Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 430-19/2007 Ob-28339/07 , Stran 6946
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer: A. pomoči za skupinske izjeme, B. pomoči »de minimis«. 2. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu 2007 v okvirni višini 74.613 EUR, od tega za: investicije v kmetijska gospodarstva v okvirni višini 42.564 EUR, za sofinanciranje plačila zavarovalnih premij v okvirni višini 4.173 EUR, za tehnične podpore in spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov v okvirni višini 17.944 EUR, za investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu v okvirni višini 9.932 EUR. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki za posamezne ukrepe ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke za izvedbo drugih ukrepov. Sredstva za programe na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Pri obravnavi se ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa kot najvišja vrednost upošteva vrednost 20.000 EUR. Najmanjši znesek pomoči, ki bo dodeljen, znaša 500 EUR, pri sofinanciranju zavarovalnih premij znaša 50 EUR, največji znesek pri investicijah v primarni proizvodnji in pri investicijah v dopolnilno dejavnost in trženje pa 10.000 EUR. 3. Upravičenci in splošni pogoji za financiranje 3.1. Upravičenci do sredstev: – do sredstev za izvedbo programov ali investicij so upravičene pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Sežana in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev, – organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči v kmetijstvu, za programe na območju Občine Sežana, – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane na območju Občine Sežana. 3.2. Splošni pogoji za financiranje Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki so že pridobili državno pomoč za isti namen oziroma se lahko prijavijo na razpis in pridobijo sredstva le do stopnje intenzivnosti določene s tem razpisom. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se sredstev ne odobri. Prosilci morajo predložiti: – podpisan in čitljiv obrazec »vloga za prijavo na javni razpis« za vsak ukrep posebej, – realno, strokovno oceno upravičenih stroškov – načrt ali predračun, račun izdan v tekočem letu, – izjavo o kumulaciji sredstev, – če prosilec ni lastnik zemljišča, mora dostaviti najemno ali zakupno pogodbo za dolžino najema najmanj 5 let, – izjavo o resničnosti podatkov, – mnenje Kmetijske svetovalne službe pri investicijah. Vloga upravičenca mora biti popolna. Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge. Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (8 dni) niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne. 4. Ukrepi 4. A Skupinske izjeme 4. A 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi dejavniki; – do 40% upravičenih stroškov za ostala območja; – če naložbo izvajajo mladi kmetje v obdobju petih let od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za 10%; – najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 50% vrednosti naložbe. Upravičenci do pomoči: – so pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Sežana, so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Sežana, oziroma funkcionalno zaokroženo enoto rabe (do 20% zemljišča v sosednjih občinah). V primeru obnove vinograda so upravičenci pridelovalci, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina in so obnovili vinograd v skladu z uredbo o uravnavanju vinogradniških površin. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva se dodeli za: 1. posodabljanje kmetij, 2. urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč. 4. A 1.1. Posodabljanje kmetij Pomoč se dodeli za naložbe v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški: – stroški ureditve trajnega nasada: stroški izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (vinograd, sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo nakup večletnega sadilnega material, nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti 10% upravičenih stroškov naložbe, če gre za zaokrožitev kompleksa, – naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov, pomožnih živinorejskih objektov (razen gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda Nitratne direktive): stroški izdelave projektne dokumentacije, stroški materiala in gradnje, stroški nakupa opreme, – stroški nakupa kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo. Pogoji za pridobitev sredstev: – dokazilo o lastništvu zemljišča (posestni list) ali najemno pogodbo za najmanj 5 let ali soglasje solastnika, – ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije/načrti, – za namen ureditve trajnega nasada – vinograda minimalno število 500 trt, potrebno je izpolnjevati pogoje skladne z veljavno uredbo o uravnavanju vinogradniških površin (dokazilo o vpisu v register, odločba o dodelitvi pravice za obnovo vinograda in dovolitvi obnove vinograda, potrdilo o namenski rabi zemljišča – lokacijska informacija, za sadovnjake veljajo državni predpisi in zasaditev na sadjarskih legah, v primeru nakupa zemljišča overjeno kupoprodajno pogodbo), – pri naložbi v gradnjo in adaptacijo hlevov je minimalno število živali po vhlevitvi: – govedoreja – 10 GVŽ, – prašičjereja – 10 plemenskih svinj oziroma 25 pitancev, – drobnica – 50 živali, – predračun, račun oziroma dokazilo o plačilu stroškov za nakup opreme, – pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe, – za namen nakupa kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo je minimalni pogoj 4 ha primerljivih površin v obdelavi (dokazilo o kmetijskih zemljiščih v uporabi – GERK). 4. A 1.2 Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč Upravičeni stroški: – stroški ureditve pašnika, – stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. Pogoji za pridobitev sredstev: – najmanjša velikost pašnika je 1 ha, največja pa 30 ha, – najmanjša obtežba pašnika je 0,2 GVŽ na ha, največja pa 1,8 GVŽ na ha, – izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna površina pašnika in stalež živine, drobnice), – posestni list ali najemna pogodba, sklenjena za najmanj 5 let, v primeru, da upravičenec ni lastnik zemljišča, soglasje lastnika ali solastnika, – načrt, račun oziroma dokazilo o plačilu stroškov za nakup opreme, – pozitivno mnenje kmetijske svetovalne službe. 4. A 2. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov Upravičeni stroški: – za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje posameznih kmetijskih proizvodov vključno s pomočjo priprave vlog za priznanje geografskih označb porekla in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Evropske Skupnosti; – stroški za uvajanje dobre higienske prakse na kmetijah. Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč se dodeli do 100% dejansko nastalih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičenci do pomoči: – so izvajalske organizacije, ki opravljajo dejavnosti za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, ki so zato ustrezno registrirani in zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem upravičencem (kmetijskim gospodarstvom) na območju občine, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve. Pogoji za pridobitev: dokazila o izvedbi storitve, dokazila o plačilu stroškov, dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, z območja Občine Sežana. 4. A 3. Zagotavljanje tehnične podpore Upravičeni stroški: – Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu, gradiva za udeležence, stroški strokovnih ekskurzij ipd. – Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški izdaje publikacij, stroški izdelave reklamnih biltenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, najem stojnic na sejmih, razstavah, predstavitvah, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade (do 250 EUR na nagrado in zmagovalca). – Publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve in vzdrževanja internetne strani). Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč lahko krije do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičenci do pomoči: – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane na območju občine, pri čemer članstvo v teh skupinah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine in zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine. Pogoji za pridobitev: dokazila o izvedbi storitve, dokazila o plačilu stroškov, finančno ovrednoten program za tekoče leto, finančno poročilo o delu v preteklem letu, dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, z območja Občine Sežana. Najvišji znesek dodeljene pomoči za program znaša do 5.000 EUR. 4. A 4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij Upravičeni stroški: – sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub pri živalih, ki jih povzročijo bolezni; – sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za kritje izgub na posevkih in plodovih, ki jih povzročajo neugodne vremenske razmere. Bruto intenzivnost pomoči: – skupaj s sredstvi sofinanciranimi s strani države pomoč ne sme preseči 50% stroškov zavarovalne premije. Upravičenci do pomoči: – kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter pravne osebe, ki imajo površine in sedež na območju Občine Sežana. Pogoji za pridobitev: – veljavna zavarovalna polica. 4. B Pomoči »de minimis« 4. B 1 Tehnična pomoč Upravičeni stroški: – pri naložbah – uvedba nove tehnologije oziroma posodobitev v predelavi grozdja (kletarska oprema, polnilne linije) stroški nakupa opreme. Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč lahko krije do 50% upravičenih stroškov. Upravičenci do pomoči: – kmetijski proizvajalci, ki so vpisani v register proizvajalcev vina in grozdja in imajo sedež na območju Občine Sežana in izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti ter obdelujejo 1 ha vinograda. Pogoji za pridobitev: računi za dobavljeno opremo od 1. 1. 2007 do konca razpisa. 4. B 2.1 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (predelava kmetijskih proizvodov, turizem na kmetiji) in trženje kmetijskih proizvodov (na kmetiji, izven kmetije). Upravičeni stroški: – vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta; – nakup nove opreme. Bruto intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov. Upravičenci do pomoči: – nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana. Pogoji za pridobitev sredstev Pri predelavi kmetijskih proizvodov mleka, mesa in medu mora imeti kmetijsko gospodarstvo: – minimalno 4,5 GVŽ, – minimalno število čebeljih družin 50, – fotokopijo dovoljenja registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto od prejema finančnih sredstev, če ta ni registrirana, – načrt s popisom del in opreme v skladu z veljavno zakonodajo, – plan ter finančno konstrukcijo izvedbe investicije, – imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, – račun oziroma ustrezna dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2007 do konca razpisa, – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji. 4. B 2.2 Promocija in trženje proizvodov Upravičeni stroški: – stroški promocije in trženja kmetijskih proizvodov s kmetijskih gospodarstev (sejmi, katalogi, zloženke, razstave). Bruto intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov. Upravičenci do pomoči: – nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana. Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne ali nekmetijske dejavnosti, – račun oziroma ustrezna dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2007 do konca razpisa. 4. B 2.3 Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih dejavnosti in trženja Upravičeni stroški: – stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilno dejavnostjo in trženjem proizvodov in storitev s kmetij, – stroški prevoza in vstopnin v za strokovne oglede povezane z dopolnilno dejavnostjo in trženjem, – stroški strokovnih gradiv za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi dejavnostmi in trženjem. Bruto intenzivnost pomoči: do 50% upravičenih stroškov. Upravičenci do pomoči: – nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Sežana. Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjava, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje eno leto od prejema finančnih sredstev, – račun oziroma ustrezna dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2007 do konca razpisa. 4. B 2.4. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev Upravičeni stroški: – operativni stroški tovornega prevoza za/kilometer – do 100%. Upravičenci do pomoči: – pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti tovornega prevoza ali – v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji. Pogoji za pridobitev sredstev: – vlagatelj/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj za obdobje od 1. 1. 2007 do konca razpisa, – seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno. 5. Obdobje porabe sredstev: obdobje za katerega so namenjena sredstva po tem javnem razpisu je proračunsko leto 2007. Sredstva se bodo dodelila najkasneje do 20. 11. 2007. 6. Rok in način prijave Rok za vložitev vlog je 15. dan do 12. ure od objave razpisa v Uradnem listu RS. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane osebno ali prispele po pošti na naslov: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, v sprejemno pisarno (soba št. 10). Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene. Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom Ne odpiraj razpis za kmetijstvo – Skupinske izjeme, ali vlogo prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti kuverti s pripisom Ne odpiraj razpis za kmetijstvo – de minimis – vložijo prijavitelji na naslov: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210 Sežana, v sprejemno pisarno (soba št. 10) ali po pošti. V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na kuverti mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja. 7. Pregled in ocenitev vlog: komisija bo odpirala vloge v roku 8 dni po zaključku razpisa. Odpiranje ne bo javno. Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (8 dni) niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne. 8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa, je do 15. 11. 2007. 9. Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni (soba št. 10) Občine Sežana, Partizanska c. 4 in na Kmetijski svetovalni službi, Sejmiška 1a, Sežana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Sežana: www.sezana.si, rubrika razpisi. Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na Občinski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska c. 4, soba 66a ali na tel. 05/731-01-20; kontaktna oseba je Vida Rojc.

AAA Zlata odličnost