Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Ob-28244/07 , Stran 6946
I. Predmet prodaje Prodaja poslovnega prostora v Gospodarski coni Todraž, Todraž 1, 4224 Gorenja vas, v objektu mehanične delavnice, ki stoji na parc. št. 887/3, k.o. Dolenja Dobrava, in sicer v izmeri 251 m2. Poslovni prostor je obremenjen z najemnim razmerjem. Predmet prodaje je tudi pripadajoče funkcionalno zemljišče k poslovnemu prostoru. Zemljiškoknjižno stanje nepremičnine: vknjižba etažne lastnine v zemljiško knjigo je v teku. II. Izklicna cena Izklicna cena za nepremičnino znaša 81.098,10 €, Prodaja nepremičnine pod ceno, nižjo od izklicne, ni možna. V izklicni ceni ni zajet davek na promet z nepremičninami (2%). Davek na promet z nepremičninami in stroške zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice plača kupec. Stroške notarske overitve pogodbe in ostale morebitne stroške v zvezi s pogodbo konkretne nepremičnine nosi prodajalec. Cena pripadajočega funkcionalnega zemljišča znaša 30 €/m2 brez DDV (20%). III. Merilo za izbiro Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. IV. Prodajni pogoji za sklenitev pogodbe a) nakup po načelu videno – kupljeno; b) ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu, – fizične osebe in samostojni ponudniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko in številko TRR, – pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko TRR, – navedbo nepremičnine in ponujeno ceno za nepremičnino na obrazcu, ki ga ponudnik dobi na sedežu Občine Gorenja vas – Poljane, – bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% izklicne cene za poslovni prostor z rokom veljavnosti 31. 12. 2007, c) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb; d) ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom oziroma bodo nepopolne, se ne bodo upoštevale; e) objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge; f) izbrani ponudnik mora v 30 dneh od prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti kupoprodajno pogodbo; g) celotno kupnino bo kupec poravnal v roku 8 dni od podpisa pogodbe na EZR prodajalca, Občine Gorenja vas - Poljane. Če kupec v navedenem roku ne podpiše pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, velja da je kupec odstopil od pogodbe. h) Ponudnik mora imeti poravnane vse morebitne obveznosti do občine na dan izteka roka za oddajo ponudbe. V. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 29. 10. 2007 do 12. ure na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Na kuverti mora biti vidno navedeno: »Ponudba za nakup nepremičnine v GC Todraž – Ne odpiraj« in polni naslov ponudnika. Javno odpiranje ponudb bo 29. 10. 2007 ob 12.30. VI. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o nepremičnini, ki se prodaja, na Občini Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, pri Barbari Bogataj, tel. 04/51-83-124. Ogled nepremičnine je mogoč po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost