Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2008 z dne 29. 2. 2008

Kazalo

725. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija (NMK), stran 1740.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljnjem besedilu ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija (NMK)
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta (v nadaljevanju PA)
Območje zemljišč med Ljubljansko cesto, Čopovo ulico, železniško progo na severu in Ipavčevo ulico je del širšega območja, katerega prostorsko urejanje je določeno z Zazidalnim načrtom Glazija. Območje je po funkciji zelo raznoliko, saj združuje bolnišnični kompleks, kompleks visokih, srednjih in osnovnih šol, ob Ljubljanski cesti in Čopovi pa stanovanjsko-poslovno in stanovanjsko gradnjo. V Celjskem prostorskem planu je opredeljeno kot območje, namenjeno javnim službam.
Obravnavano območje ima v prostoru Celja izjemno lokacijo: locirano je ob pomembni mestni vpadnici in v neposrednem stiku s starim mestnim jedrom. Glede na svojo specifično lego in pomembnost je doživelo precej prostorskih sprememb in je glede na veljavni ZN izgrajeno. V gradbeni liniji, ki sledi poteku Ljubljanske ceste kot napajalne hrbtenice, so nanizani stanovanjski in stanovanjsko-poslovni objekti, oziroma poslovni objekti ter parkirna hiša s parternim odprtim parkiriščem. V neposredni bližini, pomaknjene v notranjost, se nahajajo stavbe namenjene šolstvu in bolnišnični kompleks širše celjske regije, ki se prometno navezuje na skupno dovozno cesto za parkirno hišo in odprto parkirišče na eni strani ter upravo policije in obstoječe pozidave ob Ipavčevi ulici na drugi strani. Glede na vrsto in količino prometa, ki ga obravnavano območje s svojo raznoliko funkcijo generira, vključevanje v promet na Ljubljansko, kot edino možno prometno žilo, ni ustrezno rešeno, zlasti ob predpostavljeni možnosti potrebe po delni ali popolni zapori prometa.
Poseben problem znotraj območja predstavljajo tudi parkirne površine. Potrebe po zadostnih parkirnih površinah znotraj območja z izgradnjo parkirne hiše še vedno niso v celoti zadovoljene.
Ne glede na zgoraj ugotovljeno pa je na tako elitni mestni lokaciji nesmisel ohranjati zemljišče kot odprto parkirišče, ki sicer s sklenjeno linijo zasaditve ob mestni vpadnici poskuša slediti gradbeni liniji mestotvornega stavbnega tkiva, vendar pa glede na namembnost in lego v depresiji ne predstavlja prostora v smislu urejenih odprtih urbanih površin. Mestna občina Celje podpira drugačno, primernejšo ureditev tega prostora. Da bi bilo to mogoče je treba spremeniti veljavni prostorski akt.
2. člen
Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev je gradnja novega objekta na sedaj odprtem prostoru, ki predstavlja urejeno parkirišče na zemljiščih s parc. št. 658/6 in 658/8, k.o. Celje, glede na nujnost rešitve prometne povezave obstoječih objektov bolnišnice zlasti dostopnosti urgence in šol pa tudi zemljišča, ki predstavljajo obstoječo in predvideno prometno infrastrukturo.
Prostorska ureditev mora torej podati predlog primernejše prometne ureditve in navezanosti objektov v notranjosti širšega območja, zlasti urgence in umestitve novega poslovnega objekta, ki bo pomenil vsebinsko in oblikovno nadgraditev obstoječe stavbne strukture ob Ljubljanski cesti. Glede na svojo namembnost, specializirane zdravstvene ordinacije s spremljajočim programom in drugimi poslovnimi dejavnostmi, pomeni nov objekt logično nadgraditev obstoječe namembnosti objektov v ozadju in prodor ob glavno mestno žilo.
Lokacija in namembnost objekta na mestu sedanjega parkirišča zahtevata izgradnjo potrebnih parkirišč in manipulativnih površin za predvideni objekt znotraj samega predvidenega objekta oziroma znotraj lastne gradbene parcele. Objekt mora s svojo umestitvijo in oblikovanjem kljub visoki izrabi prostora, kot jo dopušča lokacija znotraj urbanega tkiva (priporočila Prostorskega reda Slovenije, Uradni list RS, št. 122/04) in višinsko omejuje višinski gabarit obstoječih objektov, omogočiti zračnost prostora ter zadostno ozelenitev zlasti ob Ljubljanski cesti. Z oblikovanjem in namembnostjo objekta ter njegovo umestitvijo mora biti zagotovljena trajna uporabna in oblikovna vrednost obulične pozidave.
3. člen
Ureditveno območje
Območje sprememb in dopolnitev ZN Glazija so zemljišča s parcelnimi številkami 658/6, 658/8, 658/3, 2452/4, 654/9, 654/13, 654/1, 654/7, 2502/6, 2502/7 in 654/9, vse k.o. Celje. Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na zaokroženost nove prostorske ureditve, boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora, skladno s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01).
Kolikor bo za predvideno spremembo treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je treba upoštevati oziroma preučiti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– zazidalni načrt Glazija (Uradni list SRS št. 31-1481/84, Uradni list SRS št. 27-1412/90, Uradni list RS, št. 23-901/91, Uradni list RS, št. 23-902/91, Uradni list RS, št. 69-2542/93, Uradni list RS, št. 49/95, Uradni list RS, št. 45/96, Uradni list RS, št. 78/01, Uradni list RS, št. 54/02, Uradni list RS, št. 110/02, Uradni list RS, št. 113/04, Uradni list RS, št. 91/05, Uradni list RS, št. 112/06).
Elaborat mora biti izdelan v digitalni obliki in predan pripravljavcu na podlagi določb 21. člena ZPNačrt v dveh (2) izvodih v standardni obliki in na disketi ali CD-ROM-u v datoteki, ki je kompatibilna s programi AutoCad, SDMS, Arcview.
5. člen
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja PA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu, so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d., Vrunčeva 2A, Celje
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje
– Javne naprave, JP d.o.o., Teharska 49, Celje
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt v roku 30 dni podajo smernice k osnutku in mnenje k predlogu prostorskega akta. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
6. člen
Roki za postopek sprejemanja sprememb PA
Postopek priprave in sprejemanja prostorskega poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi oktobra 2008.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Pobudnik in investitor sprememb in dopolnitev ZN je Atrij z.o.o., Lava 7, 3000 Celje. Izdelavo geodetskega posnetka in potrebnih strokovnih podlag, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka, CPVO, če bo potrebna, izdelavo PA ter izdelavo programa opremljanja bo financiral pobudnik PA.
8. člen
Končne določbe
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0007/2008-4200 MGM
Celje, dne 6. februarja 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost