Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

751. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici (R7-S11) (sprememba 2008), stran 1807.

Na podlagi 57., 96. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00 in 58/03) sprejemam
S K L E P
o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici (R7-S11) (sprememba 2008)
1. člen
(vsebina sklepa)
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta vsebuje oceno stanja in razloge za pripravo podrobnega prostorskega načrta, območje prostorskega načrta, način priprave strokovnih rešitev, navedbo nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz pristojnosti ter obveznosti v zvezi s finansiranjem sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici (R7-S11).
Za obravnavano območje je sprejet Odlok o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici R7-S11 (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/90, Uradni list RS, št. 44/98 ter 21/01) – v nadaljevanju ZN Hrastje.
2. člen
(ocena stanja)
Sprejet ZN Hrastje se že izvaja. V območju 9. etape je izvedena nova napajalna cesta ter komunalna oprema, ki se konča ob razpotju z vzhodnim krakom ceste Gmajne v Lazih.
Sprememba je predvidena pretežno na parceli št. 681/136, k.o. Gorenja vas, ki leži na južni strani razpotja. Obravnavano zemljišče obravnavanih parcel je še v prvotni rabi in delno zaraščeno.
3. člen
(razlogi za Spremembe in dopolnitve načrta)
Formirana gradbena parcela po veljavnem ZN Hrastje z oznako GL 18 je velika 1500 m² in ima možnost dostopa oziroma dovoza iz dveh napajalnih cest zazidalnega območja.
Skladno s sprejeto Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) se aktivirajo potenciali in možnosti razvoja poselitve z usmerjanjem glede na zmogljivosti prostora, racionalnost opremljanja stavbnih zemljišč, značilnosti obstoječega omrežja naselij in obstoječe pozidave.
Racionalnost izrabe stavbnih zemljišč ter novozgrajene javne komunalne infrastrukture omogoča delitev velikih parcel in omogočanje gostejše gradnje.
Predmet obdelave sprememb je usmerjeno na delitev gradbene parcele Gl 18 na dve parceli, ki imata ločen dovoz. Za potrebe usklajevanja velikosti parcel območja se gradbeni parceli Gl 18 doda del zemljišča parcele Gl 23 tako, da se glede na osi cest izravna meja med gradbenimi parcelami.
4. člen
(območje sprememb)
Spremembe in dopolnitve ZN Hrastje zajema samo del območja opredeljeno v veljavnem zazidalnem načrtu kot 9. etapa Gmajne v Lazih natančneje samo na predvidenih gradbenih parcelah GL 18 (parc. št. 681/136, k.o Gorenja vas) ter GL 23 (parc. št. 681/135, k.o. Gorenja vas).
5. člen
(način priprave strokovnih rešitev)
Geodetske podlage za izdelavo Sprememb in dopolnitev ZN v digitalni in analogni obliki priskrbi naročnik oziroma pobudnik spremembe ZN-ja. Kot strokovno podlago se upošteva izdelane strokovne podlage veljavnega zazidalnega načrta. Ker sprememba ne spreminja osnovne namenske rabe, ne ogroža naravnih vrednot, zavarovanih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine in bistveno ne vpliva rabo sosednjih zemljišč ali objektov, ni potrebna izdelava strokovnih podlag.
6. člen
(roki za pripravo sprememb in dopolnitev načrta)
Spremembe in dopolnitve ZN Hrastje se nanašajo samo na delitev ene določene gradbene parcele znotraj 9. etape stanovanjske gradnje.
Postopek priprave in sprejem:
– župan sprejme Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev,
– objava sklepa,
– izdelovalec pripravi osnutek sprememb in dopolnitev,
– občina Ribnica pošlje nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za načrtovane spremembe,
– v roku 30 dni MOP sporoči, ali je za načrtovane spremembe potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje,
– izdelovalec v skladu s smernicami dopolni osnutek sprememb in dopolnitev,
– v primeru potrebnosti izdelave CPVO pa Občina Ribnica zagotovi izdelavo okoljskega poročila, ki ga skupaj z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu, ki ga pregleda v roku 15 dni,
– prva obravnava na Občinskem svetu Občine Ribnica in sprejem dopolnjenega osnutka,
– dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev se javno razgrne, v času 30-dnevne razgrnitve se organizira javna obravnava predlaganih sprememb in dopolnitev ter po potrebi okoljskega poročila,
– do pripomb, podanih v času javne razgrnitve, župan zavzame stališče,
– izdelovalec na podlagi stališč pripravi predlog sprememb in dopolnitev,
– predlog sprememb in dopolnitev pripravljavec pošlje nosilcem urejanja prostora, da v 30 dneh podajo mnenje,
– v primeru potrebnosti izdelave CPVO Občina Ribnica od ministrstva pridobi obvestilo o sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb,
– druga obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev,
– Občina Ribnica objavi sprejet odlok.
7. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi Sprememb in dopolnitev načrta)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi so:
a) Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe,
b) Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje,
c) Hydrovod d.o.o. Kočevje,
d) Javno podjetje komunalno podjetje Ribnica d.o.o.,
e) Elektro Ljubljana d.d., PE Kočevje,
f) Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
g) Občina Ribnica – za področje lokalnih cest in javnih površin,
h) drugi nosilci urejanja, če v postopku ugotovi, da so njihove smernice in mnenja potrebna.
Smernice in mnenja morajo nosilci urejanja prostora posredovati izdelovalcu naloge pisno in to v 30 dneh po prejemu vloge, sicer se šteje, da nimajo smernic oziroma na predvideno prostorsko ureditev nimajo pripomb.
8. člen
(končne določbe)
Ta sklep o postopku priprave začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na svetovnem sklepu ter dostavi na ministrstvo.
Št. 350-2/2007
Ribnica, dne 20. februarja 2008
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost