Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

760. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 1818.

Na podlagi štirinajste alinee drugega odstavka 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) in prvega odstavka 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 26/07), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) ter Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7) ter 21. člena Odloka o izdajanju občinskega glasila Razgledi (Uradni list RS, št. 60/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 12. redni seji dne 21. 2. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 40/07; v nadaljevanju: pravilnik).
2. člen
V 8. členu se spremeni zadnji odstavek:
»Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi imenovanja občinskega sveta na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, če ni z zakonom ali statutom občine določeno drugače ter na podlagi zapisnika o opravljenem delu.«
3. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Članom delovnih teles, ki jih ustanovi občinski svet ali župan, ki niso člani občinskega sveta in niso zaposleni v občinski upravi, se za opravljanje dela v delovnem telesu določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi imenovanja župana ali občinskega sveta na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, če ni z zakonom ali statutom občine določeno drugače.
Sejnina za posamezno sejo znaša za predsedujoče seji 46,00 €, za ostale člane pa 28,00 €.
Plačilo vključuje tudi stroške prihoda na sejo.
Plačilo članu pripada, če je na seji prisoten najmanj polovico trajanja seje.
Za korespondenčno sejo sejnina ne pripada.
Za morebitno opravljeno operativno delo izven seje, po dogovoru v delovnem telesu, so člani upravičeni do posebnega plačila, kar se določi s sklepom župana. Ta določba se, kadar je to primerno, uporablja tudi za vse ostale člane organov oziroma njihovih delovnih teles.«
4. člen
V 11. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Urednici, lektorju in članom uredniškega odbora se določijo nagrade v bruto znesku za vsako izdano številko občinskega glasila, ki znaša:
– za urednico 130,00 €,
– za lektorja 130,00 €,
– za člane uredniškega odbora 52,00 €.
Plačilo vključuje tudi vse stroške, ki so povezani z opravljanjem nalog v zvezi z izdajo občinskega glasila.
Nagrade se izplačujejo najkasneje v 30. dneh po izdaji občinskega glasila.«
5. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Plače, plačila, sejnine in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec, najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu.
Plače, plačila, sejnine in nagrade se izplačujejo na podlagi imenovanja župana ali občinskega sveta, predloženega zapisnika in na podlagi evidence prisotnosti, ki jo vodi občinska uprava.«
6. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odločbo o plači izda županu Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Odločbo o plači oziroma plačilu podžupana izda župan, če ni z zakonom ali statutom občine določeno drugače.
Plača oziroma plačila drugim funkcionarjem in ostalim, ki imajo pravico do plače, plačila, nagrade oziroma sejnine se določi skladno s tem pravilnikom, na podlagi imenovanja župana ali občinskega sveta na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, če ni z zakonom ali statutom občine določeno drugače.
Predsednika in člane nadzornega odbora ter zunanje člane delovnih teles občinskega sveta imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, če ni z zakonom ali statutom občine določeno drugače.
Zunanje člane županovih delovnih teles imenuje župan s sklepom v okviru določil tega pravilnika.
Način obračunavanja ter izplačevanja sredstev v okvirih vrednosti po tem pravilniku določa skladno s svojo prisotnostjo iz statuta občine Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, razen za zadeve, kjer zakon oziroma na njem temelječ predpis določa izrecno pristojnost župana.«
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2008-4
Šmarješke Toplice, dne 21. februarja 2008
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost