Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Št. 354-101/07 Ob-2495/08 , Stran 867
1. Koncedent: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. 2. Predmet koncesije: opravljanje gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem ter pogrebne storitve v skladu z 3. členom Odloka o opravljanju gospodarske javne službe na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev (Uradni list RS, št. 31/97), 3. členom Odloka o pokopališkem redu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 23/97) in Odloka o spremembi odloka o pokopališkem redu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 17/06). 3. Obseg koncesije: izvajanje dejavnosti urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev na območju celotne Občine Kamnik. Razpisana koncesija se podeli le enemu koncesionarju. 4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, za dobo 5 let. 5. Razpisna dokumentacija: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo med 8. in 10. uro, na sedežu Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, soba št. 67. 6. Pogoji razpisa: – da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije; – da zaposluje zadostno število strokovnih kadrov za samostojno opravljanje nalog, ki so predmet koncesije; – da je ustrezno tehnično opremljen za samostojno opravljanje nalog, ki so predmet koncesije; – da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije; – da izpolnjuje druge s predpisi določene pogoje. 7. Prijava na razpis mora vsebovati: – osnovne podatke o ponudniku, – dokazila o izpolnjevanju pogojev iz javnega razpisa določena z razpisno dokumentacijo, – elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, tehnične opremljenosti, finančno operativnega vidika in razvojnega vidika, – parafiran vzorec pogodbe, – bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 80.000,00 €, ki mora veljati vsaj en dan več, kot je veljavnost ponudbe. 8. Oddajanje ponudb: ponudniki morajo dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili v vložišče Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, najkasneje do 21. 3. 2008, do 10. ure, v zaprti kuverti, z navedbo točnega naslova naročnika in z oznako: javni razpis – koncesija za urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem ter pogrebne storitve – ne odpiraj, na hrbtni strani kuvetre pa mora biti točen naslov pošiljatelja. 9. Javno odpiranje ponudb bo 21. 3. 2008 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik (pritličje, soba št. 17). Upoštevane bodo le pravilno označene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov koncedenta. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika. 10. Merila za izbiro najugodnješega ponudnika: – cene storitev – 60 točk, – izvajanje dejavnosti – 15 točk, – reference – 15 točk, – oprema in število delavcev – 10 točk. Podrobneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji. Vse stroške v zvezi z izdelavo ponudbe nosijo ponudniki. 11. Ponudba mora veljati vsaj 60 dni od datuma odpiranja ponudb. 12. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom bo na podlagi upravne odločbe sklenjena koncesijska pogodba. 13. V primeru, da se v določenem roku prijavi samo en ponudnik, bo Občina Kamnik oddala javno naročilo po postopku s pogajanji.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti