Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

727. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava (G-invest), stran 1743.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava (G-invest)
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava, ki ga je pod št. 325/07 izdelal načrtovalec Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava je rekonstrukcija in nadzidava obstoječega stanovanjskega objekta na zemljiščih s parcelnimi št. 638/71, 638/72 in 638/20, k.o. Ostrožno, z namenom pridobitve več stanovanjskih enot za investitorja G-invest d.o.o.
III.
Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava se prične petnajst (15) dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Mestne četrti Lava ter v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo – Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Prešernova 27, Celje ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo – Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave mora organ mestne četrti na primeren način obvestiti krajane.
IV.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0020/2007-4200
Celje, dne 13. februarja 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost