Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4738. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB7)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4739. Uredba o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena
4740. Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom
4741. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin
4742. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
4743. Uredba o spremembi Uredbe o rudarskih pravicah za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih: Hardeška šuma, Občina Ormož- Batič, Občina Mislinja- Zabukovje, Občina Trebnje- Ježce, Občina Šmartno pri Litiji- Kresni grič, Občina Idrija- Pleterje, Občina Kidričevo- Ušenišče, Občina Moravče- Cerov log, Občina Šentjernej- Boreci, Občina Križevci- Dobrovnik, Občina Dobrovnik- Bezena, Občina Ruše- Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina Dravograd- Melinci, Občina Beltinci- Bizeljsko, Občina Brežice- Šmiklavž, Mestna občina Celje- Gradnik, Občina Semič- Mala gora, Občina Sodražica- Godič, Občina Kamnik- Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah

Sklepi

4744. Sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013
4745. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetni center za evro-sredozemske študije

MINISTRSTVA

4746. Pravilnik o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah
4747. Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti
4748. Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka
4749. Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme
4750. Pravilnik o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
4751. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov
4752. Pravilnik o spremembi Pravilnika o financiranju javnih del
4753. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidenci in nadzoru pri trgovanju s predmeti kulturne dediščine
4754. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje
4755. Odredba o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
4756. Odredba o spremembi Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
4757. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v septembru 2007
4758. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4759. Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa
4760. Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije
4761. Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe komercialno izdanih fonogramov v radiodifuzno retransmitiranih tv in radijskih programih kabelskih operaterjev ter višini nadomestila za njihovo uporabo

OBČINE

Bistrica ob Sotli

4762. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2007
4763. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bistrica ob Sotli

Bled

4764. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Lenarta v Bodeščah za kulturni spomenik lokalnega pomena
4765. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Bled
4766. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Bled

Brežice

4767. Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Brežice
4768. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu ob Cesti svobode – jug v Brežicah – na območju prostorske enote Marof – kare II
4769. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1082/3 k.o. Podgorje
4770. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1581/2 – pot v izmeri 169 m2, k.o. Cerina
4771. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1887/15, 1887/21, 1887/23 in 1887/24, vse k.o. Čatež

Cerklje na Gorenjskem

4772. Sklep o zadržanju izvajanja Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Cerklje na Gorenjskem

Črna na Koroškem

4773. Sklep o določitvi grobovine za najem grobov na pokopališčih na območju Občine Črna na Koroškem (Črna na Koroškem, Javorje, Koprivna

Dobje

4774. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Dobje
4775. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Dobje v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta

Ig

4776. Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja turizma in gostinstva v Občini Ig

Kamnik

4777. Odlok o zagotovitvi sredstev za nujno sanacijo posledic neurja iz sredstev proračunske rezerve

Ljubljana

4778. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CO 1/1 Trg Ajdovščina
4779. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču

Medvode

4780. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Medvode za programsko obdobje 2007–2013

Novo mesto

4781. Odlok o nekategoriziranih cestah v Mestni občini Novo mesto
4782. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
4783. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto

Prevalje

4784. Sklep o ugotovitvi stanja in nadaljevanju priprave pogojnega lokacijskega načrta »Lahovnikovo–območje A/poslovne dejavnosti (območje za storitve, industrijo in obrt)«
4785. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »športno turistični park Janče Na suhem vrhu pri Prevaljah«

Rogatec

4786. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogatec

Škofja Loka

4787. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Kapucinsko predmestje – urejevalna celota II
4788. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za komunalno ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas–Reteče

Tržič

4789. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2007
4790. Sklep o ceni socialno-varstvene storitve pomoč na domu na območju Občine Tržič

Veržej

4791. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Veržej

Vojnik

4792. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2007

Žužemberk

4793. Sklep o oddaji v najem in določitev enotne cene najema pokritih športnih objektov v Občini Žužemberk

POPRAVKI

4794. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Ostrožno
4795. Popravek Sklepa o ukinitvi javnega dobra
4796. Popravek Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje večnamenskega nogometnega stadiona, športne dvorane ter spremljajočega objekta s pripadajočo infrastrukturo

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti