Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, stran 1804.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1) je Občinski svet Občine Radeče na 11. redni seji dne 21. 2. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Marjana Nemca Radeče (Uradni list RS, št. 104/99, 35/01, 99/02).
2. člen
V 2. členu se besedilo v točki b) črta in se spremeni tako, da se na novo glasi:
»enota Vrtec, v katero sodita enoti ČIRA ČARA, Šolska pot 9, in BIBA BAJA, Kolenov graben 6.«
3. člen
V drugem odstavku 11. člena odloka se besedilo »DE 1« v prvi alineji črta in nadomesti z besedilom »enota ČIRA ČARA«, besedilo »DE 2« v drugi alineji se črta in nadomesti z besedilom »enota BIBA BAJA«.
V 3. odstavku 11. člena se besedilo »DE 1« črta in nadomesti z besedilom: »enoti ČIRA ČARA«
4. člen
Besedilo 12. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Dejavnost zavoda je:
C 18.130   Priprava za tisk in objavo
C 18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.8    Trgovina na drobno na stojnicah in na tržnicah
G 47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
       stojnic in tržnic
H 49.3    Drug kopenski potniški promet
I 56.210   Priložnostna priprava in dostava jedi
I 56.290   Druga oskrba z jedmi
J 58.1    Izdajanje knjig, periodike in drugo
J 59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
       muzikalij
J 62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
       računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
L 68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
       nepremičnin
L 68.320   Upravljanje nepremičnin za plačilo po pogodbi
N 82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
       posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300   Organizacija razstav, sejmov, srečanj
P 85.100   Predšolska vzgoja
P 85.200   Osnovnošolsko izobraževanje
P 85.5    Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
       usposabljanje
R 91.011   Dejavnost knjižnic
R 93.2    Druge dejavnosti za prosti čas.
Zavod opravlja tudi organizacijo kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev.
Zavod opravlja javno veljavni vzgojno-izobraževalni program za šolske in predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.«
5. člen
v 13. členu odloka se prvi odstavek spremeni tako, da se na novo glasi:
»Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne osnovne šole.«
6. člen
V 17. členu odloka se drugi odstavek spremeni tako, da se na novo glasi:
»Svet zavoda šteje devet članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.«
7. člen
V 17. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se na novo glasi:
»Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev iz centralne šole in podružnične šole, in sicer dva predstavnika iz šole ter en predstavnik iz vrtca.«
8. člen
V 26. členu odloka se tretji in četrti odstavek spremenita tako, da se na novo glasita:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega in učiteljskega zbora,
– mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež,
– mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Če učiteljski zbor, lokalna skupnost in svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.«
9. člen
V 27. členu odloka se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»V primeru iz prejšnjega odstavka mora svet takoj začeti postopek za imenovanje ravnatelja.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.«
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-1/2008-9
Radeče, dne 21. februarja 2008
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

AAA Zlata odličnost