Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

735. Odlok o priznanjih Mestne občine Nova Gorica, stran 1773.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. februarja 2008 sprejel
O D L O K
o priznanjih Mestne občine Nova Gorica
1. člen
Ta odlok določa pogoje, vrsto, postopek in način podeljevanja priznanj Mestne občine Nova Gorica, pogoje za prevzem pokroviteljstva Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica nad prireditvijo in način vodenja evidence podeljenih priznanj ter spominska in druga priznanja in darila.
1. PRIZNANJA MESTNE OBČINE NOVA GORICA
2. člen
Mestna občina Nova Gorica podeljuje zaslužnim občanom in drugim osebam, podjetjem, zavodom, skupnostim, društvom in drugim organizacijam ter drugim priznanja Mestne občine Nova Gorica.
Vsa priznanja se podeljuje nagrajencem ne glede na občino njihovega stalnega bivališča ali sedeža, v kateri živijo in delujejo.
3. člen
Priznanja so:
– naziv častni občan Mestne občine Nova Gorica,
– nagrada Mestne občine Nova Gorica,
– nagrada Franceta Bevka,
– Bevkova listina,
– diploma mestne občine.
4. člen
Ob podelitvi nagrade Mestne občine Nova Gorica, nagrade Franceta Bevka, Bevkove listine in diplom Mestne občine Nova Gorica se izda posebna listina, ki jo podpiše župan.
5. člen
Priznanja Mestne občine Nova Gorica izroča župan praviloma ob občinskem prazniku.
1.1. Naziv častni občan Mestne občine Nova Gorica
6. člen
Naziv častni občan Mestne občine Nova Gorica je priznanje, ki se podeljuje osebam, ki so izredno zaslužne za dosežke na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti, ki so zlasti pomembni za razvoj Mestne občine Nova Gorica.
7. člen
Pobudniki za podelitev naziva častni občan Mestne občine Nova Gorica so lahko podjetja, zavodi, skupnosti, društva, druge organizacije, politične stranke in posamezniki.
8. člen
Mestna občina Nova Gorica podeljuje naziv častni občan Mestne občine Nova Gorica na predlog komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
1.2. Nagrada Mestne občine Nova Gorica
9. člen
Mestna občina Nova Gorica podeljuje vsako leto do tri nagrade Mestne občine Nova Gorica občanom in drugim osebam, podjetjem, zavodom, skupnostim, društvom in drugim organizacijam ter drugim za trajno pomembne uspehe pri razvoju Mestne občine Nova Gorica, njenem uveljavljanju in ugledu v domovini in v svetu.
10. člen
Nagrado Mestne občine Nova Gorica sestavljata denarna nagrada in likovno delo. Komisija določi višino denarne nagrade in opravi izbor likovnega dela vsako leto posebej.
Komisija lahko mestnemu svetu predlaga, da se denarna nagrada ne podeli.
1.3. Nagrada Franceta Bevka
11. člen
Mestna občina Nova Gorica lahko podeli vsako leto največ eno nagrado Franceta Bevka posameznikom, zavodom, skupnostim, društvom, organizacijam in drugim, za življenjsko delo oziroma za izredne ustvarjalne dosežke v umetnosti in kulturi, pomembnih za Mestno občino Nova Gorica.
12. člen
Nagrado Franceta Bevka sestavljala denarna nagrada in likovno delo. Komisija določi višino denarne nagrade in opravi izbor likovnega dela vsako leto posebej.
Komisija lahko mestnemu svetu predlaga, da se denarna nagrada ne podeli.
1.4. Bevkova listina
13. člen
Mestna občina Nova Gorica lahko podeli vsako leto največ eno Bevkovo listino posameznikom, društvom, organizacijam, javnim zavodom in drugim za izredne dosežke na področju kulture in umetnosti, pomembnih za Mestno občino Nova Gorica.
14. člen
Bevkovo listino se podeli z likovnim delom, katerega izbor opravi komisija vsako leto posebej.
1.5. Diploma Mestne občine Nova Gorica
15. člen
Mestna občina Nova Gorica podeljuje vsako leto posameznikom, skupinam, podjetjem, zavodom, skupnostim, društvom in drugim organizacijam ter drugim do pet diplom Mestne občine Nova Gorica za izredne uspehe pri razvoju občine na področjih gospodarstva in negospodarstva.
16. člen
Diplome Mestne občine Nova Gorica se podeljuje z likovnimi deli, katerih izbor opravi komisija vsako leto posebej.
1.6. Razpisni postopek, odločanje in drugo
17. člen
Komisija z javnim razpisom povabi podjetja, zavode, skupnosti, društva, politične stranke in druge organizacije ter druge, da predložijo predloge za priznanja Mestne občine Nova Gorica iz tretjega člena tega odloka.
18. člen
Javni razpis se objavi do 31. 3. tekočega leta v lokalnih časnikih in na spletni strani Mestne občine Nova Gorica. V razpisu se določi tudi datum, do katerega komisija sprejema pisne predloge. Ta rok mora biti najmanj 30 dni.
Predlog za podelitev priznanja Mestne občine Nova Gorica mora vsebovati:
– za posameznika: podatke in utemeljitev predloga,
– za podjetja, zavode, skupnosti, društva in druge organizacije ter druge: ime, dejavnost in sedež ter utemeljitev predloga.
Pisni predlog za podelitev priznanj mora biti oddan na predpisanem obrazcu, objavljenem na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
19. člen
Komisija predloži mestnemu svetu v sprejem usklajen predlog za podelitev priznanj Mestne občine Nova Gorica praviloma do 30. 6. tekočega leta.
Komisija lahko s soglasjem predlagatelja podeli tudi drugo vrsto priznanja od prvotno predlaganega.
Predlog sestavljajo imena predlaganih kandidatov ter krajša utemeljitev za vsakega kandidata.
Kandidatu iz predloga komisije lahko mestni svet dodeli drugačno vrsto priznanja, kot je predlagana.
Sklep, da posameznik prejme priznanje, je sprejet, če je zanj glasovala večina opredeljenih svetnikov.
20. člen
Imena prejemnikov priznanj Mestne občine Nova Gorica z navedbo kratke utemeljitve se uradno objavi.
21. člen
Priznanje se lahko odvzame organizaciji ali občanu:
– če se ugotovi okoliščine in dejstva zavržne in nečastne narave, ki so bila neznana ali zamolčana ob podelitvi priznanja, bi pa vplivala na podelitev, če bi bila takrat znana,
– če je občan s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šestih mesecev.
Postopek za odvzem priznanja je enak postopku pridobitve.
2. POKROVITELJSTVO MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA
22. člen
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica lahko prevzame pokroviteljstvo nad pomembno prireditvijo na svojem območju v znak javnega priznanja.
23. člen
O prevzemu pokroviteljstva odloča mestni svet na pisni predlog komisije, svetnika ali župana.
3. DRUGA PRIZNANJA IN DARILA
24. člen
Mestna občina Nova Gorica podeljuje tudi spominska in druga priznanja ter darila za dosežke na raznih področjih življenja. Pravilnik in pogoje podeljevanja sprejme župan.
4. VODENJE EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ IN DRUGO
25. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja pristojni oddelek občinske uprave.
Priznanja se vpisuje v evidenco posameznih priznanj po času, ko so bila podeljena.
Evidenca vsebuje zaporedno številko, ime in priimek ter osebne podatke ali firmo, datum seje, na kateri je bilo priznanje podeljeno, številko sklepa o podelitvi, datum izročitve priznanja in druge potrebne podatke.
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled v pristojnem oddelku občinske uprave. Evidenco prejemnikov priznanj se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
Prejemnike priznanj Mestne občine Nova Gorica od leta 1995 se vpiše v za to posebej izdelano knjigo.
5. ZAGOTAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV
26. člen
Potrebna denarna sredstva v zvezi s podeljevanjem priznanj po tem odloku se zagotovijo v proračun v Mestne občine Nova Gorica.
6. KONČNE DOLOČBE
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o priznanjih Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 4/97, Uradne objave, št. 10/99, 4/01 in Uradni list RS, št. 21/05).
Št. 094-1/2008
Nova Gorica, dne 21. februarja 2008
Podžupanja
Mestne občine Nova Gorica
Darinka Kozinc l.r.

AAA Zlata odličnost