Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Št. 410-14/2008 Ob-2548/08 , Stran 873
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih programov: – programi športne vzgoje otrok in mladine, – kakovostni šport, – vrhunski šport, – športna rekreacija, – šport invalidov, – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, – delovanje zvez športnih društev in – propagandna dejavnost v športu. 2. Pogoji razpisa 2.1. Usposobljenost kandidata Na razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe javnega in zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa, izvajajo programe v obsegu in načinu, ki je predviden v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji, in imajo sedež v Občini Hrpelje - Kozina. 2.2. Ostali pogoji Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in znanje ter vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov športa v javnem interesu. Vsebina vloge: – razpisna dokumentacija z razpisnim obrazcem, – dokazilo o registraciji (društvom, ki so bila sofinancirana v letu 2007 ali prej in so dokazilo o registraciji že oddala, tega letos ni potrebno oddati), – izjavo o pobrani članarini za leto 2007 ter poimenski seznam članov, ki so plačali članarino, – potrjeni rezultati panožnih zvez (športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni in vrhunski šport). 4. Rok in način prijave Vloge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov prejemnika: Občina Hrpelje - Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina. Vloge morajo biti oddane do srede, 12. 3. 2008, do 10. ure. Na ovojnici mora biti napisano sledeče: 1. polni naslov pošiljatelja, 2. polni naslov prejemnika, 3. pripis: »Ne odpiraj – javni razpis na področju športa 2008«. 5. Postopek obravnave vlog. Odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla vse pravočasno prispele vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vlogo dopolnijo v petih dneh. Kolikor kandidat v določenem roku vloge ne dopolni, bo le-ta zavržena. Programi kandidatov bodo obravnavani na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v pravilniku. Strokovna komisija ovrednoti programe na podlagi meril za izbor (uvrščanje v programe) in sofinanciranje programov športa, ki so sestavni del odloka. Ovrednotenje programov potrdi župan, ki tudi sklene pogodbo z izvajalci. 6. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v sprejemni pisarni Hrpelje - Kozina, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na tel. 05/680-01-50, kontaktna oseba: Minka Kos.

AAA Zlata odličnost