilnikom. 5. Merila za dodelitev sredstev Sredstva za posamezne programe se razdelijo glede na: – doseženo število točk; – višino razpoložljivih proračunskih sredstev. 6. Rok in način prijave Ponudniki morajo ponudbo oddati po pošti priporočeno, do 13. marca 2008 ali osebno, na sedežu Občine Prevalje, Trg 2/a, Prevalje. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, h katerim se priložijo zahtevane priloge. 7. Oddaja vlog Vloge pošljejo ponudniki do navedenega roka v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje. Ovojnice morajo biti opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis – turizem«. Ponudniki, bodo o izidu obveščeni v roku 30 dni, od poteka roka za prijavo. 8. Informacije o razpisni dokumentaciji Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do konca razpisnega roka, vsak delovni dan med 8. in 13. uro, na sedežu Občine Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Občini Prevalje, Oddelku za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve, tel. 02/824-61-29 ali osebno, vsak delovni dan med 8. in 13. uro, pri Sabini Ranc.

AAA Zlata odličnost