Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

712. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2008, stran 1734.

Na podlagi 99., 150., 150.a, 151. člena v zvezi s četrto alineo četrtega odstavka 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 10., 11. in 12. člena Zakona o varstvenem dodatku (Uradni list RS, št. 10/08) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 19. februarja 2008 sprejel
S K L E P
o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2008
I.
V skladu s 150., 150.a in 151. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se pokojnine od 1. januarja 2008 uskladijo tako, da se povečajo za 3,2%.
Ne glede na prvi odstavek te točke pa se:
– starostne pokojnine moških, uveljavljene do 31. decembra 1999, odmerjene od pokojninske osnove v višini 42% ali manj in od 1. januarja 2000 do 31. decembra 2006 v višini 45,5% ali manj ter starostne pokojnine žensk, uveljavljene od 1. januarja 2000 do 31. decembra 2006 v višini 45,5% ali manj oziroma pri katerih je bila pokojninska doba v celoti vrednotena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2000, odmerjene v višini 46,25% ali 47%,
– invalidske pokojnine moških, uveljavljene do 31. decembra 1999, odmerjene od pokojninske osnove v višini 47% ali manj in od 1. januarja 2000 do 31. decembra 2006, v višini 46,5% ali manj ter invalidske pokojnine žensk, uveljavljene do 31. decembra 2006 v višini 55% ali manj,
– družinske oziroma vdovske pokojnine, odmerjene od pokojnin, priznanih po zavarovancih oziroma uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v obdobju iz prve in druge alineje tega odstavka v višini 47% pokojninske osnove ali manj za moške oziroma 55% ali manj za ženske ter pokojnin, ki bi šle upravičencem v navedeni višini, če bi bile uveljavljene po predpisih, veljavnih do 31. decembra 1999,
– starostne, predčasne, delne in invalidske pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2007 dalje,
– družinske oziroma vdovske pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2007 dalje po zavarovancih oziroma uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, če so pravico pridobili po tem datumu in
– invalidske pokojnine, pri katerih je bila pokojninska doba v celoti vrednotena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2000, razen invalidskih pokojnin za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, uveljavljenih do vključno leta 2006, ter vdovske oziroma družinske pokojnine, odmerjene od invalidskih pokojnin, pri katerih je bila pokojninska doba v celoti vrednotena po predpisih, veljavnih od 1. januarja 2000, razen vdovskih oziroma družinskih pokojnin, odmerjenih od invalidskih pokojnin za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, uveljavljenih do vključno leta 2006 uskladijo tako, da se povečajo za 3,8%.
II.
Za ustrezen odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 2006, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 108/07).
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2007, odmerjene od najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 108/07), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2008.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2008 dalje, se odmerijo od najnižje pokojninske osnove, veljavne od tedaj dalje, če je pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske osnove s pripadajočimi uskladitvami nižja kot bi bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila od najnižje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2008.
III.
Za ustrezen odstotek povečanja iz I. točke tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene do 31. decembra 2006, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 108/07).
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2007, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 108/07), se uskladijo tako, da se na novo odmerijo od najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2008.
Pokojnine, uveljavljene od 1. januarja 2008 dalje, se odmerijo od najvišje pokojninske osnove, veljavne od tedaj dalje, če pokojnina, odmerjena od dejanske pokojninske osnove s pripadajočimi uskladitvami presega znesek pokojnine, kot bi bila, če bi se, glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, odmerila od najvišje pokojninske osnove, veljavne od 1. januarja 2008.
IV.
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v skladu z drugim odstavkom 116. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90) od polovice zneska najnižje pokojninske osnove, določene v Sklepu o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic (Uradni list RS, št. 65/00).
V.
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo v skladu s 390. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju tudi vse pokojnine borcev NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, odmerjene od zajamčene pokojninske osnove, določene po 102. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 in Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91).
VI.
Za ustrezen odstotek povečanja, določen v I. točki tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih.
Akontacije pokojnin, ki jih zavod izplačuje po Odloku o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ (Uradni list RS, št. 26/91) se uskladijo tako, da se povečajo za odstotek, določen v prvem odstavku I. točke tega sklepa.
VII.
Na način, določen s tem sklepom za uskladitev invalidskih pokojnin, se v skladu z 99. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju uskladijo tudi nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasna nadomestila, delne invalidske pokojnine in nadomestila za invalidnost, uveljavljena po predpisih, ki se uporabljajo od 1. januarja 2003, pri čemer se datum nastanka invalidnosti šteje za datum uveljavitve pravice do nadomestila.
VIII.
Pokojnine z varstvenim dodatkom se uskladijo tako, da se za ustrezen odstotek povečanja pokojnin, določen v I. točki tega sklepa, uskladi znesek pokojnine, varstveni dodatek pa v skladu z 10., 11. in 12. členom Zakona o varstvenem dodatku – ZVarDod (Uradni list RS, št 10/08) z veljavnostjo od 1. februarja 2008 na novo odmeri od razlike med mejnim zneskom, veljavnim od 1. februarja 2008 dalje in po tem sklepu usklajeno pokojnino.
Pokojnine z varstvenim dodatkom, ki so bile odmerjene od najnižje pokojninske osnove, se uskladijo na način, določen v II. točki tega sklepa, varstveni dodatek pa v skladu z 10, 11. in 12. členom ZVarDod z veljavnostjo od 1. februarja 2008 na novo odmeri od razlike med mejnim zneskom, veljavnim od 1. februarja 2008 dalje in po tem sklepu usklajeno pokojnino.
IX.
Po določbah tega sklepa se uskladijo tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti.
X.
Po I. točki tega sklepa se uskladijo zneski pokojnin, ki so prejemnikom pripadali za mesec januar 2008, po opravljeni uskladitvi po Sklepu o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2007 (Uradni list RS, št. 108/07).
Uskladitev pokojnin in obračun razlike med pokojninami, usklajenimi na način, določen v tem sklepu in že izplačanimi pokojninami za januar 2008, se opravi po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih dajatev za februar 2008.
XI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03000-23/2008
Ljubljana, dne 19. februarja 2008
EVA 2008-2611-0041
Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ivan Sisinger l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost