Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

772. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju uspešnosti diplomatov, stran 1931.

Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06 – ZNOMCMO) izdaja minister za zunanje zadeve v soglasju z ministrom za javno upravo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ocenjevanju uspešnosti diplomatov
1. člen
V 7. členu Pravilnika o ocenjevanju uspešnosti diplomatov (Uradni list RS, št. 36/05 in 118/06) se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Določba drugega odstavka tega člena se ne uporablja za vodje predstavništev v tujini.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
Spremeni se 9. člen pravilnika tako, da se glasi:
»9. člen
(delna opisna ocena)
(1) Nadrejeni, ki preneha opravljati dela in naloge na položajnem delovnem mestu ali opravljati funkcijo, je dolžan pripraviti delno opisno oceno o delu njemu podrejenih diplomatov in jo ob primopredaji poslov izročiti nasledniku. Če naslednik še ni določen, se delne opisne ocene pošljejo službi ministrstva, pristojni za kadrovske zadeve.
(2) Nadrejeni je diplomatu, ki se premešča v drugo notranjo organizacijsko enoto ministrstva ali v drug organ, dolžan izdati delno opisno oceno. Diplomat delno opisno oceno posreduje bodočemu nadrejenemu.
(3) Delno opisno oceno je ocenjevalec dolžan upoštevati pri rednem letnem ocenjevanju.
(4) Delna opisna ocena se pripravi na predpisanem obrazcu, ki je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika.«.
3. člen
17. člen se črta.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. ZKD-461/08
Ljubljana, dne 12. februarja 2008
EVA 2008-1811-0055
dr. Dimitrij Rupel l.r.
Minister
za zunanje zadeve
 
Soglašam!
 
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo

AAA Zlata odličnost