Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Št. 68100-04/2008 Ob-2547/08 , Stran 872
1. Naročnik: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. 2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje sledečih programov športa: – športa vzgoja predšolskih otrok, – športna vzgoja šoloobveznih otrok, – športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – športna vzgoja mladine, – športna dejavnost študentov, – športna rekreacija, – vrhunski šport, – šport invalidov, – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, – delovanje društev, – financiranje delovanja strokovne službe, – vzdrževanje objektov, – promocijske športne prireditve. Za izvedbo navedenih programov je v proračunu Občine Škofljica zagotovljenih 43.553,00 €. 3. Vsi programi morajo biti izvedeni v letu 2008. 4. Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov: – športna društva in klubi, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – vrtci in osnovne šole. 5. Vsi izvajalci morajo v prijavi izpolniti oziroma priložiti: a) podatke o ponudniku, b) dokazilo o registraciji dejavnosti, c) vsebine programa, ki morajo biti predstavljene na osnovi Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Škofljica in predstavitev finančnega plana programa, d) izjavo o prioritetnem športu (prioriteta A, B1, B2): obvezno je potrebno navesti spletno stran na kateri so objavljeni doseženi tekmovalni rezultati (končne lestvice ipd.), e) izjavo o zagotovljenih materialnih, prostorskih in organizacijskih pogojih za izvajanje programa in izjavo in f) izjavo o višini sofinanciranja programa društva s strani staršev – izjavo priložijo samo društva, ki izvajajo rekreativno dejavnost. 6. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na vložišču Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica, v času uradnih ur. Razpis je objavljen tudi v Uradnem listu RS, na oglasni deski in na spletni strani Občine Škofljica: http://www.skofljica.si. Društvom, ki razpolagajo z e-pošto, bomo proti potrdilu o prejemu, poslali razpisno dokumentacijo na njihov naslov. Dodatne informacije dobite na tel. 041/726-898. 7. Izvajalci letnega programa športa se bodo sofinancirali na podlagi Pravilnika o pogojih in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Škofljica. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa. 8. Vloge za dodelitev sredstev morajo biti dostavljene do 9. 4. 2008 do 12. ure na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. Ponudbe morajo biti dostavljene v zaprti kuverti z navedbo naslova ponudnika in z napisom: »Programi športa – ne odpiraj«. 9. Javno odpiranje ponudb bo 11. 4. 2008 ob 9. uri, v sejni sobi Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo komisiji predložiti pisno pooblastilo za zastopanje na odpiranje ponudb. 10. V primeru nepopolno izpolnjene vloge ali pomanjkljive dokumentacije (prilog), bo komisija v roku 8 dni po odpiranju vlog vlagatelja pozvala, da jo dopolni v roku 8 dni. 11. Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 90 dni po odpiranju ponudb. Sklep bo vseboval finančno ovrednoteno število točk, ki jih je prejel ponudnik za prijavljene programe. 12. Medsebojna razmerja med Občino Škofljica in izbranim izvajalcem športnega programa, se bodo uredila s pisno pogodbo. 13. Upoštevali bomo prijave na razpis, ki bodo vložene na predpisani razpisni dokumentaciji in bodo vložene do navedenega razpisnega roka.

AAA Zlata odličnost