Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Ob-2659/08 , Stran 841
V javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 115 z dne 14. 12. 2007, št. 4301-2/2007-84, Ob-33923/07, za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti se besedilo javnega razpisa spremeni tako, da se glasi: 1. V poglavju 2, Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa, se besedilo spremeni tako, da se doda Spremembe Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Uradni list RS, št. 114/07 str. 15693) in Proračun Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07). Doda se tudi pravna podlaga Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07). Besedilo Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 92/07-UPB1) se črta. 2. V poglavju 4, Odprta širokopasovna omrežja oziroma njihove sestavne dele je glede na različne načine financiranja možno zgraditi na naslednje načine, se besedilo spremeni tako, da se pri Tipu omrežja B – Del omrežja je zgrajen v celoti s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko besedilo »pasivnega dela« črta. Črta se tudi stavek »Vso aktivno opremo, ki je nujna za delovanje tega omrežja, investira izbrani investitor v celoti in jo zadrži v svoji lasti«. Pri Tipu omrežja C – Del omrežja je zgrajen s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko in z zasebnimi sredstvi se besedilo spremeni tako, da se besedilo »pasivnega dela« štirikrat črta. Črta se tudi stavek »Vso aktivno opremo, ki je nujna za delovanje tega omrežja, investira izbrani investitor v celoti in se ne upošteva v deležu sredstev zasebnega investitorja pri določanju lastniškega deleža zasebnega partnerja v omrežju«. V šestem odstavku se besedilo spremeni tako, da se glasi: Aktivna oprema je za potrebe tega razpisa definirana kot oprema, ki je potrebna za medsebojno povezovanje različnih medsebojno ločenih delov omrežja, za potrebe povezovanja do hrbteničnega omrežja oziroma do operaterjev in za svoje delovanje potrebuje električno napajanje. Taka aktivna oprema je upravičen strošek. Terminalna oprema in druga aktivna oprema, ki se inštalira pri končnih uporabnikih omrežja, ni upravičen strošek in se ne upošteva v deležu zasebnega investitorja. 3. V poglavju 5, Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, se v podpoglavju Projekt, 14. alinea, stavek »Aktivna oprema in vsa oprema z amortizacijsko dobo, ki je krajša od 5 let, mora biti financirana izključno iz zasebnih sredstev« črta. 4. V poglavju 8, Skupna okvirna višina sredstev državnega proračuna za kohezijsko politiko, ki je na razpolago za javni razpis je 47.427.975,00 EUR. Od tega: – za leto 2008 je 16.313.919,00 EUR namenskih sredstev EU in 2.878.765,00 EUR namenskih sredstev slovenske udeležbe ter – za leto 2009 je 23.999.998,00 EUR namenskih sredstev EU in 4.235.293,00 EUR namenskih sredstev slovenske udeležbe. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko-razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Informacijska družba. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je 85:15. Sprejem financiranja pomeni sprejem dejstva, da bo upravičenec vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca, ime operacije in znesek javnih virov financiranja operacije. 5. V poglavju 9, Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva ter roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev, se predzadnji in zadnji stavek spremenita tako, da se glasita: Sredstva bodo izplačana v tekočem letu, pod pogojem, da bo vsa potrebna dokumentacija podana Ministrstvu za gospodarstvo do najkasneje 15.9. v tekočem letu izvajanja projekta. (datum sprejema zahtevka s strani upravičenca). Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa, se zaključi 31. 12. 2009. 6. V poglavju 11, Roki, do katerih morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev ter način obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev: Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana do: za prvo odpiranje dne 7. 4. 2008 do 12. ure, za drugo odpiranje dne 4. 6. 2008 do 12. ure in za tretje odpiranje dne 14. 11. 2008 do 12. ure. 7. V poglavju 12, Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter način obveščanja o datumih naslednjih odpiranj v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev: Odpiranje vlog bo trikratno. Prvo odpiranje bo 8. 4. 2008 ob 13. uri, na Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Drugo odpiranje bo 5. 6. 2008 ob 13. uri, na Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Tretje odpiranje bo 18. 11. 2008 ob 13. uri, na Ministrstvu za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. 8. V poglavju 17, Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za njihov izračun se kot upravičen strošek doda aktivna oprema in spremeni besedilo v tem poglavju: Izvedba aktivnega dela omrežja je upravičen strošek. Terminalna ter druga aktivna oprema, ki se inštalira pri končnih uporabnikih omrežja, ni upravičen strošek. Popravki javnega razpisa so objavljeni na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo http://www.mg.gov.si/.

AAA Zlata odličnost