Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

707. Pravilnik o izjemah od obveznosti predložitve blaga ter o določitvi višine in načina obračunavanja stroškov pri opravljanju pregleda blaga, stran 1729.

Na podlagi drugega odstavka 21. člena, drugega odstavka 26. člena in tretjega odstavka 28. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04 in 111/07) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o izjemah od obveznosti predložitve blaga ter o določitvi višine in načina obračunavanja stroškov pri opravljanju pregleda blaga
I. BLAGO, KI JE OPROŠČENO OBVEZNOSTI PREDLOŽITVE ALI ZA KATERO VELJAJO OLAJŠAVE PRI PREDLOŽITVI
1. člen
V skladu s tretjim odstavkom 28. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04 in 111/07) so obveznosti predložitve oproščene naslednje poštne pošiljke:
– občasne pošiljke blaga neznatne vrednosti do skupne vrednosti 22,00 eurov, če niso zavezane plačilu uvoznih dajatev (pisemske pošiljke, paketne in tudi druge pošiljke, ki vsebujejo drobna darila, reklamni material, drobne vzorce itd.), razen pošiljk, ki vsebujejo:
   – alkohol in pijače, ki vsebujejo alkohol;
   – parfume in toaletne vode;
   – tobak in tobačne izdelke;
– pošiljke, ki vsebujejo javne listine, trgovsko korespondenco in poslovne knjige;
– pošiljke, ki vsebujejo blago, ki je v skladu s 109. členom Uredbe Sveta (EGS) št. 918/83 z dne 28. marca 1983 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L št. 105 z dne 24. 4. 1983, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: uredba o carinskih oprostitvah) oproščeno uvoznih dajatev.
2. člen
Pri prehodu državne meje preko mejnih prehodov iz 18. in 19. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 60/07) je obveznosti predložitve oproščeno blago v osebni prtljagi potnikov, ki je oproščeno uvoznih dajatev v skladu s 45. členom uredbe o carinskih oprostitvah ter plačila davka na dodano vrednost v skladu s 6. točko prvega odstavka 51. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06).
II. DOLOČITEV VIŠINE IN NAČINA OBRAČUNAVANJA STROŠKOV ZA OPRAVLJENE PREGLEDE CARINSKEGA BLAGA IZVEN URADNIH MEST IN URADNIH UR
3. člen
Za opravljene preglede neskupnostnega ali drugega blaga, ki je bilo v skladu s carinskimi predpisi predloženo carinskemu organu oziroma za katerega je bila vložena carinska deklaracija izven uradnega mesta oziroma izven uradnih ur carinskega organa, se obračunajo naslednji stroški:
1. stroški dela posameznega carinskega delavca;
2. materialni stroški v zvezi s pregledom;
3. potni stroški, ki obsegajo stroške za prevoz z javnimi sredstvi oziroma za prevožene kilometre s službenim prevoznim sredstvom;
4. stroški za prehrano in prenočišče.
4. člen
Stroški dela posameznega carinskega delavca znašajo 16,00 eurov za vsako uro dela med uradnimi urami in 27,00 eurov za vsako uro dela izven uradnih ur carinskega organa. Vsaka začeta ura dela se računa kot cela ura.
5. člen
Materialni stroški, ki nastanejo pri analizah, meritvah, preiskavah in drugih opravilih, potrebnih za izvedbo pregleda, se obračunajo po veljavnem ceniku državnih organov, zavodov ali družb, ki opravljajo te storitve.
6. člen
Potni stroški ter stroški za prehrano in prenočišče se obračunavajo v skladu s predpisi, ki urejajo povračila stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov v državni upravi.
7. člen
Obračunane stroške mora stranka poravnati v desetih dneh po prejemu obračuna na prehodni podračun, ki ga določi carinski organ v skladu s Prilogo 1 Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 138/06, 117/07, 120/07 in 11/08).
III. KONČNI DOLOČBI
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izjemah od obveznosti predložitve blaga, o določitvi višine in načina obračunavanja stroškov pri opravljanju pregleda blaga ter o obračunu stroškov opravljene preiskave (Uradni list RS, št. 33/04 (123/04 – popr.) in 100/04).
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-928/2007/10
Ljubljana, dne 19. februarja 2008
EVA 2008-1611-0008
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost