Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

731. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu gramoznice Stari Grad, stran 1764.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – ZLS-UPB1, 21/06 – odločba US RS, 14/07 – ZSPDPO in 60/07) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 18. seji dne 21. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu gramoznice Stari Grad
1. člen
(splošna določba)
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o zazidalnem načrtu gramoznice Stari Grad (SDL, št. 29/85, Uradni list RS, št. 30/04, v nadaljevanju: osnovni ZN). Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta gramoznice Stari Grad (v nadaljevanju: SDZN) je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljič, s.p., Krško, pod številko SDZN-02/07.
2. člen
(vsebina)
SDZN vsebujejo odlok, besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
(A) Odlok o SDZN
(B) Besedilo
(C) Kartografski del
– Izsek iz prostorskih sestavin
planskih aktov Občine Krško               1 : 5000
– Načrt parcel z območjem urejanja           1 : 2000
– Prikaz vplivnega območja               1 : 5000
– Geodetski načrt                    1 : 500
– Pregledna situacija                  1 : 25000
– Izsek iz veljavnega zazidalnega
načrta – Ureditvena situacija              1 : 2500
– Arhitektonsko zazidalna situacija – lokacija poligon 1 : 500
– Situacija infrastrukture – lokacija poligon      1 : 500
– Načrt parcel z zakoličbo – lokacija poligon      1 : 500
– Ukrepi za obrambo in zaščito – lokacija poligon    1 : 500
– Vplivno območje – lokacija poligon          1 : 500
– Arhitektonsko zazidalna situacija – lokacija voda   1 : 500
– Situacija infrastrukture – lokacija voda       1 : 500
– Načrt parcel z zakoličbo – lokacija voda       1 : 500
– Ukrepi za obrambo in zaščito – lokacija voda     1 : 500
– Vplivno območje – lokacija voda            1 : 500
(D) Priloge
– Sklep o začetku izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta gramoznice Stari Grad
– Odločba MOP
– Izvleček iz planskega akta
– Povzetek za javnost
– Obrazložitev in utemeljitev SDZN
– Strokovne podlage
– Smernice za načrtovanje
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi SDZN.
3. člen
(meja območja)
Območje urejanja s SDZN obsega ca. 0,82 ha skupne površine.
Območje osnovnega zazidalnega načrta ostane nespremenjeno.
SDZN se nanašajo na naslednje parc. št.:
– lokacija POLIGON: parc. št. 274/241 (del), 274/242 (del), 274/245 (del) in 274/297 (del), vse k.o. Pesje,
– lokacija VODA: parc. št. 274/232 (del), 274/231 (del), 274/230 (del), 274/229 (del), 274/228 (del), 274/227 (del), 274/226 (del), 274/534 (del), 274/292 (del), 274/276 (del), 274/297 (del) in 274/278 (del), vse k.o. Pesje,
– potek podzemne infrastrukture znotraj območja osnovnega ZN in zunaj območja SDZN, na parc. št.: 2106/55, 2106/80, 2645/8, 2111/26, 2111/65, 2111/66, 2111/67, 2111/68, 2111/69, 2111/70, 2111/71, 2111/72, 2111/73, 2111/74, 2111/75, vse k.o. Drnovo, in 292/54, 292/41, 292/43, 292/44, 292/45, 292/46, 292/47, 292/48, 274/245, 274/246, 274/240, 274/500, 274/527, 274/297, 274/248, 274/275, 274/277, 274/249, vse k.o. Pesje.
4. člen
(ureditve izven območja osnovnega ZN)
Izven območja osnovnega ZN se izvedejo:
– nova trasa 20 kV elektro-kablovoda, ki poteka od TP Vrbinska vas do meje osnovnega ZN po naslednjih parc. št.: 2104/1, *297, 2105/90, 2642/5, 2106/4, 2106/85, 2106/5, 2645/6, 2103,/75, 2106/50, vse k.o. Drnovo;
– nova trasa vodovoda, ki poteka od obstoječega vodovoda PE DN 110 pri Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad do meje osnovnega ZN po naslednjih parc. št.: 2106/5, 2645/6, 2103/75, 2106/50, vse k.o. Drnovo;
– nova trasa TK voda, ki poteka od obstoječe trase pri Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad do meje osnovnega ZN po naslednjih parc. št.: 2106/5, 2645/6, 2103/75, 2106/50, vse k.o. Drnovo.
5. člen
(skupno vplivno območje)
Skupno vplivno območje obsega naslednje parc. št.: 2104/1, *297, 2105/90, 2642/5, 2106/4, 2106/85, 2106/5, 2645/6, 2103,/75, 2106/50, 2106/55, 2106/80, 2645/8, 2111/26, 2111/65, 2111/66, 2111/67, 2111/68, 2111/69, 2111/70, 2111/71, 2111/72, 2111/73, 2111/74, 2111/75, vse k.o. Drnovo, in 292/54, 292/41, 292/43, 292/44, 292/45, 292/46, 292/47, 292/48, 274/245, 274/246, 274/242, 274/241, 274/240, 274/500, 274/527, 274/297, 274/248, 274/275, 274/277, 274/232, 274/231, 274/230, 274/229, 274/228, 274/227, 274/226, 274/534, 274/292, 274/276, 274/278, 274/249, vse k.o. Pesje.
6. člen
Spremeni se 3.a člen, in sicer:
(1) V poglavju 1. Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se pod podpoglavjem – B) Eksploatirano in delno sanirano območje z EF pepelom (kaseta 1 in kaseta 2) – predvidena sanacija, spremeni tekst, ki se v celoti glasi:
»k.o. Pesje 274/225, 274/226 (del), 274/227 (del), 274/228 (del), 274/229 (del), 274/230 (del), 274/231 (del), 274/232 (del), 274/233.«
(2) V poglavju 2. Merila in pogoji za izrabo območja in posegov v prostor se na koncu podpoglavja Sanacija in rekultivacija gramoznice doda naslednji tekst:
»Na območju C se ohrani že sanirani del območja z EF pepelom, v obliki polotoka, ki se nahaja med obstoječim jezerom in dostopno makadamsko potjo. Površina ohranjenega terena je ca. 0,7 ha, povprečna širina znaša 35,00 m in dolžina 200,00 m.«
(3) V poglavju 2. Merila in pogoji za izrabo območja in posegov v prostor se na koncu teksta v podpoglavju Objekti in naprave doda naslednji tekst:
»Na območju lokacij »POLIGON« in »VODA« je dovoljeno graditi objekte, za katere veljajo naslednja določila:
Regulacijski elementi
Površina za razvoj objekta(ov) predstavlja zemljišče, ki je omejeno z gradbenimi mejami in na katerem je možna gradnja enega ali več ločenih objektov, pod pogoji, ki jih določa ta odlok.
Na površini za razvoj objekta(ov) je dovoljena postavitev vseh vrst objektov (nestanovanjske stavbe, gradbeni inženirski objekti, enostavni objekti in drugi spremljajoči objekti po tem odloku) ter vseh zunanjih ureditev (hortikulturne in parterne ureditve). Na površini, namenjeni za razvoj objekta(ov), je dopustno urejati tudi manipulativno dvorišče s parkirišči in zelenico.
Stavbišča predvidenih objektov predstavljajo tudi površino za razvoj objekta(ov).
Manipulativno dvorišče je površina, namenjena manipulaciji vozil in strojev, parkiranju osebnih vozil strank in zaposlenih, zunanjemu skladiščenju ipd.
Na manipulativnem dvorišču je dovoljena postavitev gradbenih inženirskih objektov, enostavnih in drugih spremljajočih objektov (določenih s tem odlokom) ter vse vrste hortikulturnih in parternih ureditev, dovoljeno je tudi urejati zelenice, ni pa dovoljeno graditi stavb, razen na površini za razvoj objekta(ov).
Parkirišče je površina, namenjena parkiranju osebnih in drugih vozil za zaposlene in stranke.
Na parkirišču je dovoljena postavitev gradbenih inženirskih objektov, enostavnih in drugih spremljajočih objektov (določenih s tem odlokom), vseh zunanjih ureditev, dovoljeno je urejati manipulativno dvorišče in zelenice, ni pa dovoljeno graditi stavb, razen na površini za razvoj objekta.
Zelenice so površine, namenjene hortikulturnim in parternim ureditvam (travniki, cvetličnjaki, drevoredi, tlakovanja ipd.).
Na zelenicah je dovoljena postavitev gradbenih inženirskih objektov, enostavnih objektov (določenih s tem odlokom), vseh hortikulturnih in parternih ureditev, dovoljeno je urejati vhode na parcelo, ni pa dovoljeno graditi stavb in drugih spremljajočih objektov (določenih s tem odlokom) ter urejati manipulativnih dvorišč.
Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost.«
Vrste dejavnosti
Na območju SDZN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti, povzete po Uredbi o standardni klasifikaciji (Uradni list RS, št. 69/07), razen če s tem odlokom ni drugače določeno:
(G) Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil
– dovoljene so: (45) Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil,
(47) Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili.
(I) Gostinstvo
– dovoljene so: (55.209) Druge nastanitve za krajši čas,
(56) Dejavnost strežbe jedi in pijač.
(J) Informacijske in komunikcijske dejavnosti
– dovoljene so vse vrste dejavnosti.
(K) Finančne in zavarovalniške dejavnosti
– dovoljene so vse vrste dejavnosti.
(L) Poslovanje z nepremičninami
– dovoljene so vse vrste dejavnosti.
(M) Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
– dovoljene so vse vrste dejavnosti, razen (71.2) Tehnično preizkušanje in analiziranje, (75) Veterinarstvo.
(N) Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
– dovoljene so vse vrste dejavnosti.
(P) Izobraževanje
– dovoljene so: (85.5) Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, (85.6) Pomožne dejavnosti za izobraževanj.
(Q) Zdravstvo in socialno varstvo
– dovoljene so: (86.2) Zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost (86.9) Druge dejavnosti za zdravje.
(R) Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti.
– dovoljene so vse vrste dejavnosti.
(S) Druge dejavnosti
– dovoljene so vse vrste dejavnosti.
Navedene dejavnosti so dovoljene, če se na parceli zagotovi zadostno število parkirnih mest za določeno dejavnost.
Na območju SDZN so strogo prepovedane dejavnosti, ki bi presegale IV. stopnjo varstva pred hrupom ter zakonsko dovoljene meje onesnaževanja zraka (smrad, plini, prah ipd.) Prepovedane so tudi vse dejavnosti, za katere bi bilo treba izvesti postopek presoje vplivov na okolje na podlagi Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07).
Vrste gradenj
– gradnja novega objekta (tudi legalizacije, dozidave in nadzidave),
– rekonstrukcije (tudi adaptacije, sanacije) objektov,
– redna vzdrževalna dela na objektih,
– investicijska vzdrževalna dela na objektih,
– vzdrževalna dela v javno korist,
– sprememba namembnosti dela ali celotnega objekta,
– sprememba rabe dela ali celotnega objekta,
– odstranitev objekta.
Vrste objektov
Na območju SDZN so dovoljene naslednje vrste objektov po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list, RS, št. 33/03):
– nestanovanjske stavbe (več kot polovica uporabne površine se uporablja za opravljanje dejavnosti),
– gradbeni inženirski objekti.
Dovoljena je postavitev enostavnih objektov na podlagi Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/4), razen objektov za lastne potrebe.
Na območju SDZN so dovoljeni tudi večnamenski objekti, to so objekti, ki se uporabljajo ali so projektirani za več namenov.
Na območju SDZN so dovoljeni drugi spremljajoči objekti (gospodarsko poslopje, garaža, uta, nadstrešnica ipd.), ki niso enostavni objekti po Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04).
Funkcionalna in oblikovna merila in pogoji
Tipologija zazidave: individualni prostostoječi objekti, vrstni objekti ali atrijski objekti.
Velikost in zmogljivost objekta:
Horizontalni gabariti objekta: določeni so v grafični prilogi Arhitektonsko zazidalna situacija znotraj površine za razvoj objekta.
Vertikalni gabariti objekta: maksimalna višina objektov na lokaciji »POLIGON« je 10,50 m nad koto pritličja, na lokaciji »VODA« je 9,50 m nad koto pritličja. Dovoljena so odstopanja v primeru postavitve reklamnih tabel, oddajnikov, dimnikov ventilacijskih kanalov ipd. Dovoljeno je graditi nižje objekte.
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: po izbiri projektanta.
– Kota pritličja: na lokaciji »POLIGON« in »VODA« je 152,00 m.n.v.; dovoljena so odstopanja za ±0.50 m.
– Streha: dovoljeno je prosto oblikovanje strehe.
– Kritina: temnozelene ali modrosive barve, prepovedana je uporaba reflektirajočih materialov; vse strehe na posamezni lokaciji morajo biti enotne barve.
– Kolenčni zid: prosto določen.
– Fasade: prosto oblikovane.
– Oblikovanje odprtin: prosto.
– Osvetlitev podstrešij: prosto.
Lega objekta na zemljišču:
– Oddaljenost objekta od parcelne meje: določena je v grafični prilogi Arhitektonsko zazidalna situacija s površino za razvoj objekta(ov).
– Oddaljenost od sosednjega objekta: določena je v grafični prilogi Arhitektonsko zazidalna situacija s površino za razvoj objekta(ov).
Ureditev okolice objekta:
– hortikulturne ureditve (ureditev cvetličnjakov, zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic, brežin, opornih zidov ipd.).
Površine, namenjene izključno peš prometu, so lahko asfaltirane ali tlakovane. Manipulativno dvorišče je asfaltirano, parkirišče je lahko asfaltirano, tlakovano ali urejeno s travnatimi ploščami. Lahko se postavi ograja, ki je transparentna kovinska, lahko tudi v obliki žive meje, visoka največ do 2,00 m. Ostale zelene površine se zatravijo. Brežine se zatravijo ali zasadijo z nizkim grmovnicami, oporni zidovi so kamniti, obloženi s kamnom ali leseni.
Na parceli je na površini za razvoj objekta(ov) možno graditi en ali več objektov, s tem da se mora zagotoviti zadostna površina zunanjega prostora za manipulacijo, parkiranje, peš promet in zelenico.
Stopnja izkoriščenosti zemljišča/gradbene parcele (faktor izrabe): na lokaciji »POLIGON« je največ 1,2, na lokaciji »VODA« je največ 0,5.
Faktor zazidave parcele: na lokaciji »POLIGON« je največ 0,8, na lokaciji »VODA« je največ 0,3.
Velikost in oblika gradbene parcele: gradbeno parcelo sestavljajo površina za razvoj objekta(ov), manipulativno dvorišče, parkirišče in zelenica. Velikost in oblika gradbene parcele sta določeni v grafični prilogi Načrt parcel z zakoličbo.
(4) V poglavju 3. Pogoji za infrastrukturno urejanje območja se na koncu teksta v podpoglavju Prometno omrežje doda naslednji tekst:
»Na območju ter med lokacijama »POLIGON« in »VODA« je dovoljeno graditi dostopno cesto oziroma rekonstruirati vzdrževalno pot pod naslednjimi pogoji:
– Splošni pogoji: na vseh obstoječih cestah in poteh je dovoljena rekonstrukcija, dodajanje hodnikov za pešce, ureditev novih in rekonstrukcija obstoječih priključkov ipd.; na vsaki parceli mora biti omogočeno obračanje vozil; hodniki za pešce morajo biti dvignjeni od roba vozišča in od njega fizično ločeni; vsi pokrovi jaškov morajo biti locirani izven vozišča javnih cest oziroma na levem ali desnem robu vozišča; instalacije v cestnem telesu morajo biti napeljane v posebnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez naknadnih prekopov; prečkanje ceste s komunalnimi priključki se mora izvesti z zaščitnimi cevmi; vsa cestna oprema se zaradi zimskega pluženja locira izven telesa hodnika za pešce, v zelenici; ves material ob gradbenih izkopih se mora sproti odstraniti in ga odvažati na deponijo;
– Motorni promet: znotraj območja SDZN in do območja SDZN se asfaltira dostopna cesta oziroma vzdrževalna pot prečnega profila: 2x2,50 m z bankino 2x0,50 m; v drugi fazi je možno dodati enostranski hodnik za pešce, širine 1,60 m.
– Mirujoči promet: na območju SDZN se zagotovijo površine za parkiranje motornih vozil na posamezni parceli in/ali se uporabljajo že izvedena parkirišča; pri določanju števila parkirnih mest je treba upoštevati veljavne predpise glede zagotavljanja števila parkirišč za posamezne dejavnosti; parkirišča se tlakujejo s tlakovci drobne strukture, asfaltirajo ali izvedejo s travnatimi ploščami;
– Kolesarski promet: se odvija po vozišču prometnice;
– Peš promet: se odvija po vozišču prometnice, v drugi fazi je dovoljeno izgraditi hodnik za pešce v širini 1,60 m.«
Zaradi bližine letališča najvišji deli objektov (vključno s klimatskimi napravami, antenami ipd.) na obravnavanem območju ne smejo presegati nadmorske višine 197,00 m.n.v.«
(5) V poglavju 3. Pogoji za infrastrukturno urejanje območja se briše celotni tekst v podpoglavju Vodovodno omrežje in se doda naslednji tekst:
»Za potrebe obratovanja objektov na lokacijah »POLIGON« in »VODA« je treba zgraditi novo vodovodno omrežje pod naslednjimi pogoji:
– zgradi se nova trasa vodovoda zunaj območja osnovnega zazidalnega načrta, ki poteka od obstoječega omrežja PE DN 110 pri Centru za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu do območja osnovnega zazidalnega načrta;
– zgradi se nova trasa vodovoda, ki poteka od meje območja osnovnega ZN do meje območja SDZN in znotraj osnovnega ZN, med lokacijama »POLIGON« in »VODA«;
– celotno glavno vodovodno omrežje se izvede iz cevi duktilne nodularne litine; pri priključkih se lahko uporabijo tudi PE cevi; pri prečkanju voznih površin je potrebno PE cevi voditi v zaščitnih ceveh, zaščitne cevi se uporabijo tudi pri križanju z ostalimi komunalnimi vodi, skladno z veljavnimi predpisi o tehničnih normativih za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema; minimalna globina vodenja cevi je 1,2 m do temena cevi;
– zagotovijo se zadostne količine pitne in požarne vode, za kar je potrebno v postopku izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izdelati ustrezno hidravlično analizo;
– vsi objekti, ki se bodo priključevali na nov razvod, morajo imeti lastno meritev porabe vode; vodomerni jaški se locirajo na posameznih parcelah, izven objektov, na vedno dostopnem mestu, izvedba na parkirnih in prometnih površinah ni dovoljena;
– pri izdelavi projektne dokumentacije za predmetno vodovodno omrežje je, poleg smernic za načrtovanje in mnenj k SDZN, potrebna še nadaljnja uskladitev oziroma upoštevanje dodatnih ustnih navodil upravljavca vodovoda.«
(6) V poglavju 3. Pogoji za infrastrukturno urejanje območja se za podpoglavjem Vodovodno omrežje doda novo podpoglavje z naslednjim tekstom:
»Hidrantno omrežje
Za potrebe obratovanja objektov na lokacijah »POLIGON« in »VODA« je treba zgraditi novo hidrantno omrežje pod naslednjimi pogoji:
– hidranti se razporedijo vzdolž trase vodovoda na razdalji ca. 80 m; hidranti so nadzemne izvedbe, le na mestih, kjer to ni mogoče (npr. vozne površine), se lahko namestijo podzemni hidranti; pri dimenzioniranju hidrantnega omrežja se upošteva potrebna količina min. 10 l/s požarne vode; pri projektiranju se upoštevajo veljavni predpisi o tehničnih normativih za hidrantno omrežje.«
(7) V poglavju 3. Pogoji za infrastrukturno urejanje območja se briše celotni tekst v podpoglavju Kanalizacijsko omrežje in se doda naslednji tekst:
»Za potrebe obratovanja objektov na lokacijah »POLIGON« in »VODA« je treba zgraditi novo kanalizacijsko omrežje pod naslednjimi pogoji:
– znotraj SDZN se izvede ločen sistem kanalizacije;
– padavinske odpadne vode: na lokaciji »POLIGON« se odpadne padavinske vode s streh objektov speljejo v zadrževalnik padavinskih voda, s prometnih površin pa se vodijo preko lovilca olj in maščob v obstoječi jašek meteorne kanalizacije in v obstoječo ponikovalnico; na lokaciji »VODA« se odpadne padavinske vode s streh objektov speljejo v novo ponikovalnico, s prometnih površin tudi, vendar preko lovilca olj in maščob; ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva voznih in manipulativnih površin; če ponikanje ni izvedljivo, kar je potrebno računsko dokazati, se padavinske vode lahko speljejo v jezero; onesnaženo padavinsko vodo z betonskih in asfaltiranih površin – parkirišč je treba pred izpustom obvezno predhodno prečistiti preko z zakonodajo predpisanih lovilcev olj in maščob; iz projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti razvidno, da se uporabljajo zakonsko določeni lovilci olj in maščob, ki ustrezajo standardom (SIST EN852-2);
– Komunalna odpadna voda: na lokaciji »POLIGON« se za odvod komunalne onesnažene vode zgradi mala komunalna čistilna naprava; izpusti iz čistilne naprave morajo biti usklajeni z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/02), čista voda in čistilne naprave se vodi v obstoječi jašek meteorne kanalizacije in v obstoječo ponikovalnico; komunalne odpadne vode z lokacije »VODA« se preko kanalizacijskega kanala vodijo na malo komunalno čistilno napravo, ki je locirana na lokaciji »POLIGON«; za odvod komunalne odpadne vode se izvede vodonepropustna kanalizacija z upoštevanjem zahtevanih odmikov od sosednjih komunalnih naprav in objektov; minimalna kvaliteta cevi mora zadoščati standardom, predpisanim v tehničnih pravilnikih EU; v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba narediti izračun zmogljivosti naprave in izračun dimenzioniranja kanalizacijskih cevi;
– pred izgradnjo kanalizacijskega omrežja je dovoljena uporaba kemičnih sanitarij.«
(8) V poglavju 3. Pogoji za infrastrukturno urejanje območja se briše celotni tekst v podpoglavju Električno omrežje in se doda naslednji tekst:
»Za potrebe obratovanja objektov na lokacijah »POLIGON« in »VODA« je treba zgraditi novo elektro-energetsko omrežje pod naslednjimi pogoji:
– Visokonapetostno (VN) elektro – omrežje: zgradi se nova trasa 20 kV kablovoda, ki poteka od TP Vrbinska vas do meje osnovnega ZN; zgradi se nova trasa 20 kV kablovoda, ki poteka od meje osnovnega ZN do nove transformatorske postaje (TP) Poligon; postavi se nova TP Poligon za napajanje obeh lokacij (»POLIGON« in »VODA«); lokacija in umestitev se določi v dogovoru z upravljavcem; treba je izdelati projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo TP Poligon, kjer je poleg smernic za načrtovanje in mnenj k SDZN potrebna še nadaljnja uskladitev oziroma upoštevanje dodatnih ustnih navodil upravljavca elektro–omrežja;
– Nizkonapetostno (NN) elektro – omrežje: na območju SDZN in na območju osnovnega ZN, med lokacijama »POLIGON« in »VODA«, se izvede nizkonapetostni (NN) razvod v podzemni kabelski obliki; na mestih pod voznimi površinami se zgradi kabelska kanalizacija s predvidenimi kabelskimi jaški; uporabniki se na NN elektro omrežje priključujejo preko elektro omaric, ki morajo biti locirane na vedno dostopnem mestu na gradbeni parceli objekta;
– Javna razsvetljava: na območju SDZN ter med lokacijama »POLIGON« in »VODA«, znotraj osnovnega ZN, se NN kabel za napajanje javne razsvetljave položi ob robu ceste v zaščitno PVC ali PE cev; v skupni jarek s kablom se položi ozemljitveni valjanec Fe/Zn 25x4 mm, na katerega so priključeni vsi stebri javne razsvetljave; ob cesti se montirajo svetilke javne razsvetljave višine do 4 m, razdalja med svetilkami lahko znaša največ 40 m;
– pred izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba izdelati idejni projekt/idejno zasnovo elektro omrežja za celotno območje ZN, ki ga je potrebno potrditi s strani upravljavca elektro omrežja.«
(9) V poglavju 3. Pogoji za infrastrukturno urejanje območja se briše celotni tekst v podpoglavju Sistemi zvez in se doda naslednji tekst:
»Za potrebe obratovanja objektov na lokacijah »POLIGON« in »VODA« je treba zgraditi novo telekomunikacijsko omrežje pod naslednjimi pogoji:
– zgradi se nova trasa telekomunikacijskega (TK) omrežja, ki poteka od obstoječe trase pri Centru za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu do meje osnovnega ZN;
– zgradi se nova trasa TK omrežja, ki poteka od meje osnovnega ZN do meje SDZN in znotraj osnovnega ZN, med lokacijama »POLIGON« in »VODA«;
– glavna kabelska kanalizacija se izvede s PEHD cevmi Ø110 mm; kapaciteta kabelske kanalizacije se določi s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– iz kabelske kanalizacije bodo do posameznih parcel izvedeni posamezni odcepi (priključki) s pomožnimi kabelskimi jaški s tipskimi litoželeznimi pokrovi; priključki se položijo v zaščitno PEHD Ø 50 mm cev v globini 0,80 m;
– TK kabelska omarica se postavi na fasado objekta;
– horizontalni odmik drugih komunalnih vodov od TK kabelske kanalizacije je 0,30 m; nad kabelsko kanalizacijo ni dovoljeno polaganje drugih komunalnih vodov; nad kabelsko kanalizacijo (0,30 m) se položi opozorilni trak z napisom POZOR TELEFON;
– pri potekih trase v cestišču, oziroma pod drugimi voznimi površinami, je treba PEHD cevi ščititi s PVC Ø 125 mm cevmi;
– vzporedno s telefonsko bo potekala KTV kabelska kanalizacija; trasa bo skupna, z ločenimi cevmi in kabelskimi jaški; pod asfaltiranimi površinami je treba predvideti kanalizacijo s kabelskimi jaški za zaščito in servisiranje uvlečenih kablov; razdelilna omarica mora pokrivati območje v obsegu maks. 250 m; lokacija omaric mora biti na vedno dostopnem mestu;
– pred izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je poleg smernic za načrtovanje in mnenj k SDZN potrebna še nadaljnja uskladitev oziroma upoštevanje dodatnih ustnih navodil upravljavca telekomunikacijskega omrežja.«
(10) V poglavju 3. Pogoji za infrastrukturno urejanje območja se za podpoglavjem Sistemi zvez briše celotni tekst in doda novo podpoglavje z naslednjim tekstom:
»Ogrevanje
Za potrebe ogrevanja objektov na lokacijah »POLIGON« in »VODA« je treba upoštevati naslednja določila:
– za ogrevanje objektov na lokaciji »POLIGON« se primarno uporablja utekočinjeni naftni plin iz plinske cisterne, na obeh lokacijah so možni so tudi drugi energenti, kot so obnovljivi viri energije (geotermalna energija, voda, sonce, veter, biomasa ipd.)«
(11) V poglavju 4. Ostali pogoji za urejanje območja se za 1. odstavkom v podpoglavju Varstvo naravnih vrednot doda novi tekst, ki se glasi:
»Severni del lokacije »VODA« posega v območje naravne vrednote na podlagi Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04 in 70/06, kjer je treba upoštevati naslednje usmeritve:
– na lokaciji »VODA« se ohranja naravna vrednota lokalnega pomena Stari Grad – gramoznica – ident. št. 7861, ekosistemska, zoološka naravna vrednota;
– pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot, navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta gramoznice Stari Grad« (ZRSVN, Ljubljana, junij 2007);
– na območju naravne vrednote ni dovoljeno izvajanje posegov in dejavnosti, ki bi negativno vplivali na biotsko raznovrstnost, predvsem na različne vrste ptic; v bližini klubsko-športnega objekta se postavi informacijska tabla o zaščitenih pticah (breguljkah) in o pomembnosti gramoznice kot nadomestnem habitatu ogroženih živalskih vrst; v bližini klubsko-športnega objekta se lahko postavi opazovalnica ptic; po končanju vseh del se morajo vse prizadete površine zasaditi z avtohtono vegetacijo.«
(12) V poglavju 4. Ostali pogoji za urejanje območja se dodajo nova prva, druga in tretja alineja v 2. odstavku podpoglavja Varstvo naravnih vrednot, ki se glasijo:
»– na severovzhodnem delu gramoznice se po dokončni eksploataciji območja D uredi vsaj 10,0 m dolga stena, ki bo služila kot gnezdišče breguljk, potencialno tudi čebelarjev in vodomcev; stena mora biti pretežno navpična in visoka vsaj 2,0 m, ne sme se urejati ali vzdrževati v obdobju med 20. aprilom in 30. avgustom;
– najmanj 15,0 m od umetne stene se v vodi postavijo boje in opozorilne table zaradi omejitve dostopa neposredno do gnezdišča;
– vsako leto se mora zagotoviti monitoring breguljk in ostalih ogroženih živalskih vrst, v primeru poslabšanja ugodnega stanja vrst se mora dejavnost ali motnjo, ki poslabšanje povzroča, nemudoma prekiniti;«
(13) V poglavju 4. Ostali pogoji za urejanje območja se v podpoglavju Hrup, v prvem odstavku spremeni 1. stavek in 3. stavek. Prvi odstavek v celoti glasi:
»Območje znotraj SDZN in območje znotraj osnovnega ZN spadata po Uredbi o mejnih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) v IV. stopnjo varstva pred hrupom, za to območje je dovoljena mejna raven hrupa podnevi 75 dBA in ponoči 65 dBA, medtem ko območje ob meji osnovnega ZN spada v III. stopnjo varstva pred hrupom, za to območje je dovoljena mejna raven hrupa podnevi 60 dbA in ponoči 50 dbA. Predvidena dejavnost ne sme prekoračiti maksimalno dovoljene ravni hrupa za omenjeni območji. V primeru prekoračitve zakonsko dovoljenih mejnih vrednosti hrupa na meji osnovnega zazidalnega načrta je obvezna ureditev protihrupne zaščite, ki mora temeljiti na prej izdelani strokovni študiji in priporočilih te študije. Raven hrupa mora ostati v mejah dovoljenega«
(14) V poglavju 4. Ostali pogoji za urejanje območja se v podpoglavju Varstvo zraka spremeni 1. stavek, ki se v celoti glasi:
»Eksploatacija, sanacija, gradnja ter obratovanje objektov in naprav ne smejo presegati dovoljenih koncentracij v skladu z določili oziroma z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka.«
(15) V poglavju 4. Ostali pogoji za urejanje območja se za 2. odstavkom podpoglavja Varstvo voda doda novi tekst, ki se glasi:
»Upoštevajo se naslednja določila:
– vsi objekti s komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti odmaknjeni od meje vodnega zemljišča (zgornjega roba brežine vodotoka oziroma od spodnjega roba visokovodnega nasipa na zračni strani) 5,00 m; v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba kotirati in označiti pas priobalnega zemljišča;
– odpadna komunalna voda se mora preko kanalizacije speljati na čistilno napravo;
– padavinske odpadne vode s prometnih površin morajo biti speljane v ponikovalnico preko lovilca olj in maščob; na kanalizacijo odpadnih padavinskih voda je dovoljeno priključiti le tiste padavinske vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov za izpust neposredno v vode v skladu z določili in predpisi, ki urejajo odvajanje odpadnih vod;
– nekontrolirano odlaganje viškov zemeljskega in drugega gradbenega materiala na območju priobalnega zemljišča ni dovoljeno.«
(16) V poglavju 4. Ostali pogoji za urejanje območja se za 1. odstavkom v podpoglavju Odpadki doda novi tekst, ki se glasi:
»Na območju SDZN se uredi ločeno zbiranje odpadkov, posode se postavijo na betonsko podlago, ograja je lesena, visoka 2.00 m, odjemno mesto je od transportne poti vozila za odvoz odpadkov oddaljeno največ 5,0 m. Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža/papir, kartoni, lesni odpadki in drugo/, steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), je treba zbirati ločeno v zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo. Gradbeni odpadki se odstranjujejo, transportirajo in odlagajo na deponijo gradbenih odpadkov.«
(17) V poglavju 4. Ostali pogoji za urejanje območja se za 2. odstavkom v podpoglavju Zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami doda novi tekst, ki se glasi:
»Na lokacijah »POLIGON« in »VODA« je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje potrebnih ureditev je treba upoštevati določila pravilnikov o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov na potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VIII. stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg;
– požarno varstvo vseh objektov mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi;
– notranji prometni sistem cest mora omogočati dostop do objektov, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce;
– hidrantno omrežje mora zagotavljati zadostne količine požarne vode;
– medsebojna oddaljenost med objekti je minimalno 6,00 m, v primeru manjšega razmika se mora izvesti zid brez odprtin ali pa se morajo upoštevati drugi ukrepi za preprečitev prenosa požara z objekta na objekt (npr. fiksna zasteklitev, protipožarni premaz ipd);
– investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 132/06) pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja obvezna izdelava študije požarne varnosti, so dolžni pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam;
– zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi dejstvovanji glede na predpise s tega področja ni treba predvideti, treba pa je predvideti ojačitev prve plošče;
– na vseh komunikacijah se izvedejo rampe za invalide z naklonom 1 : 16;
– transformatorske postaje predstavljajo nizkofrekvenčni vir sevanja, za njihovo obratovanje se morajo upoštevati veljavni predpisi s tega področja.«
Območje SDZN se nahaja v vplivnem območju letališča Cerklje. Najvišji deli objektov (vključno s klimatskimi napravami, antenami ipd.) ne smejo presegati nadmorske višine 197,00 m.n.v.«
(18) V poglavju 6. Tolerance se za prvim odstavkom doda novi tekst, ki se glasi:
»Dovoljena so manjša odstopanja od predvidenih tras infrastrukturnih vodov in prometnic, kapacitet, dimenzij in lokacij infrastrukturnih in prometnih objektov ter naprav, v primeru prilagajanja obstoječi in predvideni pozidavi, lastniškim mejam in v primeru bolj ustreznih in racionalnih tehničnih rešitev. Odstopanja ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, poslabšati bivalnih in delovnih pogojev ter vplivov na okolje in ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo oziroma interesi.
Pred izgradnjo kanalizacijskega omrežja je dovoljena uporaba kemičnih sanitarij.«
(19) Za poglavjem 6. Tolerance se doda novo 6.a poglavje Etapnost izgradnje zazidalnega načrta, ki se glasi:
»Dovoljena je fazna gradnja objektov in infrastrukturnih omrežij ter naprav, vendar kot zaokrožena konstrukcijska in funkcionalna celota. Infrastrukturne vode je treba v vsaki fazi izvedbe dimenzionirati za končno število uporabnikov.«
(20) V poglavju 7. Obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju zazidalnega načrta se za zadnjo alinejo doda nova, ki se glasi:
»– ob izkopu gradbene jame se odstrani plodna zemlja in se deponira na primernem mestu, uporablja se za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora v Občini Krško.«
7. člen
(končna določba)
Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu gramoznice Stari Grad so stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Krško ter Krajevni skupnosti Dolenja vas.
8. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-10/2007-O502
Krško, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost