Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

Št. 331-28/2007 Ob-2616/08 , Stran 849
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa skupne kmetijske politike Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP 2007–2013) za ohranjanje in izboljševanje dediščine na podeželju, ki prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih. Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ohranjanje in izboljševanje dediščine na podeželju, z možnostjo koriščenja do 31. 12. 2009, je do 2.846.957 €, od tega: – namenska sredstva EU-EKSRP: 2.135.217,75 €, – slovenska soudeležba: 711.739,25 €. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 75%. Sredstva bremenijo proračunski postavki 9200 in 9201 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Javni razpis je odprt do porabe sredstev. Vse naložbe po tem razpisu, morajo biti zaključene najkasneje do 31. 12. 2009. II. Vlagatelji: vlagatelji so fizične in pravne osebe ter občine, ki so lastniki objekta oziroma prostora, ki je predmet podpore. III. Predmet podpore Sklop1: Obnova kulturne dediščine na podeželju Obnova kulturne dediščine na podeželju vključuje obnovo kulturnih spomenikov na podeželju, ki pričajo o vsakdanjem življenju in delu prebivalcev na podeželju. Predmet podpore so kulturni spomeniki (nepremična kulturna dediščina), ki so razglašeni za spomenik lokalnega ali državnega pomena. Vključujejo obnovo stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij (hiš, lož, perišč, hlevov, svinjakov, kokošnjakov, čebelnjakov, drvarnic, kašč, kozolcev, skednjev, senikov, svisli, hramov oziroma zidanic, kleti in repnic, sušilnic za sadje in lan, mlinov in žag, kovačij, vodnjakov, pastirskih koč in staj, napajalnih korit, oglarskih in drvarskih koč, rokodelskih delavnic) ter oblikovane narave in kulturne krajine. Predmet podpore je: 1. Obnova objekta, ki je kulturni spomenik lokalnega ali državnega pomena. 2. Obnova objekta, ki se nahaja znotraj območja naselbinske dediščine, ki je razglašen za spomenik lokalnega ali državnega pomena. V primeru, da se objekt uporablja kot stanovanjski objekt ali se znotraj objekta opravlja nemuzejsko dejavnost, je predmet podpore samo obnova oziroma sanacija temeljev, sten, stopnišč in balkonov, stropov, strešne konstrukcije in kritine, dimnikov, zunanjih ometov (fasade) in stavbnega pohištva (okna, vrata). V sklopu objekta je predmet podpore tudi objektu pripadajoča okolica. Predmet podpore je samo neposredna okolica, če se ta ureja v skladu s kulturno varstvenimi pogoji. 3. Obnova spomenikov oblikovane narave (vrtnoarhitekturne dediščine) in kulturne krajine. Predmet podpore je: ureditev poti, ograj, klopi, čiščenje zarasti, obrezovanje dreves, ureditev in čiščenje vodnih zajetij, ureditev brežin, robnikov, zasaditev okrasnih rastlin in dreves, obnova arhitekturnih elementov vrta, vrtna plastika, stopnice, ograje in portali (lesene, kovinske, kamnite, zidane, njihove kombinacije), vodni motivi, vrtni paviljoni, pergole. Sklop 2: Muzeji na prostem Muzeji na prostem prikazujejo kulturo in način življenja zlasti kmečkega in obrtniškega prebivalstva na podeželju v širšem primarnem okolju in so odprti za javnost. Vključujejo lahko premično (predmeti) in nepremično (stavbe) dediščino, dediščino oblikovane narave (vrtnoarhitekturno dediščino) in kulturne krajine. Predmet podpore je obnova objektov in območij kulturne dediščine ter prenos objektov, ki so ali s projektom postanejo del muzeja na prostem, nakup opreme za predstavitev muzejske zbirke (vitrine, panoji, avdio- vizualna oprema) ter ureditev pripadajoče infrastrukture za obiskovalce (muzejske trgovine, sanitarije, parkirišča, poti, table). Sklop 3: Ekomuzeji Ekomuzeji so muzeji, ki so skupno delo lokalnih skupnosti in lokalnega prebivalstva od ideje do izvedbe in upravljanja. Temeljijo na aktivnem vključevanju lokalnega prebivalstva s poudarkom na vzgojnem pomenu dediščine, trajnostnem razvoju lokalnega območja ter varovanju dediščine v svojem izvirnem okolju. Predmet podpore so obnove objektov in območij za delovanje ekomuzejev, nakup opreme za predstavitev muzejske zbirke (vitrine, panoji, avdio- vizualna oprema) ter ureditev pripadajoče infrastrukture za obiskovalce (muzejske trgovine, sanitarije, parkirišča, poti, table). Sklop 4: Prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine Predmet podpore je obnova in oprema prostorov stalnih zbirk etnološke dediščine, ki pričajo o vsakdanjem življenju podeželskega prebivalstva, nakup potrebne opreme za postavitev zbirke (vitrine, panoji, avdio- vizualna oprema) in postavitev označevalnih tabel. Sklop 5: Ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne in kulturne znamenitosti določenega območja. Predmet podpore je ureditev lokacije naravne vrednote ali kulturne dediščine in njene okolice ob poti, ureditev poti, mulatier, obnova oblikovane krajine, ki je javno dostopna (vrtovi, parki, drevoredi, kali itd.), ograj in klopi, čiščenje zarasti, obrezovanje dreves, ureditev in čiščenje vodnih zajetij, ureditev brežin, robnikov, zasaditev rastlin in dreves, obnova arhitekturnih elementov vrta, vrtne plastike, stopnic in portalov (lesenih, kovinskih, kamnitih, zidanih, njihovih kombinacij), vodnih motivov, vrtnih paviljonov, pergol, postavitev tabel in priprava promocijskega materiala. Tematska pot mora vključevati vsaj tri točkovne lokacije naravne in kulturne dediščine lokalnega okolja, ki so s potjo povezane v vsebinsko celoto. IV. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: – Stroški v zvezi z obnovo ali izgradnjo objekta ali prostora kot so gradbena in obrtniška dela (rušitvena dela, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalaterska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev kanalizacije, zunanja ureditev okolice objekta in dodatna dela), ki so usklajena s Katalogom konservatorsko restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, ki ga je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije v septembru 2003 in dopolnil v juniju 2007(katalog je dostopen na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si.). Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe del na kraju samem stroški materiala, prevoza in opravljenih del), konservatorsko-restavratorski posegi. – Nakup nove opreme je upravičljiv strošek v primeru sklopa 2., 3., 4. in 5., vključno z računalniško programsko opremo. Med upravičene stroške sodijo še stroški povezani z aktiviranjem opreme za izvajanje storitev (stroški transporta in montaže opreme). – Ostali splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe (honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, projektno tehnična dokumentacija, poslovni načrt, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentiranih pravic, know-howa, licenc in nepatentiranega tehničnega znanja), ki lahko predstavljajo vrednost v deležu do 10% skupne priznane vrednosti naložbe. Kot zaključek naložbe se v primeru gradnje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma vključitev opreme v opravljanje dejavnosti. Vsa gradbena in obrtniška dela na spomenikih, morajo biti izvajana usklajeno s konservatorsko – restavratorskim projektom ali programom. Dela morajo biti obvezno izvajana pod nadzorom konservatorsko – restavratorske stroke, kar potrdi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o dodelitvi sredstev do 30. 6. 2015. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, so lahko nastali pred datumom izdaje odločbe o dodelitvi sredstev, vendar samo od 1. 1. 2007 dalje. V. Pogoji za dodelitev sredstev Splošni pogoji: 1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev PRP 2007–2013 mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse priloge in dokazila, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in morajo biti medsebojno usklajeni, resnični in točni. 2. Vlagatelj mora zagotoviti ustrezno investicijsko tehnično dokumentacijo z detajlnim popisom del in stroškovno opredelitvijo cen s strani odgovornega projektanta ter vsa dovoljenja za naložbo v skladu z veljavno zakonodajo. Gradbena in obrtniška dela morajo biti izvedena v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja graditev objektov, načrtovanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. 3. Vlagatelj ima poravnane obveznosti do države. 4. Naložba se mora izvesti na območju Republike Slovenije. 5. Naložba se mora izvesti izven naselij: Ajdovščina, Bled, Bovec, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kostanjevica/Krki, Kranj, Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Medvode, Mengeš, Metlika, Mežica, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, Postojna, Prevalje, Ptuj, Radeče, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Rogaška Slatina, Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šempeter pri Gorici, Šentjur,Škofja Loka, Šoštanj, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Višnja Gora, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec, Železniki in Žiri. 6. Vlagatelj mora za naložbe iz sklopov: Sklop 1: Obnova kulturne dediščine na podeželju; Sklop 2: Muzeji na prostem; Sklop 3: Ekomuzeji; Sklop 4: Prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine, priložiti naslednje: – če gre za poseg v objekt ali območje nepremične kulturne dediščine kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, – če gre za predstavitev muzejske zbirke potrjen obrazec za predstavljanje in varovanje muzejske zbirke, ki ga izda pristojni državni muzej (priložen seznam muzejev). 7. Vlagatelj mora za naložbe iz sklopa 1: Obnova kulturne dediščine na podeželju – predložiti petletni program upravljanja naložbe (objavljen na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si.), v katerem je natančno opredeljena namembnost in je usklajen s konservatorskim programom, ki ga pripravi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. 8. Vlagatelj mora za naložbe iz sklopov: Sklop 2: Muzeji na prostem; Sklop 3: Ekomuzeji; Sklop 4: Prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine; – predložiti petletni program upravljanja naložbe (objavljen na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si.), v katerem je natančno opredeljena namembnost in je usklajen s pristojnim muzejem. 9. Za naložbe iz sklopa1: Obnova kulturne dediščine na podeželju mora biti objekt ali območje razglašeno za kulturni spomenik lokalnega ali državnega pomena. Veljajo le stalne razglasitve do preklica, začasne razglasitve se ne upoštevajo. 10. Kolikor je vlagatelj fizična ali pravna oseba, mora imeti izdelan investicijski načrt z opredelitvijo ciljev v skladu z navodili, ki so objavljeni na spletni strani MKGP. 11. Najvišja vrednost naložbe je lahko 360.000 EUR. 12. Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe do 30. 6. 2015. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). 13. Vloga mora biti popolna in doseči 15 ali več točk pri ocenjevanju. 14. Vloga se posreduje tudi v elektronski obliki (prijavni obrazec (brez prilog) in poslovni načrt oziroma program dela, v verziji, ki jo prepozna Word ali Excel 2000 ali novejši). Kolikor je vlagatelj občina, mora izpolnjevati naslednje specifične pogoje: 1. Imeti izdelan investicijski načrt v skladu s predpisom, ki ureja enotno metodologijo za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (velja za občine). 2. Naložba mora ob oddaji vloge imeti pridobljeno soglasje k finančnemu pokritju naložbe s strani Ministrstva za finance. 3. Izbrati izvajalca operativnih del izvedbe in dobavitelje v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila. Posebni pogoj: Kolikor vlagatelj kandidira na pridobitev sredstev samo za dokončanje naložbe, mora biti iz priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidno: – popis del in stroškov se mora nanašati na celotno naložbo, – kadar gre za fazno gradnjo, mora biti predloženo dokazilo o že izvedenih aktivnostih in o vrednosti že izvedenih del, ki ga potrdi pooblaščeni projektant in nadzornik ter za sklope 1, 2, 3 in 4 pristojni zavod ali muzej. Kadar gre za naložbe v novogradnje oziroma adaptacije prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki se nahajajo ali se bodo nahajali v objektih zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov izgradnje oziroma adaptacije celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada, ipd) kot upravičeni stroški priznajo le stroški v sorazmernem deležu glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo ti prostori zasedajo. Obveznosti upravičenca: – mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt osebni ali transakcijski račun v Republiki Sloveniji, – predmet naložbe se mora uporabljati izključno za dejavnost ali namen, ki je predmet podpore, – mora za stroške vseh storitev, dobav in del, ki so višji od 10.000 EUR, pridobiti ponudbe najmanj treh ponudnikov. Kolikor se iz objektivnih razlogov ne more zagotoviti treh ponudb, se lahko ob predhodnem soglasju z ARSKTRP zmanjša število ponudb. Izvirniki ponudb morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih in morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem, – mora o nameravanem začetku izvajanja pogodbenih del predhodno pisno obvestiti pristojno javno službo (pristojno območno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ali muzej), – dejavnost, za katero so bila sredstva dodeljena, se mora opravljati še vsaj naslednjih pet let po izplačilu sredstev. V tem obdobju se ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti naložbe ali uporabljati naložbo v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, – naložbo mora ustrezno označiti v skladu s Priročnikom za obveščanje javnosti in označevanju projektov v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, ki se nahaja na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/, – naložba mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka, – ob zaključku naložbe za sklope 1, 2, 3 in 4 mora upravičenec predložiti strokovno mnenje pristojnega zavoda, ki izvaja javno službo, da je naložba izvedena skladno s kulturnovarstvenimi pogoji (za posege v nepremično kulturno dediščino) oziroma skladno s prijavljeno vsebino predstavitve muzejske zbirke. Kot zaključek naložbe se v primeru gradnje šteje pridobljeno uporabno dovoljenje, – prejemniki sredstev morajo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva izplačila sredstev. Kot bistvene spremembe naložbe za ta ukrep se štejejo spremembe, ki: – bistveno vplivajo na naravo naložbe ali pogoje izvajanja ali ki dajejo prejemniku sredstev neupravičeno prednost; – so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta. Prejemniki sredstev niso dolžni povrniti prejetih zneskov, če pogoji za dodelitev pomoči niso bili izpolnjeni zaradi: okoliščin višje sile, posebnih določil v sprejetih uredbah, pravic do uporabe pogoja prekinitve pogodbe zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere nosilec pravice do prejema sredstev ni mogel vplivati in ostalih podobnih okoliščin. O primerih višje sile ali izrednih okoliščin mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno obvestiti pristojni organ in predložiti ustrezna dokazila v 10 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. VI. Omejitve: 1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa po PRP 2007–2013. 2. Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti upravičljiv strošek, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva EU. 3. Za vsa dodeljena sredstva se bo obračunavala akontacija dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. 4. Podpore za naložbe po tem javnem razpisu se ne dodelijo za: – naložbe izven območja Republike Slovenije, – stroške javne uprave (splošni upravni stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja in nadzora), – vouchersko svetovanje, – plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, – prevozna sredstva, – stroške poslovanja (npr. tudi stroški vzdrževanja in najema itd.), – bančne stroške in stroške garancij, – nakup rabljene opreme, – kulturni spomenik ali območje, ki so v postopku denacionalizacije, – premično dediščino, – razstavne eksponate in razstavne zbirke, – parki, drevoredi in vrtovi, ki pripadajo sakralnim ali grajskim objektom, – nakup sadilnega materiala enoletnic. VII. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev po pravilih državnih pomoči po pravilu de minimis. Struktura financiranja je naslednja: – 50% upravičenih izdatkov se zagotovi iz javnih virov, – 50% upravičenih izdatkov zagotovi upravičenec. Višina sofinanciranja za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravičene do podpore, za programsko obdobje izvajanja PRP 2007–2013, je omejena kot sledi: – najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 3.000 EUR, – prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let oziroma upravičenci, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju največ 100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let. Za iste upravičene stroške ni dovoljeno s pomočjo de minimis prejemati druge pomoči, če bi bile lahko s takšnim združevanjem presežene predpisane intenzivnosti pomoči. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev znaša do 60 dni od prejema popolnega zahtevka za izplačilo. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu in končno gradbeno situacijo, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in upravičenca (v primeru večjih gradbenih del) z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani upravičenca, ter strokovno mnenje pristojnega zavoda, ki izvaja javno službo, da je naložba izvedena skladno s kulturnovarstvenimi pogoji (za posege v nepremično kulturno dediščino) oziroma skladno s prijavljeno vsebino predstavitve muzejske zbirke. Upravičenci morajo zahtevke za izplačilo sredstev v tekočem letu poslati na ARSKTRP od 1. 1. do 31. 7. tekočega leta. V primeru, da upravičenec zahtevka za izplačilo sredstev ne posreduje v navedenem roku, se zahtevek za to leto zavrže. Upravičenec lahko v primeru zamude zaradi objektivnih razlogov, zahtevek ponovno vloži v rokih, ki veljajo za naslednje tekoče leto, če je za to pridobil soglasje ARSKTRP. Prejemnik sredstev pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu s pogodbenimi obveznostmi, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Prejemnik sredstev iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja oziroma prejema zahtevka za vračilo sredstev ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Kot bistvene spremembe naložbe za ta ukrep se štejejo spremembe, ki: – bistveno vplivajo na naravo naložbe ali pogoje izvajanja ali ki dajejo prejemniku sredstev neupravičeno prednost; – so posledica spremembe v naravi lastništva objekta. Prejemniki sredstev niso dolžni povrniti prejetih zneskov, če pogoji za dodelitev pomoči niso bili izpolnjeni zaradi: okoliščin višje sile, posebnih določil v sprejetih uredbah, pravic do uporabe pogoja prekinitve pogodbe zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere nosilec pravice do prejema sredstev ni mogel vplivati in ostalih podobnih okoliščin. VIII. Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Ta merila so opredeljena skladno z načeli opredeljenimi v PRP 2007–2013. Vloga mora biti popolna in doseči 15 ali več točk pri ocenjevanju Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog za naložbe iz sklopov: Sklop1: Obnova kulturne dediščine na podeželju; Sklop 2: Muzeji na prostem; Sklop 3: Ekomuzeji; Sklop 4: Prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine; Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog za naložbe iz sklopa: Sklop 5: Ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne in kulturne znamenitosti določenega območja. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ocenjevanje vlog bo temeljilo na podlagi: – Sklepa o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06). – Podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije, evidencah MKGP in evidencah Ministrstva za kulturo (kulturna dediščina) ter Ministrstva za okolje in prostor (parki in naravne znamenitosti) o lokaciji naložbe, če se nahaja na območju s posebnim varstvenim režimom, investicijskega načrta, program upravljanja. – Odločbe o dodelitvi sredstev za ukrep Pomoč mladim prevzemnikom kmetij v programskem obdobju 2007–2013 (arhiv ARSKTRP). IX. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija za javni razpis za ohranjanje in izboljševanje dediščine na podeželju vsebuje: – povabilo k oddaji vloge; – navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; – postopek za izbor vlagateljev; – vzorec pogodbe; – merila za ocenjevanje vlog; – seznam upravičenih stroškov; – vlogo, ki vsebuje: – prijavni obrazec za ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja; – seznam obveznih in neobveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj. Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu s to razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa, vsak delavnik med 9. in 15. uro, na Sektorju za razvoj podeželja, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si. X. Rok in način prijave Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, (velja poštni žig), do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki bo objavljen na spletnih straneh: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si. Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »ne odpiraj – vloga na javni razpis Ukrep 323«. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 9. ure do 15.30 in petek od 8. ure do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. XI. Obravnava vlog in postopek odobritve ARSKTRP odpira in obravnava vloge po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu popolnosti vlog do porabe razpisanih sredstev za ta ukrep. V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih in, da imata na končnem mestu liste prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelja pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje ter osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se jih z žigom ARSKTRP overi v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listke z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zapre v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v prisotnosti vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle, javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji. Z žrebom se določi vrstni red vlog. O žrebanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in prisotni vlagatelji. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava in oceni ARSKTRP. Po odprtju vloge, se le-ta pregleda glede na popolnost. Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 3 mesecev od prejema vloge pisno pozove na dopolnitev. Kolikor ARSKTRP v roku 30 dni od prejema vloge, ki je nepopolna, vlagatelja ne pozove na dopolnitev, se šteje, da je bil vlagatelj pozvan 30. dan po prejemu vloge na ARSKTRP. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Vsaka dopolnjena vloga dobi status nove vloge in se uvrsti na konec liste prejetih vlog. Za datum prispetja vloge se šteje datum in čas (ura, minuta) oddaje po pošti. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se le-ta ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom preverjanja pregleda glede na popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se jo zavrne. Popolna vloga se uvrsti na listo popolnih vlog in dobi zaporedno številko. V primeru, da nepopolna vloga ni bila pozvana na dopolnitev v roku 30 dni od prejema, se jo datumsko uvrsti na listo popolnih vlog tako, da se 30. dnevu od prejetja vloge prišteje dneve dejanske dopolnitve. Poziv na dopolnitev vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na listo prejetih ali popolnih vlog. Preverjanje izpolnjevanja pogojev javnega razpisa in vsebinske ustreznosti vlog se izvede po vrstnem redu uvrščene vloge na listo popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril. Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev za posamezen razpis. Vlogo, ki je ustrezna za odobritev, vendar pa razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za sofinanciranje kritja upravičenih stroškov, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj strinja in zagotovi, da bo izvedel investicijo ali aktivnost v celoti. V nasprotnem primeru se vloga zavrne in ponovi postopek iz tega odstavka z naslednjo vlogo na listi popolnih vlog. Sredstva se upravičencu dodelijo z odločbo, v kateri je določena višina sredstev. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožbo je potrebno poslati priporočeno po pošti na ARSKTRP. Na podlagi odločb o odobrenih sredstvih ARSKTRP sklene z upravičenci pogodbe, s katerimi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev. Brez predhodnega soglasja ARSKTRP, se odstopanje od pogodbenih določil ali poslovnega načrta oziroma investicijskega programa s strani upravičenca, lahko šteje kot odstop od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe mora upravičenec prejeta sredstva vrniti v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo sredstev, skupaj z zakonitimi obrestmi od dneva prejema sredstev. ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem lahko izvaja tudi Organ upravljanja. Organ upravljanja je MKGP. V primeru kontrol se preveri znesek, ki se plača upravičencu izključno na podlagi zahtevka za plačilo (v nadaljevanju: zahtevek). Preveri se tudi znesek, ki se plača upravičencu po pregledu upravičenosti zahtevka. Kolikor znesek, ki se plača upravičencu po pregledu upravičenosti zahtevka, presega znesek, ki se plača upravičencu izključno na podlagi zahtevka za več kot 3%, se za razliko uporabi znižanje zneska, glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES) št.1975/2006. Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil napačen zahtevek, se zadevna dejavnost izključi iz podpore Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Poleg tega se upravičenec izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za zadevno in naslednje leto.

AAA Zlata odličnost