Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Št. 410-13/2008 Ob-2550/08 , Stran 874
1. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 40.520 EUR. 2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih programov: – dejavnost kulturnih društev in – kulturne prireditve. 3. Pogoji razpisa a) Usposobljenost kandidata Za sofinanciranje iz sredstev občinskega proračuna se lahko prijavijo kulturna društva ter zavodi, druge organizacije in zasebniki, registrirani za opravljanje kulturnih dejavnosti, s sedežem v Občini Hrpelje - Kozina. Izjemoma lahko prijavijo program tudi izvajalci, ki imajo sedež izven občine, v primeru, da se program izvaja na območju občine in vključuje 3/4 udeležencev iz Občine Hrpelje - Kozina. Javni razpis se praviloma objavi za vsako proračunsko leto posebej. b) Ostali pogoji Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in znanje ter vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe. 4. Vsebina vloge: – razpisna dokumentacija z razpisnim obrazcem, – dokazilo o registraciji (društvom, ki so bila sofinancirana v letu 2007 ali prej in so dokazilo o registraciji že oddala, tega letos ni potrebno oddati), – izjavo o pobrani članarini za leto 2007 ter poimenski seznam članov, ki so plačali članarino. 5. Rok in način prijave Vloga se šteje za pravočasno, če prispe na Občino Hrpelje - Kozina najkasneje do 12. marca 2008, do 12. ure. Na ovojnici mora biti napisano sledeče: – polni naslov pošiljatelja, – polni naslov prejemnika, – pripis: »Ne odpiraj – javni razpis na področju kulture 2008«. 6. Postopek obravnave vlog Odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla vse pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vlogo dopolnijo v petih dneh. Kolikor kandidat v določenem roku vloge ne dopolni, bo le-ta zavržena. Programi kandidatov bodo obravnavani na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v pravilniku. Strokovna komisija tudi ovrednoti programe na podlagi meril za izbor (uvrščanje v programe) in sofinanciranje programov na področju kulture. Ovrednotenje programov potrdi župan, ki tudi sklene pogodbo z izvajalci. 7. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na tel. 05/680-01-50, kontaktna oseba: Ester Mihalič.

AAA Zlata odličnost