Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Ob-2598/08 , Stran 880
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov (v nadaljevanju: programov) v Mestni občini Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS), ki jih bodo izvajalci programov realizirali v letu 2008. 2. Razpisna področja in cilji razpisa Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v letu 2008 na naslednjih področjih: – glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna), – gledališka in lutkovna dejavnost, – plesna dejavnost, – fotografska, filmska in video dejavnost, – likovna dejavnost, – literarna dejavnost, – večzvrstna dejavnost. Cilj razpisa je podpreti programe delovanja društev na področju kulture v letu 2008. MOMS bo sofinancirala stroške priprave in izvedbe programov kulturnih društev, ki jih bodo izvajalci v celoti izvedli v letu 2008 na območju MOMS. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje projektov in prireditev kulturnih izvajalcev. MOMS bo programe na vseh razpisnih področjih podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: – podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim društvom, ki delujejo na območju MOMS; – podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za promocijo Murske Sobote v tujini in splošen kulturni razvoj MOMS; – povečanje dostopnosti programov in projektov občinstvu na območju MOMS; – povečanje raznolikosti kulturnih programov na območju MOMS. Upravičene osebe po tem razpisu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti na območju MOMS. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis MOMS oziroma imajo drugače zagotovljena proračunska sredstva, do sredstev po tem razpisu niso upravičene. 3. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisa je 21.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu MOMS za leto 2008 na proračunski postavki 18033002 Sofinanciranje delovanja kulturnih društev, konto 4120-00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. 4. Vloga: vloga je popolna, če prijavitelj v predpisanem roku za oddajo vloge v javnem razpisu predloži vso zahtevano razpisno dokumentacijo. 5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Izvajalec mora zadostiti naslednjim pogojem na javnem razpisu: – je registriran za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin; – ima sedež v MOMS; – opravlja dejavnost na neprofitni osnovi; – ima potrjen program s strani izvršnega organa društva; – deluje na področju kulture najmanj eno leto. Na javni razpis se lahko prijavijo društva, ne pa posamezne sekcije ali skupine društva. 6. Uporaba kriterijev in ocenjevanje vlog za izbor kulturnih programov: popolne vloge bo na osnovi splošnih in prednostnih kriterijev razpisa obravnavala strokovna komisija. Izbrani bodo tisti programi predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi splošnih in prednostnih razpisnih kriterijev prejeli najmanj 100 točk. Način razvrščanja programov in podrobnejša merila za ocenjevanje glede na višino doseženih točk so sestavni del prijavnih obrazcev za posamezna razpisna področja. Višina odobrenih sredstev za program je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen program pri čemer med izbranimi programi predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008. 8. Rok razpisa: razpis je odprt od 29. 2. 2008 do 31. 3. 2008. 9. Način pošiljanja in vsebina razpisa Vloga mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloge morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – vloga:kulturni programi 2008«. Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, oddane izven roka razpisa, ne bodo upoštevane. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 10. Dopolnitev vloge: vlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: kulturni programi 2008 z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša«. 11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu: komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 1. aprila 2008. V primeru nepopolno izpolnjene vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni uslužbenec v roku 5 dni od odprtja vloge vlagatelja pozval, da do določenega roka dopolni vlogo. V primeru, da je prijavitelj v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga s sklepom zavržena. Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki so jih podale upravičene osebe, bo potekala po poteku razpisnega roka. Na podlagi predloga strokovne komisije bodo prijavitelji najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obveščeni o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe in dodelitvi sredstev. 11. Razpisna dokumentacija: zainteresirani lahko dokumentacijo razpisa dobijo ali le pogledajo vanjo na vložišču Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak delavnik od 7.30 do 14.30, ob sredah od 7.30 do 15.30 in ob petkih od 7.30 do 13.30 ali na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo osebno ali po telefonu vsak delavnik med 8. in 9. uro na, Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel. 02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na naslovu darja.potocnik@murska-sobota.si.

AAA Zlata odličnost