Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4788. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za komunalno ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas–Reteče, stran 13049.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 38. in 98. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je župan Občine Škofja Loka sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za komunalno ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas–Reteče
1. člen
(predmet sklepa o začetku priprave)
S tem sklepom o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za pripravo občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta in drugi udeleženci,
– financiranje priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta,
– objava sklepa.
2. člen
(ocena stanja, razlogi)
(1) Priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta je potrebna zaradi posodobitve obstoječega sekundarnega vodovodnega omrežja, novogradnje kanalizacijskega omrežja, vključno s čistilno napravo in posodobitve obstoječe javne razsvetljave na območju naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas–Reteče, ki ležijo v vzhodnem delu občine Škofja Loka, severno od reke Sore.
Vsa tri naselja nimajo urejenega javnega kanalizacijskega omrežja za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih vod. Stanovanjski objekti so opremljeni z individualnimi greznicami. Padavinska voda preko ponikovalnic ponika v podtalje. Na delu vasi Godešič in delu vasi Reteče južno od regionalne ceste R1 – 210/1078 Škofja Loka – Jeprca ter na proizvodnem območju naselja Gorenja vas–Reteče so sicer zgrajeni posamezni odseki kanalizacijskega omrežja, vendar se odpadne vode preko njih nekontrolirano odvajajo v reko Soro in njen pritok potok Struga. Obravnavano območje se nahaja v območju, na katerem mora občina glede na obremenitev skladno z zakonodajo zagotoviti čiščenje in odvajanje odpadne vode.
Vodovodno omrežje na območju naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas–Reteče je staro in zelo dotrajano, zaradi česar prihaja do izgub pitne vode. Cevi so neustreznih premerov. Vodovod ne zagotavlja kvalitetne redne oskrbe vseh porabnikov in ustreznega pritiska ter ne zagotavlja požarne varnosti v naseljih. Prav tako ne omogoča tudi priključevanja novih porabnikov.
Obstoječe omrežje javne razsvetljave na območju naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas–Reteče je izvedeno večinoma z zračnimi vodi in je pomanjkljivo.
(2) V prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1988 do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenjske št. 14/86, 3/89 in Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00, 28/01, 116/02 in 103/04) je za naselja Godešič, Reteče in Gorenja vas–Reteče predvidena posodobitev obstoječega sekundarnega vodovodnega omrežja, izgradnja kanalizacijskega omrežja in javne razsvetljave.
(3) Osnova za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za komunalno ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas–Reteče je idejni projekt »Zamenjava vodovoda, izgradnja kanalizacije s čistilno napravo v Retečah in izgradnja plinovoda v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas–Reteče«, ki ga je izdelal Hidrosvet, d.o.o, Celje, št. projekta 128/074, avgust 2004.
3. člen
(ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) Ureditveno območje občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega površine, potrebne za izgradnjo in obratovanje načrtovanega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo ter javne razsvetljave, vključno z vsemi pripadajočimi funkcionalnimi objekti in ureditvijo pripadajoče prometne, energetske in komunalne infrastrukture, na katerih se po izvedbi posegov na njih vzpostavi prejšnje stanje. Ureditveno območje obsega tudi površine, na katerih so predvideni trajni posegi (gradnja čistilne naprave in zadrževalnega bazena ter dovozne poti do predvidne čistilne naprave).
(2) Občinski podrobni prostorski načrt obravnava posodobitev obstoječega sekundarnega vodovoda na celotnem območju naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas–Reteče. Predvideni vodovod bo potekal po obstoječih trasah, na nekaterih odsekih, kjer poteka po zasebnih zemljiščih, pa se bo prestavil v javne prometne površine. Na mestih, kjer predvideni vodovod ne bo potekal po obstoječih trasah, je potrebno zagotoviti prevezavo hišnih priključkov. Predviden sekundarni vodovod bo opremljen z zasuni, nadtalnimi hidranti in jaški.
(3) Občinski podrobni prostorski načrt na celotnem območju naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas–Reteče obravnava gradnjo novega kanalizacijskega omrežja, ki se bo zaključilo s predvideno čistilno napravo in zadrževalnim bazenom deževnih vod pred čistilno napravo južno od naselja Reteče. Predvideno kanalizacijsko omrežje je predvideno večinoma v mešanem sistemu, z izjemo manjših področij, kjer je predviden ločeni sistem odvajanja odpadne vode.
Glavni kanal zbirni kanal predvidenega kanalizacijskega omrežja bo potekal po južni strani obravnavanega območja na levem bregu reke Sore in njenih pritokov od naselja Godešič do naselja Reteče. Odtok je gravitacijski, razen na dveh odsekih, kjer sta predvideni prečrpališči in tlačna kanala. Na glavnem zbirnem kanalu sta predvidena dva razbremenilna objekta z iztokom v reko Soro.
Na zbirni kanal se priključujejo posamezni predvideni kanalski odseki iz obravnavanih naselij. Priključni kanali na glavni zbirni kanal se bodo priključevali gravitacijsko, razen priključni kanali iz skrajnega zahodnega in skrajnega vzhodnega dela naselja Godešič južno od regionalne ceste R1 – 210/1078 Škofja Loka – Jeprca, kjer so predvideni tlačni kanali in dve prečrpališči za prečrpavanje odpadne vode. Na priključnih kanalih na glavni zbirni kanal sta predvidena dva razbremenilna objekta z iztokom v reko Soro oziroma njen pritok – potok Struga.
V zahodnem in osrednjem delu naselja Godešič, južno od regionalne ceste R1 – 210/1078 Škofja Loka - Jeprca, je predviden ločen sistem kanalizacije. Padavinske vode se bodo odvajale po obstoječem kanalu. Ločen sistem kanalizacije je predviden tudi za območje proizvodnih dejavnosti.
Predvidena čistilna naprava bo locirana na levem bregu reke Sore, južno od naselja Reteče. Zmogljivost predvidene čistilne naprave z aktivnim blatom s podaljšano aeracijo bo 2400 PE. Prečiščena odpadna voda se odvaja v odvodnik – reko Soro. Do čistilne naprave je predvidena gradnja dovozne poti in potrebne komunalne infrastrukture v podaljšku obstoječe ceste.
Pred čistilno napravo je predviden zadrževalni bazen deževnih vod kapacitete 750 m3, ki bo omogočal enakomerno hidravlično obremenitev čistilne naprave.
(4) Po vseh javnih cestah v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas–Reteče je predvidena posodobitev obstoječe javne razsvetljave in gradnja nove javne razsvetljave.
(5) Kolikor bo v prihodnosti v naseljih Godešič, Reteče in Gorenja vas–Reteče prišlo do izgradnje plinovodnega omrežja so predvidene trase vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter javne razsvetljave usklajene tako, da bo izgradnja plinovodnega omrežja možna brez prestavitev teh komunalnih vodov.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta, je izdelani idejni projekt, ki se ga v fazi izdelave OPPN še dodatno preveri in utemelji.
5. člen
(roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz)
Občinski podrobni prostorski načrt se izdela do aprila 2008, in sicer po naslednjem terminskem planu:
– začetek – sklep o začetku priprave in objava v Uradnem listu, oktober 2007
– priprava osnutka OPPN, oktober 2007
– smernice nosilcev urejanja prostora, oktober/november 2007
– priprava dopolnjenega osnutka OPPN, november/december 2007
– sodelovanje javnosti, december 2007/januar 2008
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN
– sodelovanje javnosti, december 2007/januar 2008
– javna obravnava
– priprava predloga OPPN, februar 2008
– preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPPN priprava stališč
– mnenja nosilcev urejanja prostora, marec 2008
– sprejem predloga OPPN, april 2008
– sprejem usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave konkretnega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta sodelujejo s posredovanjem smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora ter mnenj k predlogu občinskega podrobnega prostorskega načrta za komunalno ureditev naselij Godešič, Reteče in Gorenja vas–Reteče, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj,
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana,
3. Zavod RS za varstvo narave, Dunajska 22, Ljubljana,
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
6. Loška komunala d.d. (vodovod, kanalizacija, plinovod, odpadki), Kidričeva cesta 43a, Škofja Loka,
7. Elektro Gorenjska, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Mirka Vadnova 3A, Kranj,
8. ELES d.o.o., Javno podjetje za distribucijo električne energije, Hajdrihova 2, Ljubljana,
9. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor,
10. Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka.
Poleg nosilcev urejanja prostora se informativno pridobi smernice za načrtovanje še s strani upravljavca prenosnega plinovodnega omrežja (Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana) ter upravljavca pretežnega dela telekomunikacijskega omrežja v Sloveniji (Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj). Kolikor bodo podane smernice ključnega pomena za načrtovane prostorske ureditve oziroma bodo z OPPN prizadeti vodi, objekti in naprave v njihovem upravljanju, se na podane smernice pridobi tudi mnenje k predlogu občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Če se v postopku priprave osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ti pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora iz prejšnjega odstavka se določijo pred začetkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Smernice mora pripravljavec občinskega podrobnejšega prostorskega načrta upoštevati pri njegovi pripravi.
Pristojni nosilci urejanja prostora morajo podati svoje smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni od prejema vloge. V smernicah morajo konkretizirati določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na predvideno prostorsko ureditev. Če tega ne storijo, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Pri pripravi prostorskega akta so dovoljena tudi odstopanja od danih smernic, če so ta odstopanja v okviru zakona in osnovnih usmeritev iz smernic ter utemeljena z mnenjem druge strokovne institucije. V takih primerih mora pripravljavec svojo utemeljitev priložiti dopolnjenemu osnutku prostorskemu aktu, ki v skladu s 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju pošlje nosilcem planiranja in predlogu prostorskega akta, ki ga pošlje v sprejem.
Nosilci urejanja prostora ne morejo v smernicah k izvedbenemu prostorskega akta postavljati pogojev, s katerimi bi spreminjali smernice, ki so jih podali k strateškemu prostorskemu aktu, ki je podlaga za načrtovano prostorsko ureditev.
K predlogu prostorskega akta podajo nosilci urejanja prostora v roku 30 dni mnenja, v katerih ugotovijo, ali so bile upoštevane njihove smernice ali ne oziroma ali so rešitve v skladu z zahtevami veljavnih predpisov. V mnenju ne morejo postavljati novih ali drugačnih pogojev, kot so jih podali v smernicah. Zavrnitev mnenja mora nosilec urejanja prostora utemeljiti, v nasprotnem primeru ga pripravljavec ni dolžan upoštevati. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nima pripomb.
7. člen
(financiranje)
Naročnik in investitor dokumenta je Občina Škofja Loka.
8. člen
(objava sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in stopi v veljavo z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Škofja Loka.
Št. 350-15/2007
Škofja Loka, dne 1. oktobra 2007
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler I.r.

AAA Zlata odličnost