Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Ob-2497/08 , Stran 863
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo RCR dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov. 2. Pogoji za dodeljevanje 2.1. Dolgoročni krediti za razvoj gospodarstva v občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče,Šmartno, Trbovlje in Zagorje ob Savi z možnostjo prezaposlitve delavcev Rudnika Zagorje v zapiranju (RZVZ) ali brezposelnih, prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje: – Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v višini do 626.000 EUR. – Doba vračanja kreditov je od 1 do 10 let v skladu z namenom kredita. – Prosilec lahko pridobi moratorij na vračanje kredita od 6 do 12 mesecev. – Pogodbena obrestna mera za kredite je šest mesečni EURIBOR + 0,9% na letni ravni. V primeru spremembe obrestne mere v teku samega razpisa bo le-ta objavljena na sedežu RCR. – Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev. – Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR in z različnimi oblikami zavarovanj v odvisnosti od stopnje rizičnosti. – V primeru, da kreditojemalec prezaposli delavca RZVZ in dokaže s predložitvijo M1/M2 obrazca, da je zaposlitev za nedoločen čas, se kreditojemalcu prizna premija v višini 3.622,10 EUR oziroma v večkratniku glede na število prezaposlitev. V primeru, da kreditojemalec zaposli za nedoločen čas brezposelno osebo, ki je prijavljena kot brezposelna na Uradih za delo Hrastnik, Litija, Zagorje, Trbovlje in Laško pred zaposlitvijo najmanj tri mesece in to dokaže z zahtevanimi dokazili, se kreditojemalcu prizna premija v višini 1.811,05 EUR oziroma v večkratniku glede na število prezaposlitev. Prosilec mora prezaposliti delavce v obdobju od izdaje sklepa o kreditu oziroma garanciji do pogodbenega določenega roka za poplačilo vseh kreditnih obveznosti. Kreditojemalec mora pred podpisom pogodbe o premiji izročiti poleg M1/M2 obrazca in potrdila o obdobju brezposelnosti (v primeru zaposlitve delavcev, prijavljenih na Zavodu) tudi izjavo, da v zadnjih dveh letih ni imel trajno presežnih delavcev ter izjavo o številu zaposlenih. Po poteku dveh let od podpisa pogodbe o premiji mora biti število zaposlenih delavcev pri investitorju večje oziroma najmanj tolikšno, kot je bilo na dan podpisa pogodbe. Skupna višina vseh premij, ki jih lahko uveljavlja prejemnik kredita, ne sme preseči 5% vrednosti kredita v primeru zaposlovanja brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje, oziroma 10% vrednosti prejetega kredita v primeru zaposlovanja presežnih delavcev RZVZ. Posamezna premija se ne deli, ampak je določena v fiksnem znesku na novo delovno mesto, razen v primeru posojil, nižjih od 36.221 EUR, ko je premija določena v višini 5% oziroma 10% vrednosti kredita. Metodologija dodeljevanja premij je na vpogled na sedežu RCR. – Krediti so namenjeni ustvarjanju novih delovnih mest in splošnemu razvoju okolja. Kreditojemalec oziroma investitor ne bo omejen glede na sedež podjetja, v eni izmed zgoraj naštetih občin ima lahko le podružnico. Bistveno je, da se bodo nova delovna mesta odpirala v lokalnem okolju oziroma, da se bo dejavnost oziroma investicija, ki je predmet vloge, realizirala v Občinah Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno,Trbovlje ali Zagorje ob Savi. – Prosilec mora izpolniti predpisano vlogo za kredit oziroma garancijo. 2.2 Garancije – Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati z vlogo za kredit. – Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1. tega razpisa. – Prosilec zavaruje prejeto garancijo RCR z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta. – Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RCR izvede banka. 3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene: – nakup strojev in opreme (stroji, orodja, pisarniška oprema), – nakup, gradnja ali prenova poslovnih prostorov, pridobivanje projektne dokumentacije, – nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumentacije, – stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja). Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil. 4. Splošni pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, drugi zasebniki, vpisani v ustrezen register, gospodarske družbe, zadruge, ki izpolnjujejo naslednji pogoj: imajo sedež dejavnosti oziroma podružnico na območju Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Do pridobitve garancije oziroma kredita niso upravičena: – podjetja v težavah, ki so glede na določbe Zakona o finančnem poslovanju v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali so kapitalsko neustrezna. 5. Kriteriji za dodelitev kredita in garancije Pri obravnavanju vlog bodo upoštevani predvsem: – boniteta preteklega poslovanja oziroma kreditna sposobnost, – načelo donosnosti, likvidnosti projekta in ocena možnosti realizacije projekta, – predvideno odpiranje novih delovnih mest (prezaposlitev rudniških delavcev oziroma brezposelnih, prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje). V primeru presežka vlog nad še razpoložljivimi sredstvi bodo ob upoštevanju ostalih splošnih kriterijev imeli prednost pri dodelitvi kredita in garancije prosilci: – katerih višina lastnih sredstev med viri financiranja projekta bo višja; – katerih projekti bodo: – razvojno naravnani (uvajanje novih tehnologij, inovacije, nastop na novih in tujih trgih, odpiranje novih delovnih mest, konkurenčnost), – ekološko naravnani (varčevanje z energijo, varovanje okolja); – z boljšo boniteto; – katerih investicija predstavlja naložbo v dejavnost, za razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes; – ki bodo predvidoma prezaposlili več delavcev RZVZ ali brezposelnih, prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje. 6. Stroški povezani s kreditom oziroma garancijo Stroški obdelave posamezne vloge znašajo 83,46 EUR in jih je potrebno poravnati v osmih dneh po prejemu računa s strani RCR. Prosilci morajo ob podpisu pogodbe o izdaji garancije plačati 0,2% provizijo za izdano garancijo od vrednosti garancije oziroma najmanj 5 EUR. Banka zaračuna komitentom za vodenje kredita nadomestilo v višini 0,2% letno od stanja kredita oziroma najmanj 20,86 EUR do vključno 4.200 EUR kredita oziroma najmanj 41,73 EUR nad 4.200 EUR kredita. Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma nepremičnin. 7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije Vsebina vloge za dodelitev kredita in garancije je razvidna iz Obrazca: Vloga za dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko prosilci dobijo na Regionalnem centru za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36. Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na Regionalnem centru za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36. Obravnavale se bodo le vloge oddane na izvirnih obrazcih. 8. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2008. 9. Zavrnitev vloge Vloga se formalno zavrne, kolikor: – ne vsebuje zahtevane dokumentacije, – je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih pogojev iz 4. točke tega razpisa). 10. Obdelava vlog Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke enkrat mesečno. Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa. RCR bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov v sedmih dneh po sprejemu odločitve. 11. Ostale informacije: vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR oziroma tel. 03/566-05-04, 03/566-05-05 in 03/566-05-06.

AAA Zlata odličnost