Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Št. 316-18/2008 Ob-2617/08 , Stran 853
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za evropske zadeve in investicije, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dunajska 48, Ljubljana, tel. 01/478-72-00, faks 01/478-72-49 (nadalje: Ministrstvo). 2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa: spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 114/07), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07) in 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07). 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je finančno spodbujanje učinkovite rabe energije v obstoječih večstanovanjskih stavbah z najmanj 9 stanovanji oziroma posameznimi deli. Podprti bodo ukrepi, ki omogočajo znatne prihranke toplote za ogrevanje stavb ter izboljšujejo bivalne pogoje. Ti ukrepi so v nadaljevanju opredeljeni pod oznako A, B in C. Do finančne spodbude so upravičeni investitorji izvedb razpisanih ukrepov, ki so fizične osebe in so etažni lastniki ali najemniki stanovanj in poslovnih prostorov v večstanovanjski stavbi v Republiki Sloveniji. Najemnik je upravičen, če je udeležen v investiciji in je za to v vlogi predloženo soglasje lastnika stanovanja ali drugo dokazilo o soglasju za udeležbo najemnika v investiciji. Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki ali najemniki stanovanjskih in poslovnih prostorov, niso upravičeni do finančne spodbude, čeprav so udeleženi v investiciji glede na pripadajoči solastniški delež. Na javnem razpisu so lahko podprti naslednji investicijski ukrepi: A) Sistem razdeljevanja in obračunavanja stroškov za toploto Finančne spodbude se bodo dodeljevale za nabavo in montažo opreme, potrebne za uvedbo sistema za delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah po dejanski rabi. Pri tem mora biti upoštevan Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci (Ur. l. RS, št. 52/05) s pogojem, da morajo biti delilniki vgrajeni v najmanj 90% odjemnih enot (90% ogrevanih površin stavbe). Izvedba ukrepa se dokazuje z računi o izvedbi, ki morajo biti izstavljeni v obdobju od 1. 9. 2007 do vložitve vloge, in s kopijo dogovora o načinu obračuna stroškov v skladu z zgoraj omenjenim pravilnikom ali drugega ustreznega akta, sklenjenega med etažnimi lastniki. B) Vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema Razpis se nanaša na obstoječe večstanovanjske stavbe, katerih gradnja je bila pričeta pred letom 2003. Finančne spodbude se bodo dodeljevale za izvedbo kombinacije dveh ukrepov: vgradnjo termostatskih ventilov na ogrevala (razen v primeru, da so bili ti že predhodno vgrajeni) in izvedbo hidravličnega uravnoteženja celotnega ogrevalnega sistema v stavbi. Samo za vgradnjo termostatskih ventilov ali samo za izdelavo projektne dokumentacije brez izvedbe hidravličnega uravnoteženja finančna spodbuda ni možna. Izvedba se dokazuje z računi o izvedbi, ki morajo biti izstavljeni v obdobju od 1. 9. 2007 (za projektno dokumentacijo lahko po 1. 1. 2007) do vložitve vloge, in s poročilom o pregledu delovanja sistema oziroma s poročilom izvajalca o meritvah in nastavitvah radiatorskih ventilov in regulatorjev diferenčnega tlaka. Izvedba vgradnje termostatskih radiatorskih ventilov in hidravličnega uravnoteženja obsega: – izdelavo projektne dokumentacije, – če niso vgrajeni, vgraditev termostatskih radiatorskih ventilov s prednastavitvijo pretoka, – vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka v dvižne vode, če razlika tlaka črpalke  (dobavna višina) pri katerem koli pretoku preseže 25 kPa, – prednastavitev pretokov na radiatorskih termostatskih ventilih po projektu, – hidravlično uravnoteženje, – izdelavo poročila o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ali protokol o meritvah in ročnih nastavitvah radiatorskih ventilov in regulatorjev diferenčnega tlaka. Projektna dokumentacija, ki mora zagotavljati izpolnitev zgoraj navedenih zahtev, mora vsebovati: – pregled obstoječega ogrevalnega sistema in primerjavo s projektom o izvedbi obstoječega sistema (popis dejansko vgrajenih ogreval, obstoječih termostatskih in zapornih ventilov na povratku, obtočnih črpalk in drugih elementov z vplivnimi parametri delovanja), – izračun pretoka na termostatskih radiatorskih ventilih  in določitev prednastavitve ventilov. Pri tem morajo imeti termostatski radiatorski ventili avtoriteto večjo od 0,3, – popis materiala in specifikacijo del, – shemo dvižnih vodov, ki vključuje: oznake radiatorjev s pripadajočimi termostatskimi ventili, prednastavitve termostatskih radiatorskih ventilov, oznake dvižnih vodov in regulatorjev diferenčnega tlaka s pripadajočimi dimenzijami in nastavitvami. C) Toplotna zaščita starejše večstanovanjske stavbe Razpis se nanaša na stavbe, za katere se dokazuje pričetek gradnje pred letom 1981. Pogoj za dodelitev finančne spodbude je izvedba toplotne zaščite na gradbenih konstrukcijah v obsegu najmanj 100 m2 površin (glejte tabeli v nadaljevanju). Finančne spodbude se bodo dodeljevale za izvedbo investicij v skladu s pogoji razpisa, kar se dokazuje s projektno dokumentacijo in z računi za material in o izvedbi, ki morajo biti izstavljeni v obdobju od 1. 9. 2007 do vložitve vloge. Toplotna zaščita (izolacija) se nanaša na konstrukcije zunanjega ovoja stavbe, ki se sanirajo v skladu s kriteriji, kot so navedeni v naslednji tabeli 3.C: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za izolacijske obloge nosilne konstrukcije štejejo materiali, katerih (ekvivalentna) toplotna prevodnost lambda <= 0,045 W/mK. 4. Navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev: Vlogo na razpis vloži upravnik, ki upravlja s stavbo v skladu s prvim odstavkom 48. člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03), lahko pa tudi individualni lastnik večstanovanjske stavbe (ne pa lastnik posameznega dela stavbe). V primeru, da sta lastnika stavbe dva, je vlagatelj eden v soglasju z drugim lastnikom. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev po zaporedju predložitve popolnih vlog. Na zadnjem odpiranju vlog bodo vsem prosilcem v skladu z ostalimi kriteriji izračunani deleži finančne spodbude lahko znižani na sorazmerne deleže, kolikor bo izračunana skupna vsota nepovratnih sredstev prosilcem v postopku, ki izpolnjujejo pogoje, presegla preostala razpoložljiva sredstva razpisa. Postopek bo voden v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07). Dopolnitev vloge bo možna samo enkrat. V primeru, kjer so investitorji fizične in pravne osebe in investicija v dokumentaciji vloge ni podana za vsakega posebej, se finančna spodbuda dodeli na osnovi solastniških deležev stavbe, ki pripadajo fizičnim osebam. Za izvedbo ukrepov pod točko 3.A se celotna finančna spodbuda določi na osnovi vrednosti 8 EUR za vsak vgrajen delilnik na ogrevalo (v primeru razdeljevanja z merilniki toplote največ 40 EUR na stanovanje). Ne glede na to celotna finančna spodbuda ne more presegati 30% vrednosti, izkazane z računi o izvedbi investicije v skladu z razpisom. Za izvedbo ukrepov pod točko 3.B se celotna finančna spodbuda določi na osnovi seštevka vrednosti: – za vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje v vrednosti 20 EUR na ogrevalo, vendar ne več kot 30% vrednosti, izkazane z računi o izvedbi investicije v skladu s projektno dokumentacijo, in – za izdelavo projektne dokumentacije v znesku, dobljenem s seštevkom vrednosti 1EUR na ogrevalo in 5 EUR na dvižni vod ogrevalnega sistema, vendar ne več kot 50% računa (izstavljenega po 1. 1. 2007) za izdelavo projektne dokumentacije. V primeru izvedbe ukrepa pod točko 3.C se celotna finančna spodbuda izračuna glede na bruto površino izvedbe toplotne zaščite s seštevkom finančnih spodbud za posamezno gradbeno konstrukcijo, kot je določeno v tabeli 3.C v točki 3.C. Za vgrajeno vsaj minimalno debelino toplotne izolacije pripada 5 EUR/m2. V primeru izvedbe, s katero se doseže najmanj priporočeno debelino izolacije (v skladu z 2. stolpcem tabele 3.C, z opombo*), pa pripada povečana finančna spodbuda na osnovi 7 EUR/m2* površine toplotne zaščite. Ne glede na tako izračunani znesek pa celotna finančna spodbuda ne more presegati 20% vrednosti, izkazane z računi o izvedbi investicije v skladu z razpisom. Prejemnik finančne spodbude ima obveznost, da bo spremljal porabo energije v stavbi. Za dve ogrevalni sezoni po sklenitvi pogodbe o finančni spodbudi bo, ne da bi bil izrecno pozvan ali pa na posebno zahtevo Ministrstva, Ministrstvu posredoval letno bilanco porabe energije v stavbi s podatki o učinkih ukrepov na rabo energije v stavbi. Poleg tega bo najmanj dve leti po sklenitvi pogodbe o finančni spodbudi hranil vso dokumentacijo o izvedbi investicije in Ministrstvu omogočil kontrolni ogled izvedbe investicije. V nasprotnem primeru bo moral Ministrstvu, na prvi poziv, vrniti vsa dodeljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: za finančne spodbude so na proračunski postavki 5539 v Spremembah proračuna RS za leto 2008 zagotovljena sredstva okvirno 190.000,00 EUR. 6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: v obdobju od 1.6. do 31. 12. 2008, na osnovi pogodbe o finančni spodbudi. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev Na posameznem odpiranju bodo odprte prispele vloge, ki bodo oddane na pošti za prvo odpiranje do vključno 6. 5. 2008, nato do vključno 8. 7. 2008 in vključno 6. 10. 2008, vendar najkasneje do roka, ki bo določen v objavi o porabi sredstev razpisa. Za pravilno vloženo vlogo šteje pravočasno oddana vloga v pravilno označeni zaprti ovojnici, in sicer na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dunajska 48, 1000 Ljubljana. V levem spodnjem kotu ovojnice mora biti jasno označen pripis »Vloga za finančno spodbudo JR-ST 2008 – Ne odpiraj!« in v levem zgornjem kotu mora biti naveden naziv in polni naslov vlagatelja. Prosilci morajo vloge oddati na poštah na okencih za strojno sprejemanje vlog, po možnosti priporočeno, tako da bo iz poštnega žiga razviden datum, ura in minuta predložitve vloge na pošti. Kolikor natančen čas oddaje ne bo razviden, se upošteva oddaja ob 24. uri. V primeru prispetja večjega števila vlog z enakim časom oddaje, se bodo vloge uvrstile v vrstni red s komisijskim žrebom. Neustrezno dostavljene ali označene vloge ne bodo uvrščene v vrstni red prispetja, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prosilcem. 8. Datumi odpiranja za dodelitev sredstev Vse pravilno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Datumi pričetka posameznih odpiranj so naslednji: prvo dne 8. 5. 2008 in naslednja, ki se bodo izvajala do porabe sredstev, dne: 10. 7. 2008 in 8. 10. 2008. Odpiranje, ki ne bo javno, bo potekalo v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dunajska 47, Ljubljana. 9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa, je 45 dni od izvedbe odpiranja vlog. 10. Kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo: dostopna je na spletni strani: www.aure.si. Naročite jo lahko tudi s pisnim zahtevkom na naslov Ministrstva ali po faksu 01/478-72-49 do roka, ki velja za predložitev vlog. 11. Dodatne informacije o razpisu lahko dobite po tel. 01/478-71-00 vsak ponedeljek in sredo od 9. do 12. ure. Nasvet pri pripravi investicije glede vrste in tehnične izvedbe ukrepov lahko dobite pri energetskih svetovalcih. Seznam z informacijo o urniku delovanja svetovalnih pisarn in za dogovor o obisku je na http://www.aure.si/index.php?MenuID=42&MenuType=C&lang=SLO&navigacija=on.

AAA Zlata odličnost