Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Št. 410-16/2008 Ob-2551/08 , Stran 874
1. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 25.000 EUR. 2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih programov: – izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev društva in občine na različnih sejmih, razstavah in drugih prireditvah; – izdajanje promocijskega materiala: zgibanke, razglednice; – spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja in razvoja turizma: organizacija in izvedba raznih natečajev; – akcije na področju kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepševanja okolja, oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih aktivnosti, urejanje in vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih poti, čistilne akcije in drugo; – organizacija in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena; – aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino; – oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja; – akcije na področju oživljanja ljudskih običajev in domače obrti; – šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene turizma. 3. Pogoji razpisa, ki jih morajo društva izpolnjevati: – da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, – da imajo sedež ali podružnico v Občini Hrpelje - Kozina ali da na območju Občine Hrpelje - Kozina kontinuirano izvajajo svojo dejavnost, ki aktivno vključuje občane Občine Hrpelje - Kozina, – da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom, – da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon o društvih, – da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predloženega programa, – da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika. 4. Vsebina vloge: – izpolnjena razpisna dokumentacija z razpisnim obrazcem, – dokazilo o registraciji, – izjava o pobrani članarini za leto 2007 ter poimenski seznam članov, ki so plačali članarino. 5. Rok in način prijave Vloga se šteje za pravočasno, če prispe na Občino Hrpelje - Kozina najkasneje do 12. marca 2008, do 12. ure. Na ovojnici mora biti napisano sledeče: 1. polni naslov pošiljatelja, 2. polni naslov prejemnika, 3. pripis: »Ne odpiraj – javni razpis na področju turizma 2008«. 6. Postopek obravnave vlog Odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla vse pravočasno prispele vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vlogo dopolnijo v petih dneh. Kolikor kandidat v določenem roku vloge ne dopolni, bo le-ta zavržena. Programi kandidatov bodo obravnavani na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v pravilniku. Strokovna komisija tudi ovrednoti programe na podlagi meril za izbor (uvrščanje v programe) in sofinanciranje programov na področju turizma. Ovrednotenje programov potrdi župan, ki tudi sklene pogodbo z izvajalci. 7. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v sprejemni pisarni Občine Hrpelje - Kozina, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na tel. 05/680-01-50, kontaktna oseba: Ester Mihalič.

AAA Zlata odličnost