Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

742. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji, stran 1797.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto – UPB1 (Uradni list RS, št. 96/06) in 40. člena Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 54/06) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 12. seji dne 31. 1. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji
1. člen
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 77/06 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
2. člen
Spremeni se 11. člen pravilnika in se po novem glasi:
»Za gradnjo kanalov javne kanalizacije se lahko uporabljajo cevi, ki:
– zagotavljajo vodotesnost in odpornost proti mehanskim, kemijskim, biološkim in drugim vplivom,
– so izdelani vključno s tesnili iz materialov, ki v stiku z odpadno vodo ne smejo spreminjati kakovosti vode glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloških lastnosti,
– zagotavljajo stabilnost in funkcionalnost cevovoda minimalno 50 let,
– so v skladu s projektno dokumentacijo,
– so standardnih dimenzij (DN) 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, … mm, kar pomeni nazivni premer glede na notranji premer cevovoda,
– imajo CE atest,
– zagotavljajo izdelavo kanalizacije v skladu s SIST EN 1610.«
3. člen
Spremeni se 55. člen pravilnika in se po novem glasi:
»V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati odpadno vodo samo v primeru, da ta ne vpliva škodljivo na naprave za odvajanje in čiščenje odpadne vode in na njihovo delovanje.«
4. člen
Spremeni se 56. člen pravilnika in se po novem glasi:
»Za dosego mejnih koncentracij se odpadne vode ne sme redčiti s čisto, hladilno ali drugo vodo.
Odpadna voda ne sme imeti izrazito neprijetnega vonja za okolico.«
5. člen
Spremeni se 57. člen pravilnika in se po novem glasi:
»Mejne vrednosti za izračun faktorja onesnaženosti so:
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Naziv             |     Enota|    Vrednost|
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Aluminij            |     mg/l|       30|
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Arzen             |     mg/l|     0,075|
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Baker             |     mg/l|      0,35|
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Barij             |     mg/l|      3,5|
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Cink              |     mg/l|      1,5|
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Kadmij             |     mg/l|     0,075|
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Kositer            |     mg/l|      1,5|
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Celotni krom          |     mg/l|     0,375|
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Krom (VI)           |     mg/l|     0,075|
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Nikelj             |     mg/l|      0,35|
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Srebro             |     mg/l|     0,075|
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Svinec             |     mg/l|      0,35|
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Železo             |     mg/l|       20|
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Živo srebro          |     mg/l|     0,0075|
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Vsota tenzidov         |     mg/l|       25|
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Težkohlapne lipofilne snovi  |     mg/l|       75|
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Skupni dušik (kjeldahlovega,  |     mg/l|       60|
|nitritnega, nitratnega)    |       |        |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Adsorbirani organsko vezani  |     mg/l|      0,4|
|halogeni (AOX)         |       |        |
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Fosfor (celotni)        |     mg/l|       10|
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Kobalt             |     mg/l|      0,35|
+-------------------------------+--------------+---------------+
|Sulfat             |     mg/l|      250|
+-------------------------------+--------------+---------------+
Za parametre, ki niso navedeni, se uporabijo vrednosti, določene v veljavni uredbi o emisijo snovi in toplote iz virov onesnaževanja oziroma v predpisih, ki urejajo normative za posamezno dejavnost.«
6. člen
Spremeni se 63. člen pravilnika in se po novem glasi:
»Za ugotavljanje lastnosti odpadne vode je odločilna analiza reprezentativnega vzorca, za ugotavljanje mejnih koncentracij škodljivih snovi pa normativi, določeni v predpisih o emisijah snovi in toplote.«
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-17/2005-1800
Novo mesto, dne 31. januarja 2008
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost