Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Ob-2620/08 , Stran 882
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa z naslednjimi vsebinami: 1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa: – interesna športna vzgoja predšolskih otrok, – interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, – športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami, – interesna športna vzgoja mladine, – športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. 2. Športna rekreacija 3. Kakovostni šport 4. Vrhunski šport 5. Šport invalidov 6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 7. Pomembnejše športne prireditve 8. Delovanje društev na lokalni ravni. II. Razpisni pogoji Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva, zveze športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, če izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirani za izvajanje športne dejavnosti najmanj eno leto, – imajo sedež v Občini Zreče oziroma je program namenjen občanom Občine Zreče, – imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti, – imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za določene športne programe, – imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registriranih tekmovalcih (velja le za športna društva). Prednost bodo imeli izvajalci neprofitnih organizacij in zavodov ter izvajalci, ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe. III. Način prijave in rok za prijavo Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisni obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisnih obrazcih. Prijave morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče. Na ovojnici morata biti navedena polna naslova prejemnika in pošiljatelja ter pripis – »Ne odpiraj – Javni razpis šport 2008«. Zadnji rok za oddajo prijav je petek, 28. marec 2008 do 12. ure. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu občine. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno predložene. IV. Postopek obravnave prijav Odpiranje prijav ne bo javno. Pravočasno prispele prijave bo ovrednotila Komisija za odpiranje vlog prispelih na javni razpis v skladu s kriteriji, merili in postopkom določenim v Pravilniku o sofinanciranju športa v Občini Zreče ter določili Letnega programa športa v Občini Zreče za leto 2008. O izidu javnega razpisa bodo vsi vlagatelji pisno obveščeni. Izbrani izvajalci letnega programa športa bodo pozvani k podpisu pogodbe. V. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v tajništvu Občine Zreče v času uradnih ur ali na internetni strani Občine Zreče (www.zrece.si), dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na tel. 03/757-17-00.

AAA Zlata odličnost