Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

733. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, stran 1769.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Obravnavano območje se nahaja v območju urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna, ki se ureja z Odlokom o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠP 4/1-1 Avtotehna (Uradni list RS, št 6/94; v nadaljevanju: UN). Ureditveno območje OPPN obsega površine, ki so v obstoječem UN okvirno zajete v funkcionalni enoti F23. Investitor načrtuje gradnjo površin z mešano dejavnostjo, ureditev površin za peš in motorni promet ter ureditev zelenih površin.
Obstoječi ureditveni načrt ne omogoča realizacije investitorjeve namere, zato je treba izdelati nov prostorski izvedbeni akt.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega površine funkcionalne enote F23 (po obstoječem UN), obodne ceste ter površine za komunalne in energetske vode in priključke in se nahaja med Celovško cesto, Cesto Ljubljanske brigade, Kumerdejevo ulico in cestnim priključkom Cf12 (po obstoječem UN). Površina ureditvenega območja je cca 50.000 m2. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda)
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za okolje, Urad za upravljanje z vodami)
6. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto
7. Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo)
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Sektor za civilno obrambo)
9. Telekom Slovenije d.d.
10. Javna razsvetljava d.d.
11. JP Snaga d.o.o.
12. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
13. DARS d.d., Izpostava Ljubljana
14. Holding Slovenske železnice d.o.o.
15. Geoplin plinovodi d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Izdela se najmanj tri variantne rešitve. Na podlagi primerjave s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter zahtev nosilcev urejanja prostora Mestna občina Ljubljana izbere rešitev, ki bo podlaga za izdelavo OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava osnutka OPPN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je dva meseca po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3505-4/2008-2
Ljubljana, dne 14. februarja 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost