Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

745. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, stran 1799.

Na podlagi 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in spremembe), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 11. redni seji dne 13. 2. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa pogoje za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Pivka (v nadaljevanju občina).
2. člen
Ta pravilnik ureja:
– postopek dodeljevanja finančnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov s področja ljubiteljske kulture, in
– pogoje za sodelovanje v postopku javnega razpisa za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini,
– določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki ureja ta pravilnik.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI
3. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev s področja ljubiteljske kulture poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za izvajanje programov s področja ljubiteljske kulture na območju občine,
– zbiranje vlog vlagateljev programov s področja ljubiteljske kulture,
– vrednotenje programov/projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti skladno z merili,
– izdaja sklepov o vrednotenju vlog,
– priprava predloga razdelitve sredstev med vlagatelje, ki so oddali popolne vloge,
– obravnava pritožb vlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna,
– obravnava poročil o izvedenih programih s področja ljubiteljske kulture.
4. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.
III. JAVNI RAZPIS
5. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– predmet javnega razpisa,
– izvajalce, ki se lahko prijavijo na razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji programov, njihovi programi ali projekti,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri zainteresirani lahko dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge na javni razpis,
– datum odpiranja vlog,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisna dokumentacija mora biti z dnem objave javnega razpisa na razpolago vlagateljem in za izročitev.
Javni razpis se objavi v lokalnih medijih in na spletni strani občine.
6. člen
Občinska uprava pripravi razpisno dokumentacijo z vsemi podatki, ki vlagateljem omogočajo izdelati popolno vlogo.
7. člen
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis, mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju (naziv, sedež …),
– navedbo programov s področja kulture, za katere vlagatelj kandidira,
– opis načrtovanih programov,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
8. člen
Vloga na javni razpis mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa. Predložena mora biti v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša, in naslovom vlagatelja, s pripisom »ne odpiraj«. Vloge se označijo po času prejema, s čimer se določi vrstni red odpiranja vlog in obravnave. Vlagatelji morajo svojo vlogo podati na razpisnih obrazcih in jim priložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
9. člen
Pravico do sofinanciranja ljubiteljskih kulturnih programov imajo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin,
– imajo sedež v Občini Pivka in delujejo na območju Občine Pivka (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Pivka, če so kulturni projekti v javnem interesu Občine Pivka),
– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– imajo potrjen program s strani najvišjega organa društva in delujejo na področju ljubiteljske kulture najmanj 6 mesecev,
– vsako leto ob razpisu za tekoče leto oziroma najpozneje do konca februarja predložijo poročilo o realizaciji programov ter poročilo o doseženih uspehih na tekmovanju za preteklo leto,
– redno sodelujejo na območnih prireditvah JSKD in občinskih prireditvah.
10. člen
Po tem pravilniku se upravičenim izvajalcem v okviru programov ljubiteljske kulturne dejavnosti sofinancira javne kulturne programe in kulturne projekte:
I. Programi redne ljubiteljske dejavnosti
Kulturna dejavnost na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti (pevska, plesna, lutkovna, gledališka, literarna, likovna …), ki se izvaja v okviru kulturnih društev.
II. Kulturni projekti
– javne kulturne prireditve: sem spadajo kulturne prireditve na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki kažejo širši javni interes,
– založništvo: izdaja knjig, CD in drugo,
– izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov, članov kulturnih društev za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– nakup opreme in osnovnih sredstev izvajalcev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti za izvajanje rednih programov in kulturnih dejavnosti.
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov niso sredstva za investicije v prostoru.
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture
11. člen
Vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture, prispelih na javni razpis, opravi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan občine.
Naloge komisije so:
– odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis,
– ugotavljanje formalnih pogojev vlagateljev,
– vrednotenje programov s področja ljubiteljske kulture, skladno z merili,
– določitev višine in namena dodeljenih sredstev posameznim izvajalcem,
– sestava zapisnika o delu,
– obravnava pritožbe vlagateljev,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
12. člen
Po preteku razpisnega roka komisija odpre dostavljene in pravilno označene vloge po vrstnem redu, kot so bile predložene, ter ugotovi njihovo popolnost. Vlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepopolne vloge, lahko le-te dopolnijo v roku 8 dni od prejema pisnega poziva za dopolnitev vloge. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne obravnava in jih s sklepom zavrže.
13. člen
O odpiranju vlog in izboru izvajalcev kulturnih ljubiteljskih dejavnosti mora komisija voditi zapisnik, ki vsebuje ovrednotenje posameznih programov s področja ljubiteljske kulture v skladu z določbami meril. Ta zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.
Vrednotenje vlog
14. člen
Komisija opravi pregled popolnih vlog in jih vrednoti na podlagi pogojev, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, in v skladu z Merili in kriteriji za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki so priloga tega pravilnika.
15. člen
Izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev obvesti predsednik komisije s sklepom.
Zoper sklep je v roku 8 dni na komisijo možno vložiti pritožbo, o kateri bo s sklepom odločal župan. Zoper županov sklep ni pritožbe, možno pa je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
16. člen
Občinska proračunska sredstva morajo biti pod enakimi pogoji dostopna vsem, ki kandidirajo na javnem razpisu, in sicer za:
– odrasle pevske zbore,
– otroške in mladinske pevske zbore,
– lutkovne skupine,
– gledališke skupine,
– recitacijske in literarne skupine,
– instrumentalne, vokalno-instrumentalne skupine,
– likovne, fotografske, video in filmske skupine, literarni pogovori, potopisni in drugi klubski večeri,
– etnološka, domoznanska, prosvetna društva,
– druge vsebine s področja kulture.
Občinska proračunska sredstva na proračunski postavki »dejavnost kulturnih društev«, ki so namenjena programom s področja ljubiteljske kulture, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
Obseg sofinanciranja programov ljubiteljske kulture določi občinski svet z vsakoletnim proračunom.
Programi na področju ljubiteljske kulture se sofinancirajo le do višine razpoložljivih sredstev v proračunu občine.
Pogodbe
17. člen
Po preteku roka za pritožbe župan z izvajalci programov s področja ljubiteljske kulture sklene pogodbo o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Obvezne sestavine pogodbe med občino in prijavitelji na javni razpis so:
– naziv in naslov izvajalca,
– matična in davčna številka vlagatelja, številka transakcijskega računa,
– vrste, vsebine in obseg kulturnih dejavnosti,
– čas realizacije kulturnih dejavnosti,
– višina dodeljenih sredstev za kulturne dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– rok in način predložitve poročil ter dokazil o izvajanju programov in namenski porabi sredstev,
– način nadzora namenske porabe sredstev,
– način nadzora izvajanja kulturnih dejavnosti,
– določilo, da mora izvajalec, ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v občinski proračun, skupaj z zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila sredstev iz občinskega proračuna do dneva vračila le-teh v občinskem proračunu,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, izhajajoče iz tega pravilnika.
18. člen
Če vlagatelj pogodbe ne podpiše in je ne vrne občinski upravi v roku 30 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da je vlagatelj odstopil od zahteve po sofinanciranju programa projekta s področja ljubiteljske kulture.
19. člen
O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku občini predložiti poročilo o izvedbi programov in porabi sredstev ter zaključno finančno poročilo.
Komisija lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
20. člen
Izvajalci programov s področja ljubiteljske kulture so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.
Če se ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalcev programov s področja kulture, se sofinanciranje takoj ustavi, že sprejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
Če sredstva ob izvedbi javnega razpisa po sklenjenih pogodbah ostanejo neporabljena oziroma društva ne realizirajo prijavljenih programov in izobraževanj, za kar imajo sklenjene Pogodbe o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Pivka za tekoče leto, komisija ta sredstva lahko s posebnim sklepom razporedi med prijavljene projekte ali izobraževanja, ki so jih društva dejansko izvedla. Občina z izvajalci kulturnih programov ali izobraževanj sklene aneks k pogodbi.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po istem postopku kot sam pravilnik.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-11/2008
Pivka, dne 13. februarja 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.
                             Priloga
           MERILA IN KRITERIJI
 ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI
               PIVKA


  1. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE
DEJAVNOSTI
  Iz proračuna Občine Pivka se sofinancira ljubiteljska
kulturna dejavnost društev, ki imajo sedež v Občini Pivka in
delujejo na območju Občine Pivka, za naslednje namene:
  – honorar strokovnih delavcev,
  – materialni stroški (pri izračunu materialnih stroškov se
upošteva število aktivnih članov društva oziroma sekcije),
  – aktivnost in dosežena kvaliteta, oziroma doseženi izjemni
rezultati v preteklem koledarskem letu.
  Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi
ljubiteljske kulture, ki potekajo redno, organizirano in
ustrezno strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v
strnjenih oblikah in vsaj devet mesecev v posameznem
koledarskem letu, pod pogojem, da so rezultati vadbe
predstavljeni:
  – občinstvu v domači občini,
  – enkrat letno na samostojnem koncertu oziroma javni
prireditvi,
  – enkrat letno na samostojnem koncertu oziroma javni
prireditvi, ki lahko združuje več sekcij,
  – oziroma, da sodelujejo na protokolarnih in drugih javnih
prireditvah v kraju oziroma občini, če scenarij take prireditve
to predvideva,
  – da po potrebi sodelujejo na promocijskih prireditvah
Občine Pivka.
  Merila za vrednotenje kulturnih programov so določena v
točkah. Vrednost točke se določi vsako leto posebej in je
odvisna od števila točk, ki so jih dosegli vsi izbrani programi
in od višine razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih
za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
  Honorar strokovnih delavcev in materialni stroški so vezani
na minimalno število vaj, kolikor posamezni izvajalec
kulturnega programa ne doseže tega kriterija, se mu prizna
sorazmerni delež honorarja in materialnih stroškov.
  Prav tako se sekciji oziroma skupini zmanjša ustrezen delež
redne letne dotacije, če program ni bil v celoti realiziran.

Programi ljubiteljske kulturne dejavnosti društev se vrednotijo
na osnovi naslednjih meril in kriterijev:

Odrasli pevski zbori

+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Leta delovanja    |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– do 5 let      |   100 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– od 5 do 10 let   |       |   130 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10 let   |       |       |  150 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število članov    |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 15     |   100 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 20     |       |   130 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 25     |       |       |  150 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število nastopov   |       |       |      |
|v prejšnjem letu   |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 5     |   100 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10     |       |   130 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 15     |       |       |  150 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število načrtovanih |       |       |      |
|nastopov       |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 5     |   100 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10     |       |   130 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 15     |       |       |  150 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|SKUPAJ        |   400 točk|   520 točk|  600 točk.|
+---------------------+-------------+-------------+------------+

  Najvišje število točk pri odraslih pevskih zborih z najmanj
25 člani lahko doseže pevski zbor, ki je skozi leta delovanja
dosegal stalno kvaliteto in jo izkazuje na naslednjih
področjih:
  – deluje na področju Občine Pivka že več kot 25 let,
  – redno zastopa Občino Pivka na protokolarnih prireditvah.

Programi ljubiteljske dejavnosti pevskih zborov z najmanj 25
člani, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih kriterijev, se
vrednotijo v višini 70% vrednosti točk.

Otroški in mladinski pevski zbori

+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Leta delovanja    |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– do 5 let      |   30 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– od 5 do 10 let   |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10 let   |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število članov    |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 15     |   30 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 20     |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 25     |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število nastopov   |       |       |      |
|v prejšnjem letu   |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 5     |   30 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10     |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 15     |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število načrtovanih |       |       |      |
|nastopov       |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 5     |   30 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10     |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 15     |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|SKUPAJ        |   120 točk|   200 točk|  240 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+Lutkovna skupina

+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Leta delovanja    |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– do 5 let      |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– od 5 do 10 let   |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10 let   |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število članov    |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 5     |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10     |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 15     |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število nastopov   |       |       |      |
|v prejšnjem letu   |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 5     |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10     |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 15     |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število načrtovanih |       |       |      |
|nastopov       |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 5     |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10     |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 15     |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|SKUPAJ        |   160 točk|   200 točk|  240 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+Gledališka skupina

+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Leta delovanja    |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– do 5 let      |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– od 5 do 10 let   |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10 let   |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število članov    |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 5     |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10     |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 15     |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število nastopov   |       |       |      |
|v prejšnjem letu   |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 5     |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10     |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 15     |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število načrtovanih |       |       |      |
|nastopov       |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 5     |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10     |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 15     |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|SKUPAJ        |   160 točk|   200 točk|  240 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+Recitacijske in literarne skupine

+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Leta delovanja    |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– do 5 let      |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– od 5 do 10 let   |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10 let   |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število članov    |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 5     |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10     |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 15     |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število nastopov   |       |       |      |
|v prejšnjem letu   |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 5     |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10     |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 15     |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število načrtovanih |       |       |      |
|nastopov       |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 5     |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10     |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 15     |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|SKUPAJ        |   160 točk|   200 točk|  240 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+Instrumentalne, vokalno-instrumentalne skupine

+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Leta delovanja    |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– do 5 let      |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– od 5 do 10 let   |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10 let   |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število članov    |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 3     |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 5     |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10     |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število nastopov   |       |       |      |
|v prejšnjem letu   |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 5     |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10     |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 15     |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število načrtovanih |       |       |      |
|nastopov       |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 5     |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10     |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 15     |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|SKUPAJ        |   160 točk|   200 točk|  240 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+


Folklorne in plesne skupine


+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Leta delovanja    |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– do 5 let      |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– od 5 do 10 let   |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10 let   |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število članov    |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 5     |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10     |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 15     |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število nastopov   |       |       |      |
|v prejšnjem letu   |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 5     |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10     |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 15     |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število načrtovanih |       |       |      |
|nastopov       |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 5     |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10     |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 15     |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|SKUPAJ        |   160 točk|   200 točk|  240 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+LIKOVNA, FOTOGRAFSKA, VIDEO IN FILMSKA SKUPINA, LITERARNI
POGOVORI, POTOPISNI IN DRUGI KLUBSKI VEČERI

+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Leta delovanja    |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– do 5 let      |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– od 5 do 10 let   |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10 let   |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število članov    |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 5     |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10     |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 15     |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število nastopov   |       |       |      |
|v prejšnjem letu   |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 5     |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10     |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 15     |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|Število načrtovanih |       |       |      |
|nastopov       |       |       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 5     |   40 točk|       |      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 10     |       |   50 točk|      |
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|– več kot 15     |       |       |   60 točk|
+---------------------+-------------+-------------+------------+
|SKUPAJ        |   160 točk|   200 točk|  240 točk.|
+---------------------+-------------+-------------+------------+

  Upoštevajo se samo načrtovane razstave v galeriji Krpanovega
doma in večje priložnostne razstave na drugih lokacijah, ki so
primerno promovirane ali izvedene kot samostojni kulturni
dogodek ali so nadgradnja pomembnega drugega kulturnega
dogodka.


ETNOLOŠKA, DOMOZNANSKA, PROSVETNA DRUŠTVA

+--------------------------------------------+-----------------+
|Programski stroški za organizatorje     |     60 točk|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Povprečni materialni stroški na sezono   |     100 točk|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Skupaj                   |     160 točk|
+--------------------------------------------+-----------------+DRUGE VSEBINE S PODROČJA KULTURE

+--------------------------------------------+-----------------+
|Programski stroški za organizatorje     |     60 točk|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Povprečni materialni stroški na sezono   |     100 točk|
|(za ustvarjalne delavnice, tematske večere |         |
|…)                     |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Skupaj                   |     160 točk|
+--------------------------------------------+-----------------+


  Da program pri vrednotenju doseže točke v zgornji tabeli,
mora organizirati vsaj 5 samostojnih prireditev v občini in
sodelovati na še vsaj 3 drugih protokolarnih prireditvah v
Občini Pivka. Programi, ki tega pogoja ne izpolnjujejo, se
vrednotijo v sorazmernem deležu števila točk.

  Dodatne točke
  Posamezni izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti
pridobijo dodatne točke na podlagi aktivnosti in dosežene
kvalitete oziroma za dosežene izjemne rezultate v preteklem
koledarskem letu:
+--------------------------------------------+-----------------+
|Udeležba v preteklem letu na:        |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|– mednarodnih srečanjih           |     50 točk|
+--------------------------------------------+-----------------+
|– državnih srečanjih            |     40 točk|
+--------------------------------------------+-----------------+
|– regijskih srečanjih            |     30 točk|
+--------------------------------------------+-----------------+
|– medobmočnih srečanjih           |     20 točk|
+--------------------------------------------+-----------------+
|– območnih srečanjih            |     10 točk|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Izvajalec samostojno organizira krajevno  |     20 točk|
|kulturno prireditev             |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Izvajalec samostojno organizira občinsko  |     40 točk|
|kulturno prireditev             |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Izvajalec samostojno organizira republiško |     50 točk|
|kulturno prireditev             |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Izdaja CD, videa, DVD            |     30 točk|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Izdaja publikacije (zgibanka, razglednice, |     30 točk|
|bilten ipd.)                |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Skupina se povezuje z drugimi društvi v   |     30 točk|
|regiji in ima sedež v občini        |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Čezmejno sodelovanje            |     30 točk|
+--------------------------------------------+-----------------+


  2. MERILA ZA VREDNOTENJE KULTURNIH PROJEKTOV

  Kulturni projekti so posamični zaključeni kulturni dogodki
ljubiteljskega izvajalca na posameznem kulturnem področju, ki
so namenjeni širši javnosti in prispevajo k širitvi kulturne
zavesti ali ohranjanju kulturne dediščine Občine Pivka ter
izkažejo nek širši javni interes in jih ni mogoče uvrstiti v
redno dejavnost društva.
  Projekt se lahko izvede tudi s sodelovanjem poklicnih
institucij oziroma strokovnim neljubiteljskim sodelovanjem.
  Za sofinanciranje kulturnih projektov iz prejšnjega odstavka
lahko kandidirajo izvajalci iz 4. člena tega pravilnika, če
izkažejo:
  – neprofitnost projekta,
  – vsebinsko vezanost projekta na območje Občine Pivka,
  – da projekt ne more biti predmet redne ljubiteljske
kulturne dejavnosti,
  – da za projekt obstaja širši družbeni interes.
  Kulturni projekti se iz občinskega proračuna sofinancirajo
največ do višine 70% finančne konstrukcije projekta.
  Za sofinanciranje iz občinskega proračuna bodo izbrani tisti
kulturni projekti predlagateljev, ki bodo v postopku
vrednotenja dosegli najmanj 50% vseh možnih točk.
  Proračunska sredstva, namenjena za sofinanciranje kulturnih
projektov, se vsako leto razdeljujejo enakomerno med posamezne
ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini.
  Kulturni projekti se vrednotijo na osnovi naslednjih meril
in kriterijev:

  – JAVNE KULTURNE PRIREDITVE
  a) izpolnjevanje splošnih pogojev, ki zagotavljajo
kvalitetno izvedbo programa:

+------------------------------------------------+-------------+
|– program ima postavljene jasne cilje, ki    |  do 10 točk|
|izhajajo iz potreb okolja oziroma je njihovo  |       |
|izvajanje v interesu Občine Pivka        |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|– uporabljene metode dela in ravnanja      |  do 5 točk|
|zagotavljajo dosego zastavljenih ciljev     |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|– nosilec programa razpolaga z ustreznimi    |  do 5 točk|
|kadrovskimi, prostorskimi in tehničnimi pogoji |       |
|za izvedbo programa               |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|– program je namenjen širši javnosti      |  do 5 točk|
|in z oglaševanjem zagotavlja neselektivno    |       |
|udeležbo na prireditvah             |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|– program je izviren in se z drugimi ne     |  do 5 točk|
|podvaja                     |       |
+------------------------------------------------+-------------+


  Ob izpolnjevanju vseh pogojev pod tč. A) lahko ponudnik
doseže največ 30 točk.

  b) finančna konstrukcija:

+------------------------------------------------+-------------+
|– pregledna in jasna ocena prihodkov in odhodkov|  do 5 točk|
|za vsak program posebej, zaprta finančna    |       |
|konstrukcija projekta              |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|– izkazana neprofitnost programa        |  do 5 točk|
+------------------------------------------------+-------------+
|– delež predvidenih lastnih in izvenproračunskih|  do 30 točk|
|sredstev (upoštevajo se lastna sredstva nad 30% |       |
|vrednosti projekta)               |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|– dokazila o deležih zagotovljenih drugih    |  do 5 točk|
|finančnih virov (lastna sredstva, sponzorji,  |       |
|sredstva pridobljena na razpisih, druge     |       |
|občine)                     |       |
+------------------------------------------------+-------------+


  Ob izpolnjevanju vseh pogojev lahko ponudnik doseže največ
45 točk.
  c) reference ponudnika in aktivnosti na območju občine:
+------------------------------------------------+-------------+
|– predstavitev do sedaj izvedenih programov in |  do 10 točk|
|projektov (največ za obdobje zadnjih 5 let)   |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|– odmevnost že izvedenih programov in projektov,|  do 20 točk|
|priznanja in nagrade za izvedbo podobnih    |       |
|programov doma in v tujini           |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|– kontinuiteta dejavnosti in tradicionalna dobra|  do 20 točk|
|obiskanost podobnih prireditev         |       |
+------------------------------------------------+-------------+


  Ob izpolnjevanju vseh pogojev lahko ponudnik doseže največ
50 točk.

  d) dodatni kriteriji:
+------------------------------------------------+-------------+
|– program ima širše kulturno-izobraževalne   |  do 10 točk|
|učinke                     |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|– redkost prijavljenega programa v       |  do 10 točk|
|občinskem oziroma regijskem prostoru      |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|– širša povezanost programov (zagotovljeno   |  do 10 točk|
|vzajemno gostovanje naših avtorjev ali     |       |
|izvajalcev)                   |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|– program je namenjen otrokom do 15. leta    |  do 10 točk|
|starosti                    |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|– program je namenjen mladini do 30. leta    |  do 10 točk|
|starosti                    |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|– izvajalci programa so mladi umetniki, ki niso |  do 10 točk|
|starejši od 20 let               |       |
+------------------------------------------------+-------------+


  Ob izpolnjevanju dodatnih pogojev lahko ponudnik doseže do
10 točk za vsakega od navedenih pogojev pod točko D.

  e) posebni kriteriji
  Za izbor in ocenitev posameznih programov in projektov se
lahko za posamezna področja v razpisni dokumentaciji določijo
tudi drugi posebni kriteriji in merila, ki omogočajo lažji
izbor zaradi posebnosti v dejavnosti.
  Posebni kriteriji lahko predstavljajo največ 20% ocenitve v
skupni oceni programa.

  – ZALOŽNIŠTVO
  V založniško dejavnost štejemo avtorske knjige, kronike,
pesniške zbirke, video filme, fotografske, likovne in druge
umetniške izdelke, kasete, CD idr. zapise zvoka in slike.
  Sredstva se namenjajo predvsem za sofinanciranje materialnih
stroškov izdaje projekta.
  Prednost pri izbiri imajo tisti projekti, ki dosežejo večje
število točk po naslednjih elementih točkovanja (podrobnejše
notranje točkovanje je v pristojnosti strokovne komisije):
  – vsebinska tematika – povezanost umetniškega dela z
zgodovinsko in kulturno dediščino kraja ali društva – do 10
točk,
  – število izvodov, naklada projekta – do 10 točk,
  – obseg edicije oziroma projekta – do 10 točk,
  – delež zagotovljenih lastnih (neproračunskih) sredstev
predlagatelja za izvedbo projekta (51% do 70% lastnih sredstev
– 3 točke, 71% do 90% lastnih sredstev – 5 točk, nad 91%
lastnih sredstev – 10 točk) – do 10 točk,
  – izvirnost avtorskega dela – do 20 točk,
  – umetniška in kakovostna vrednost edicije oziroma projekta
– do 30 točk.
  Ne glede na višino dodeljenih točk se izvajalcu sofinancira
maksimalno do 50% upravičenih stroškov založništva oziroma bo
mogoče za sofinanciranje posameznega projekta zagotoviti
maksimalno višino sredstev, določeno z letnim programom
kulture. Vrednost točke je odvisna od razpoložljivih
proračunskih sredstev za kulturno dejavnost in letnega programa
kulture.
  Kot upravičeni stroški bodo upoštevani:
  – stroški avtorskih honorarjev, stroški priprave na tisk,
stroški tiska.

  – IZOBRAŽEVANJE
  Sofinancira se izobraževanje in usposabljanje strokovnih
kadrov, članov kulturnih društev za vodenje in izvedbo
različnih kulturnih dejavnosti na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti.
  Izvajalcu se sofinancira maksimalno do 80% upravičenih
stroškov projekta (stroški kotizacije – udeležbe) oziroma bo za
sofinanciranje posameznega kulturnega projekta mogoče
zagotoviti maksimalno višino sredstev, določeno z letnim
programom kulture. Višina sredstev je odvisna od razpoložljivih
proračunskih sredstev za kulturno dejavnost in letnega programa
kulture.

  – NAKUP OPREME IN OSNOVNIH SREDSTEV
  Upravičenci za sofinanciranje nove opreme in osnovnih
sredstev za delovanje kulturnih društev so izvajalci, ki redno
vsakoletno in najmanj tri pretekla leta izvajajo javne kulturne
programe in redno vsakoletno organizirajo javne kulturne
prireditve v občini ter na njih s svojo dejavnostjo tudi
aktivno sodelujejo.
  Upravičencu se sofinancira maksimalno do 80% upravičenih
stroškov nakupa opreme in osnovnih sredstev oziroma bo za
sofinanciranje posameznega kulturnega projekta mogoče
zagotoviti maksimalno višino sredstev, določeno z letnim
programom kulture. Višina sredstev je odvisna od razpoložljivih
proračunskih sredstev za kulturno dejavnost in letnega programa
kulture.

AAA Zlata odličnost