Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

734. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Log - Dragomer, stran 1770.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05), določil Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami – ZVNDN-UPB1 (Uradni list RS, št. 51/06), določil Zakona o varstvu pred požarom – ZVPoz-UPB1 (Uradni list RS, št. 3/07), določil Zakona o gasilstvu – Zgas-UPB1 (Uradni list RS, št. 113/05), določil Zakona o varstvu okolja – ZVO-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 39/06), določil Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 11. redni seji dne 6. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Log - Dragomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali, premoženja, okolja in kulturne dediščine pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Log - Dragomer (v nadaljnjem besedilu: varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami).
2. člen
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se organizira kot del enotnega sistema nacionalne varnosti v Republiki Sloveniji in zajema organizacijo, načrtovanje, izvajanje, financiranje in nadzor dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v miru, v spremenjenih razmerah, v izrednem in v vojnem stanju.
Naloge v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se v Občini Log - Dragomer (v nadaljnjem besedilu: občina) izvajajo na podlagi veljavne zakonodaje, podzakonskih predpisov in direktiv EU.
II. PROGRAMIRANJE IN NAČRTOVANJE
3. člen
Občinski svet Občine Log - Dragomer sprejme program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in požarnega varstva in letne načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, skupaj z občinskim proračunom.
4. člen
Predlog programa in letnih načrtov pred naravnimi in drugimi nesrečami izdela občinska uprava, skladno z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri delu upošteva aktualno oceno ogroženosti občine, ki jo po potrebi tudi dopolnjuje.
5. člen
Ocena ogroženosti je kakovostna in količinska analiza naravnih in drugih danosti za nastanek naravne in druge nesreče, z oceno možnega poteka in posledic nesreče, s predlagano stopnjo zaščite pred nevarnostmi ter predlogom preventivnih in drugih ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč. Oceno ogroženosti izdela občinska uprava, ki pri delu upošteva državno in regijsko oceno ogroženosti. Na podlagi ocene ogroženosti izdela isti organ načrte zaščite, reševanja in pomoči za posamezna področja nevarnosti.
III. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE
6. člen
Podatke, pomembne za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, morajo brezplačno sporočati Regijskemu centru za obveščanje (tel. št. 112) vsi občani, reševalne službe, društva, gospodarske družbe in zavodi.
V času razglasa povečane nevarnosti za nastanek naravne in druge nesreče opravljajo poostreno opazovanje in nadzor sile za zaščito, reševanje in pomoč, ki jih določi župan.
7. člen
Za vodenje ter izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ter za izvajanje drugih operativnih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zagotavlja občina sistem zvez, ki je skladen z nacionalnim sistemom zvez za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
8. člen
Zahteve, pozivi, razglasi, pojasnila in napotila ob alarmih ter druga nujna sporočila v zvezi z nevarnostmi naravnih ali drugih nesreč župana, poveljnika civilne zaščite občine, vodje intervencije, oziroma drugega organa občine, pristojnega za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, se prenašajo medijem preko Regijskega centra za obveščanje ali neposredno. Mediji jih morajo brez odlašanja brezplačno objaviti v skladu z zakonom, ki ureja medije. Objava nujnih pozivov, razglasov ter drugih sporočil ima prednost v vseh sredstvih javnega obveščanja.
IV. ZAŠČITNI UKREPI
9. člen
Zaklanjanje prebivalstva
Zaklanjanje prebivalcev občine pred vojnimi in drugimi nevarnostmi se organizira z gradnjo zaklonišč, v neposredni vojni nevarnosti pa z gradnjo zaklonilnikov in drugimi prilagoditvami obstoječih primernih prostorov.
10. člen
Evakuacija
V primerih, ko ni mogoče z drugimi ukrepi zagotoviti varnosti prebivalstva, se izvrši evakuacija oziroma začasni umik prebivalstva z ogroženega območja, ki jo odredi župan, v nujnih primerih pa lahko tudi poveljnik civilne zaščite občine ali vodja intervencije. Evakuacija oziroma začasni umik prebivalstva iz ogroženega območja se izvaja na podlagi načrtov zaščite, reševanja in pomoči.
11. člen
Začasna nastanitev in oskrba ogroženih prebivalcev
Občina zagotovi začasno nastanitev in nujno oskrbo prebivalcem občine, ki so zaradi naravne ali druge nesreče ostali brez doma in sredstev za preživetje. Župan lahko izjemoma odredi, da morajo lastniki in uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje evakuirane in ogrožene osebe.
12. člen
Zaščita naravne in kulturne dediščine
Zaščito naravne in kulturne dediščine organizira občina po določilih veljavne zakonodaje in usmeritvah pristojnih organov občine ali organizacije, pristojne za varstvo naravne in kulturne dediščine.
13. člen
Prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi
Za izvajanje prostorskih, urbanističnih, gradbenih in drugih tehničnih ukrepov, da se preprečijo oziroma zmanjšajo škodljivi vplivi naravnih in drugih nesreč ter da se omogoči zaščita, reševanje in pomoč, iz pristojnosti lokalne skupnosti, skrbi občinska uprava.
Župan določi dostopne poti za intervencijska vozila (intervencijske poti), na katerih je prepovedano parkiranje in ustavljanje, da se omogoči neoviran dostop intervencijskih vozil do objektov v primeru naravne ali druge nesreče. Pri novogradnjah se upošteva veljavne predpise, ki urejajo to področje.
Občina skupaj z upravljavcem javnega vodovodnega omrežja skrbi za vzdrževanje in nemoteno delovanje hidrantnega omrežja, ter njegovo izgradnjo v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
14. člen
Upravljavci nevarnih snovi
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije na območju občine, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne snovi oziroma kemikalije, morajo načrtovati in izvajati obvezne varnostne ukrepe za preprečevanje večjih nesreč s kemikalijami in za zmanjšanje posledic teh nesreč za ljudi in okolje (zmanjšanje tveganja za okolje) ter izdelati oceno ogroženosti ter načrt zaščite in reševanja, za nesreče, ki jih lahko povzročijo s svojo dejavnostjo in ki lahko ogrozijo ljudi, živali, premoženje, naravno in kulturno dediščino ali okolje zunaj njih.
Osebe, ki pri opravljanju poslovne dejavnosti na kakršen koli način ali v kakršni koli obliki obremenjujejo okolje z nevarnimi snovmi oziroma kemikalijami, morajo posredovati občini podatke o virih tveganja za potrebe načrtovanja skupnih zaščitnih ukrepov ter reševanja in pomoči.
V. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA
15. člen
Občina skrbi za organiziranje, vzpodbujanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite na območju občine v sodelovanju s štabom za civilno zaščito. V okviru osebne in vzajemne zaščite morajo občani izvajati naslednje dejavnosti:
– samozaščito, samopomoč in vzajemno pomoč;
– vzdrževati objekte (zaklonišča, zaklonilnike in druge prostore);
– nabavljati sredstva in opremo za skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah;
– izvajati druge ukrepe zaščite, reševanja in pomoči.
VI. ORGANIZACIJA SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
16. člen
Javna gasilska služba
Gasilstvo kot obvezno javno lokalno službo v občini opravljajo prostovoljne gasilske enote, organizirane v Gasilsko zvezo Vrhnika (v nadaljevanju GZ Vrhnika), poveljstvo Log - Dragomer, ki jih določi župan.
Izvajalci javne gasilske službe izvajajo predvsem naloge gašenja in reševanja ob požarih, nudenja prve pomoči, preventivne naloge varstva pred požarom, ter ostale naloge zaščite in reševanja ljudi, živali in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah za katere so usposobljeni in opremljeni in v skladu z operativnim načrtom gasilskih enot v občini in občinskimi načrti zaščite in reševanja.
Naloge, medsebojno sodelovanje vseh gasilskih enot in GZ Vrhnika ter financiranje se podrobneje opredelijo s pogodbo o opravljanju lokalne javne gasilske službe.
O uporabi gasilskih enot zunaj območja, ki ga s svojo dejavnostjo pokriva GZ Vrhnika in sosednjih naselij v občinah Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec in Horjul odloča župan.
17. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči
Župan določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije za opravljanje določenih operativnih nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki imajo za ta namen ustrezne kadre in sredstva, in sicer za:
– gradbeno-tehnično reševanje,
– izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah z nevarnimi snovmi,
– dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo,
– pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem,
– prvo veterinarsko pomoč,
– oskrba prebivalstva in sil za zaščito in reševanje,
– nastanitev prebivalstva.
Z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organizacijami, ki se določijo za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah, sklene občina pogodbo, v kateri se opredelijo vsebina, obseg in način opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči na območju občine ter financiranje nalog.
Občina zagotovi gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, določenim za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, nadomestilo dejanskih stroškov za sodelovanje pri opravljanju nalog, ki presegajo njihovo redno dejavnost.
18. člen
Izvajanje nujne medicinske pomoči zagotavlja na območju občine javni zavod Zdravstveni dom Vrhnika, ki organizira službo nujne medicinske pomoči za nudenje medicinske pomoči in zdravstvenega varstva v posebnih pogojih oziroma pri reševanju v primeru naravnih in drugih nesreč.
19. člen
Društva in druge nevladne organizacije, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini se organizirajo v okviru društev in drugih nevladnih organizacij naslednje enote in službe:
– enota za postavitev začasnih prebivališč,
– enota radioamaterjev,
– enota za oskrbo ogroženih in prizadetih prebivalcev.
Enote, službe in drugi operativni sestavi društev in drugih nevladnih organizacij opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči, če izpolnjujejo predpisane pogoje, v skladu z merili za organiziranje in opremljanje enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč, in če jih za to določi s sklepom občinski svet.
Župan podrobneje določi območje delovanja in naloge zaščite, reševanja in pomoči, ki jih posamezne enote opravljajo.
S pogodbo o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči se uredi financiranje nalog, zavarovanje operativnih članov ter sankcije za neizvrševanje pogodbenih obveznosti.
20. člen
Enote in službe civilne zaščite
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v občini se organizirajo naslednje enote in civilne zaščite:
– enoto za iskanje zasutih v ruševinah;
– službo za podporo.
VII. AKTIVIRANJE IN MOBILIZACIJA
21. člen
O mobilizaciji civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč odloča Vlada Republike Slovenije.
O aktiviranju civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči na območju občine odloča župan, poveljnik civilne zaščite občine ali drugi organi pristojni za vodenje, v skladu z načrti zaščite in reševanja.
VIII. UPRAVLJANJE IN VODENJE
22. člen
Občinski svet:
– z odlokom določi organiziranost in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– sprejme program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje najmanj pet let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požarom;
– sprejme letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požarom;
– zagotavlja sredstva za financiranje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter odpravljanja posledic naravnih in drugih nesreč;
– spremlja uresničevanje programov in načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
23. člen
Župan:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– sprejme oceno ogroženosti in načrte zaščite in reševanja;
– skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč;
– vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;
– skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih;
– v nujnih primerih odredi evakuacijo;
– sklepa o organiziranju in ustanovitvi sil za zaščito, reševanje in pomoč ter določa izvajalce gasilske javne službe in ostalih nalog zaščite, reševanja in pomoči;
– sklepa dogovore z občinami in državnimi organi o sodelovanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– zahteva pomoč za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ter za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje v skladu z načrti in zakonom;
– sklepa pogodbe o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči;
– imenuje komisijo za oceno škode nastale ob naravnih ali drugih nesrečah;.
– imenuje Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.
Za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah župan imenuje poveljnika civilne zaščite, namestnika poveljnika ter štab civilne zaščite.
Poveljnik civilne zaščite občine je za svoje delo odgovoren županu.
Župan ob naravnih in drugih nesrečah po potrebi imenuje tudi poverjenike za civilno zaščito.
24. člen
Poveljnik civilne zaščite:
– usmerja priprave za ukrepanje ob nesrečah v skladu s svojimi pristojnostmi;
– preverja pripravljenost sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč;
– spremlja nevarnosti naravnih in drugih nesreč ter sprejema ali predlaga ukrepe za zaščito;
– vodi in usmerja dejavnosti pri izvajanju zaščitnih ukrepov, reševanju in pomoči;
– daje mnenja in predloge za odpravo posledic nesreč;
– sodeluje pri pripravi programov in načrtovanju;
– izvaja druge zakonske naloge in odredbe župana.
Poveljnik civilne zaščite ima svojega namestnika, ki mu pri delu pomaga, v času odsotnosti poveljnika pa prevzame vse njegove pristojnosti in je za svoje delo odgovoren županu.
25. člen
Občinska uprava opravlja naloge za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami glede na svoje delovno področje oziroma svoje pristojnosti:
– skrbi za izdelavo predlogov občinskega programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– skrbi za izdelavo predloga ocene ogroženosti in drugih strokovnih podlag za načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči;
– skrbi za izdelavo predloga občinskih načrtov zaščite in reševanja;
– skrbi za izdelavo predlogov raziskovalnih in razvojnih projektov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
V času naravnih in drugih nesreč nudi občinska uprava podporo organom vodenja in silam za zaščito, reševanje in pomoč pri izvajanju zaščitnih ukrepov ter reševanju in pomoči.
IX. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE
26. člen
Občina organizira izobraževanje kot neobvezne oblike usposabljanja občanov za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje zaščitnih ukrepov.
Za pripadnike organov vodenja in sil za zaščito, reševanje in pomoč ter civilne zaščite organizira izobraževanje in usposabljanje skladno s predpisanimi programi usposabljanja.
X. FINANCIRANJE
27. člen
Financiranje zaščite, reševanja in pomoči se zagotavlja:
– iz proračuna občine;
– iz proračuna Republike Slovenije;
– iz zavarovalnin;
– iz sredstev družb, zavodov in drugih organizacij;
– iz prostovoljnih prispevkov;
– iz drugih virov.
XI. ZBIRKE PODATKOV, EVIDENCE
28. člen
Za organizirano in sistematično spremljanje stanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občina vodi naslednje zbirke podatkov:
– evidenco o silah ter sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč;
– evidenco o intervencijah sil za zaščito, reševanje in pomoč;
– evidenco javne infrastrukture na področju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– ostale evidence, ki jih predpiše pristojni državni organ.
Osebni podatki, potrebni za vzpostavitev in delovanje evidenc, se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo skladno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Organ, ki vodi evidence, je odgovoren za varstvo osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
XII. NADZOR IN INŠPEKCIJA
29. člen
Nadzor nad delovanjem občine na področju zaščite, reševanja in pomoči opravlja na podlagi zakonov in podzakonskih predpisov pristojni inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka, predvsem v določilih, ki se nanašajo na preprečevanje naravnih in drugih nesreč, v povezavi z veljavnimi odloki v Občini Log - Dragomer, skladno s svojimi pristojnostmi opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
XIII. ODGOVORNOST ZA POVZROČANJE OGROŽENOSTI
30. člen
Pravna ali fizična oseba, oziroma starši ali rejniki mladoletne osebe, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti povzročila ogroženost, katere posledica je ukrepanje in v zvezi s tem nastali stroški, mora pokriti:
– stroške zaščitnih in reševalnih intervencij;
– stroške sanacije in vzpostavitev v prejšnje stanje;
– stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
V primeru, ko nastopa več povzročiteljev ogroženosti oziroma nesreče in ni mogoče ugotoviti deleža posameznega povzročitelja, se krijejo stroški solidarno.
Za ostale prekrške se kaznujejo pravne in fizične osebe v skladu z zakonodajo in po veljavnih občinskih predpisih.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Organizacijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je treba uskladiti v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 840-1/2008
Dragomer, dne 6. februarja 2008
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost