Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Št. 610-0003/2008 Ob-2635/08 , Stran 882
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. 2. Predmet javnega razpisa Kulturni spomeniki lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine Sevnica (v nadaljevanju: spomeniki), razglašeni z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 14/02, 106/05): a) sakralni spomeniki: – restavratorsko-konservatorski posegi, – nujna vzdrževalna dela, zaradi preprečitve propadanja spomenika, b) drugi kulturni spomeniki lokalnega pomena, za katere je izražen širši lokalni interes: – restavratorsko-konservatorski posegi, – nujna vzdrževalna dela zaradi preprečitve propadanja spomenika, – tekoča vzdrževalna dela. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: – da so lastniki ali upravljavci kulturnega spomenika, – da imajo vsebinsko in finančno opredeljen projekt, – da so pridobili mnenje odgovornega konservatorja. 4. Obvezna dokazila so: – dokazilo o lastništvu oziroma ustrezno listino o upravljanju, – vsebinski program – projekt, – finančni program s predračunskimi vrednostmi in zaključeno finančno konstrukcijo, – mnenje odgovornega konservatorja (za spomenike). 5. Kriteriji in merila za izbor programov in dodelitev sredstev Splošni kriteriji in merila: – stopnja zaščitenosti spomenika do 50 točk, – stopnja poškodovanosti spomenika (mnenje strokovne institucije o stopnji ogroženosti spomenika, kar ima lahko za posledico celo trajno poškodbo celote ali dela pomembne kulturne dediščine) do 30 točk, – sofinanciranje projekta s strani Ministrstva za kulturo oziroma Sklada RS za kulturne dejavnosti do 10 točk, – višina sredstev iz drugih virov do 10 točk. Pri določitvi prednostne liste sofinanciranja se poleg splošnih meril upoštevajo še naslednji kriteriji: 1. Pomembnost izvedbe posega pri ohranjanju kulturne dediščine, ki je v interesu občine: – kulturne pričevalnosti, ki bo omogočala poglobljeno raziskovalno dejavnost, – gospodarske koristnosti, ki bo omogočala ohranjanje tradicionalne dejavnosti oziroma izvajanje muzejske dejavnosti, – turistične zanimivosti, ker predstavlja dominanto v prostoru ali zanimivost za oglede javnosti. 2. Finančno izražen interes lastnika in sovlagateljev za obnovo spomenika in njegovo prezentacijo za javnost. 3. Dosedanja prizadevanja lastnikov oziroma upravljavcev za ohranitev spomenika in njegove spomeniške funkcije. 4. Nadaljevanje že začetih posegov na spomeniku. 5. Posegi in programi, ki predstavljajo obeležitev pomembnih kulturnozgodovinskih dogodkov na območju Občine Sevnica. 6. Višina razpoložljivih sredstev: višina razpoložljivih sredstev znaša 25.038 €. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2008. 8. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 25. 3. 2008 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje do 25. 3. 2008 (datum poštnega žiga na dan 25. 3. 2008). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za kulturne spomenike 2008«. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naveden naslov prijavitelja. 9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 27. 3. 2008, ob 11. uri, v prostorih Občine Sevnica. V primeru nepopolnih vlog bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni vlogo dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku ne dopolni, se zavržejo s sklepom. 10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov. 11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva tudi na spletni strani Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite pri Mojci Sešlar, tel. 07/816-12-14, e-mail: mojca.seslar@obcina-sevnica.si in Zaliki Jazbinšek, tel. 07/816-12-15, e-mail: zalika.jazbinsek@obcina-sevnica.si vsak delovni dan v času od 8. do 13. ure.

AAA Zlata odličnost