Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Št. 17/2008 Ob-2647/08 , Stran 856
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje nagradnih fondov uvedenih nagrad mednarodne in nacionalne ravni, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem, izvajalcem in investitorjem ter drugim strokovnjakom za izjeme dosežke na področju urejanja prostora, graditve objektov na območju Republike Slovenije z namenom: prispevati k uveljavljanju in promociji primerov dobre prakse, prispevati k izboljšanju kakovosti prostorskega, urbanističnega arhitekturnega, krajinskega in gradbenega raziskovanja, načrtovanja in projektiranja ter izvedbe na mednarodni, državni in lokalni ravni; uveljavljanje pomena vrednot prostora v družbi. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: – Prejemniki sredstev so lahko društva, zavodi, ustanove, zbornice, javni skladi. – Pridobljena sredstva lahko porabniki porabijo izključno za financiranje nagradnega fonda. – Nagrade, za katere naprošajo sredstva pravne osebe iz prve alinee morajo biti formalno uvedene. Vlogi na razpis je potrebno predložiti dokazilo, da so nagrade formalno uvedene, in sicer splošni pravni akt nosilca nagrade ali akt o ustanovitvi nagrade. – Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je tudi, da morajo biti nagrade fizično podeljene pred iztekom roka za porabo sredstev, in sicer do 12. novembra 2007. – Nagrade so lahko denarne ali nedenarne. – Prejemniki nagrad za izjemne dosežke so lahko pravne in fizične osebe: projektanti, prostorski načrtovalci, drugi strokovnjaki, študentje, izvajalci, investitorji in lokalne skupnosti. – Izjemni dosežki, ki so lahko nagrajeni so: objekti, drugi dosežki, življenjska dela in študentska dela s področja predmeta razpisa (urejanja prostora in graditve objektov). 4. Merila za izbor prejemnikov sredstev Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih merilih: (1) pomen nagrade za slovensko družbo in prispevek k izboljšanju kvalitete grajenega prostora; (2) izbor nagrajenih dosežkov; (3) inovativnost in originalnost nagrajenih dosežkov; (4) tip nagrad; (5) struktura prejemnikov nagrad; (6) reference glavnega nosilca nagrad; (7) spremljajoče aktivnosti ob dogodku podelitve nagrad; (8) raven podeljevanja nagrad. Za uvrstitev med prejemnike sredstev za sofinanciranje je treba zbrati najmanj 70 točk. Tisti, ki pri najmanj dveh merilih ne bodo dosegli nobene točke, ne bodo upravičeni do sofinanciranja. Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in merila za odobritev sredstev za sofinanciranje in nagrajevanje, so navedeni v razpisni dokumentaciji. 5. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je 30.000,00 EUR. 6. Način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik Dodelitev sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo, ki je upravičena do sofinanciranja, je možna do 80% celotne vrednosti nagradnega fonda, pri čemer je najvišji možni znesek sofinanciranja 13.000,00 EUR, ob upoštevanju, da vlagatelj na podlagi ocenitve vlog doseže najmanj 70 točk (70% maksimalnega možnega števila). Če bo upravičencev do subvencij več kot je razpoložljivih proračunskih sredstev, se bo vsem upravičencem do subvencij delež subvencioniranja znižal v sorazmerno enakem odstotku. 7. Obvezna vsebina vlog: obvezne sestavine vloge se nahajajo v prilogah k razpisni dokumentaciji in so: priloga A »Obrazec vloge«, priloga B »Vzorec pogodbe«, obe na vsaki strani podpisane in žigosane ter priloga C »Dokazilo, da je nagrada formalno uvedena«. 8. Predvideno obdobje porabe sredstev je do konca novembra 2008, pri čemer morajo biti nagrade fizično podeljene do 12. novembra 2008. 9. Rok za predložitev vlog Ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do 20. 3. 2008 do 11. ure. Vloga se šteje za pravočasno, če je odposlana s priporočeno pošto na zadnji dan za predložitev vloge na javni razpis. 10. Datum, ura, naslov in prostor odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki bo javno, bo potekalo 25. 3. 2008 s pričetkom ob 12.30, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 21, Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja. 11. Rok za obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji, ki se bodo odzvali na razpis, bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje 45 dneh od dneva odpiranja. 12. Informacije Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu www.mop.gov.si/ v rubriki Javne objave/Javni razpisi. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko prejemniki dobijo vsak delavnik pri kontaktni osebi Petra Ložar, tel. 01/478-70-59, faks 01/478-70-10, e-pošta: petra.lozar@gov.si.

AAA Zlata odličnost