Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

756. Odlok o turistični taksi v Občini Slovenska Bistrica, stran 1813.

Na podlagi 26. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 02/04) ter 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02, 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 10. redni seji dne 18. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina in delitev turistične takse v Občini Slovenska Bistrica, oprostitve, način poročanja in nadzor nad njenim evidentiranjem in odvajanjem.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega prebivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu poravnava storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
3. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
1. otroci do 7. leta starosti,
2. člani invalidskih organizacij in druge invalidne osebe, ki svojo invalidnost lahko utemeljijo z ustreznim dokumentom (člansko izkaznico),
3. osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih ali bolnicah,
4. učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
5. dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,
6. osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu več kot 30 dni,
7. otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
8. tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse,
9. člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
Turistično takso v višini 50% plačajo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– gostje v kampih,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih.
II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
4. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah. Višina turistične takse je določena na osnovi stopnje infrastrukturne opremljenosti in na osnovi potreb turističnega razvoja Občine Slovenska Bistrica.
5. člen
Višina turistične takse je 9 točk.
Višina turistične takse se določi tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke. Vlada RS lahko enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin uskladi vrednost točke.
III. UPORABA SREDSTEV TURISTIČNE TAKSE
6. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga nameni za poravnavanje stroškov v zvezi z ugodnostmi in storitvami iz prvega odstavka 2. člena tega odloka in sicer predvsem za:
1. turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije,
2. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
3. pisna promocijska gradiva, filme in druga sredstva za promocijo turistične ponudbe,
4. prireditve,
5. vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so namenjene turistom ter programov urejanja okolja, ki jih izvajajo turistična in okoljevarstvena društva,
6. komunalno infrastrukturo v območjih turističnih objektov,
7. druge naložbe na področjih turizma v občini glede na veljavni proračun.
IV. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE TAKSE IN NADZOR
7. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, sobodajalci oziroma sobodajalke ter kmetje oziroma kmetice, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo:
1. pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja,
2. voditi evidenco o plačani turistični taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci, ki je določena v prvem odstavku tega člena, vpisan razlog iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega odloka.
8. člen
Osebe iz 7. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Občine Slovenska Bistrica.
Osebe iz 7. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.
Poročilo so osebe iz 7. člena tega odloka dolžne pošiljati vsak mesec, ne glede na to, ali so imele goste na prenočevanju ali ne. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov ni bilo na prenočevanju.
9. člen
V primeru, da zavezanec ne nakaže pobrane turistične takse do 25. v mesecu za pretekli mesec, je dolžan plačati zakonske zamudne obresti, ki jih zaračuna finančna služba občinske uprave.
10. člen
Poročilo iz drugega odstavka 8. člena tega odloka mora obsegati naslov fizične ali pravne osebe, nastanitvene zmogljivosti, število prenočitev turistov, število prenočitev oseb, ki so uveljavljale olajšave ali oprostitve, znesek plačane turistične takse ter obdobje, na katero se poročilo nanaša.
Poročilo iz prvega odstavka tega člena morajo pravne in fizične osebe posredovati na obrazcu, ki je predpisan s tem odlokom in je sestavni del tega odloka.
Za fizične osebe, ki se ukvarjajo s prenočevanjem, lahko poročilo iz prvega odstavka tega člena poda pooblaščena pravna oseba (turistično društvo, agencija ipd.). V tem primeru je fizična oseba dolžna posredovati pooblaščeni pravni osebi podatke za sestavo poročila do 20. v mesecu za pretekli mesec.
Fizična oseba se je dolžna pisno izjasniti, na kakšen način bo posredovala podatke in sicer v roku 30 dni po uveljavitvi odloka.
11. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidence kot tudi prisilno izterjavo plačila takse v skladu z 32. členom Zakona o spodbujanju turizma opravlja pristojni davčni organ. Medsebojna razmerja med občino in davčno upravo se uredijo s pogodbo.
Nadzor lahko opravlja tudi pristojni občinski inšpekcijski organ v okviru svojih pooblastil.
Pristojni občinski inšpekcijski organ nadzira verodostojnost podatkov na oddanem obrazcu poročila s podatki iz knjige domačih in tujih gostov.
Pravna ali fizična oseba je dolžna pristojnemu občinskemu inšpekcijskemu organu omogočiti nadzor ter dati na vpogled knjigo domačih in tujih gostov.
12. člen
Za druga vprašanja, ki jih ta odlok ne predpisuje, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.
V. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Z globo 835 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje če do 25. v mesecu za pretekli mesec občini ne odda poročila o nočitvah ali ne poda verodostojnih podatkov (9. člen) in če ravna v nasprotju z zadnjim odstavkom 11. člena.
Z globo 415 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 210 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi sobodajalci in sobodajalke ter kmetje in kmetice.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Slovenska Bistrica veljati Odlok o turistični taksi v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 86/98).
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0303-5/2008-10/7
Slovenska Bistrica, dne 18. februarja 2008
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost