Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

729. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Hrpelje - Kozina, stran 1744.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 41/07 – UPB2), 21. in 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03, 75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 13. redni seji dne 14. 2. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju enkratnih denarnih socialnih pomoči v Občini Hrpelje - Kozina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči v Občini Hrpelje - Kozina določa upravičence do denarne pomoči, kriterije za določitev višine denarne pomoči ter postopek uveljavljanja in dodelitve denarne pomoči.
Sredstva za enkratne denarne pomoči se zagotavljajo do porabe sredstev določenih z vsakoletnim proračunom občine.
Vloge za dodelitev enkratne denarne pomoči obravnava tričlanska Komisija za vrednotenje vlog za dodelitev enkratnih denarnih pomoči v Občini Hrpelje - Kozina, ki jo po sprejemu proračuna za tekoče leto imenuje župan s sklepom.
2. člen
Občina Hrpelje - Kozina zagotavlja sredstva za dodelitev enkratnih denarnih pomoči socialno ogroženim v poglavju Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva, v proračunu za tekoče leto.
Denarne pomoči se dodeljujejo do porabe predvidenih proračunskih sredstev po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu.
II. SPLOŠNI POGOJI
3. člen
Denarna pomoč socialno ogroženim je pomoč, ki se dodeljuje na podlagi dejstev, ki izkažejo upravičenost do denarne pomoči in trenutno materialno ogroženost upravičenca in se lahko posameznemu upravičencu oziroma družini dodeli enkrat letno.
4. člen
Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika in oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu:
– težje bolezni v družini (telesne, psihosomatske, duševne),
– elementarne nesreče,
– smrti,
– več šoloobveznih otrok v družini, kjer sta oba ali en starš brezposelna,
– ločitvenega postopka staršev (preživnina še ni urejena, uveljavljene denarne socialne pomoči še niso bile dodeljene) – upravičenec je starš, ki skrbi za otroka,
– zaradi nenadne izgube zaposlitve.
5. člen
Denarna pomoč socialno ogroženim se nakaže na njihov osebni račun ali na drugi račun (račun izvajalca, dobavitelja, šole, zavoda …).
6. člen
Denarna pomoč socialno ogroženim je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin in plačilu oziroma sofinanciranju šolskih dejavnosti šolo-obveznih – osnovnošolskih otrok,
– regresiranju šolske prehrane,
– doplačilu letovanja otrok iz socialno ogroženih družin ali zaradi bolezni in na pisni predlog zdravstvene službe oziroma osebnega zdravnika,
– nakupu ozimnice in nujno potrebnih prehrambenih artiklov socialno ogroženim družinam,
– nakupu kurjave (trda goriva, kurilno olje, plin ...) socialno ogroženim družinam,
– kritju drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti in
– doplačilu nakupa pripomočkov ali naprav za invalidno osebo.
7. člen
Upravičenec do enkratne denarne pomoči socialno ogroženim je posameznik, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:
– ima stalno bivališče na območju Občine Hrpelje - Kozina,
– da mu je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč,
– da je v tekočem letu že uveljavil vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in
– izpolnjuje vse pogoje, ki jih predvideva ta pravilnik.
8. člen
Višina enkratne denarne pomoči socialno ogroženim znaša najmanj 45,00 EUR neto in največ dvakratni znesek osnovnega zneska minimalnega dohodka iz Zakona o socialnem varstvu.
Pri odločanju o višini enkratne denarne pomoči je potrebno poleg izjemnih socialnih razmer upravičenca upoštevati tudi možnosti glede na zagotovljena sredstva v proračunu občine.
Višina denarne pomoči se v posameznem primeru določi glede na stopnjo materialne ogroženosti upravičenca.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA DENARNE POMOČI
9. člen
Upravičenci oziroma njihovi zakoniti zastopniki vlagajo zahtevke za dodelitev denarnih pomoči na OBRAZCU »Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči v Občini Hrpelje - Kozina«, ki je priloga tega pravilnika.
10. člen
Kriteriji za določitev višine enkratne denarne pomoči socialno ogroženim:
– za nakupu šolskih potrebščin in plačilu oziroma sofinanciranju šolskih dejavnosti šolo-obveznih – osnovnošolskih otrok –> do 80% višine minimalnega dohodka,
– za regresiranje šolske prehrane –> do 80% višine minimalnega dohodka,
– doplačilu letovanja otrok iz socialno ogroženih družin ali zaradi bolezni in na pisni predlog zdravstvene službe oziroma osebnega zdravnika –> do 80% višine minimalnega dohodka,
– nakupu ozimnice in nujno potrebnih prehrambenih artiklov socialno ogroženim družinam –> do 80% višine minimalnega dohodka,
– nakupu kurjave (trda goriva, kurilno olje, plin ...) socialno ogroženim družinam –> do 100% višine minimalnega dohodka,
– kritju drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti –> do 150% višine minimalnega dohodka,
– doplačilu nakupa pripomočkov ali naprav za invalidno osebo –> do 150% višine minimalnega dohodka.
IV. VODENJE POSTOPKA
11. člen
Občinska uprava v roku 30-ih dni od prejema prve vloge skliče Komisijo in pridobi mnenje Centra za socialno delo ali šolske svetovalne službe.
Člani komisije vloge pregledajo in na podlagi ugotovljenih dejstev dodelijo oziroma ne dodelijo denarno pomoč, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in drugih članov, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu,
– se ugotovijo kakršni koli utemeljeni razlogi za neupravičenost do denarne pomoči.
12. člen
Na podlagi predloga Komisije, občinska uprava izda sklep o dodelitvi ali zavrnitvi enkratne denarne pomoči.
Zoper sklep občinske uprave je možna pritožba, ki jo občan vloži pisno ali ustno pri organu ki vodi postopek, v roku 15 dni po prejemu sklepa.
O pritožbi zoper sklep občinske uprave odloča župan Občine Hrpelje - Kozina v skladu z Zakonom o upravnem postopku.
V. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonimir Benčič l.r.

AAA Zlata odličnost