Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 396/07 Ob-28124/07 , Stran 6930
1. Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljevanju Urad): Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, Slovenija. 2. Cilji javnega razpisa Cilj javnega razpisa je spodbujanje dejavnosti, ki med Slovenci v zamejstvu omogočajo: – utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete, – medsebojno povezovanje, – ohranjanje vezi z Republiko Slovenijo, – vzdrževanje struktur in dejavnosti avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah. 3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega poziva so programi in projekti, ki podpirajo cilj javnega razpisa. 4. Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz zamejstva, kakor tudi organizacije civilne družbe, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in skrbi za Slovence v zamejstvu. 5. Pomen izrazov Programi so redne naloge in aktivnosti, ki jih prosilec izvaja vsako leto in predstavlja njegovo trajno dejavnost. Projekt je ekonomsko neodvisen niz medsebojnih povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto in pri katerih se za doseganje ciljev projekta uporabljajo različni viri (finančni, človeški itd.). Projekt je začasnega značaja in njegov cilj je doseganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni, da ima vsak projekt omejeno časovno dobo, trajanje je določeno z datumom začetka in konca, enkraten rezultat pa pomeni, da ga je zaradi njegovih posebnosti mogoče razlikovati od podobnih projektov ter od običajnih rednih nalog oziroma aktivnosti. Vsebine programa se ne more prijaviti v okviru projekta. Krovne organizacije so tiste reprezentativne organizacije narodnih skupnosti, ki povezujejo registrirane organizacije in društva slovenske skupnosti in delujejo vsaj deset let na celotnem tradicionalnem ozemlju poselitve. 6. Pogoji za dodelitev finančne podpore Finančno podporo lahko prejme prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – da si z enkratnim dejanjem ali s trajno dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politični, kulturno ali duhovno dobrobit pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in krepitev njihove slovenske identitete; – da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično domovino Republiko Slovenijo in – da spoštuje postopke in obveznosti v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije. Programi in projekti, ki ne bodo izpolnjevali omenjenih pogojev, bodo zavrnjeni. 7. Merila za dodelitev finančne podpore Merila za dodelitev finančne podpore: – izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj posamezne slovenske skupnosti, – obseg in kakovost delovanja, – velikost in razvejanost strukture, – načrti delovanja, – dejanski stroški in potrebe, – nujnost zadev, – simbolna vrednost enkratnega dejanja, trajnega delovanja ali materialnega pričevanja, – višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme z drugih virov. Komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka. Posamezne vloge bodo pred dokončno odločitvijo strokovne komisije po potrebi usklajene tudi z drugimi sofinancerji, ki delujejo na državni ravni. 8. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah v letu 2008 znaša 7.700.000 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008. 9. Dokumentacija javnega razpisa Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev ter vzorec pogodbe) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu: http://www.uszs.gov.si/ pod rubriko Javne objave. Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, tel. 01/430-28-10 (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih ur. 10. Način prijave Prosilci vloge posredujejo na spodaj navedena sprejemna mesta: Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem svoje vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Narodnega sveta koroških Slovencev, Viktringer Ring 26, 9020 Klagenfurt/Celovec, Avstrija. Prosilci s sedežem na avstrijskem Štajerskem svoje vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, Slovenija. Prosilci iz Republike Hrvaške svoje vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, Masarykova 13/I, 10000 Zagreb, Hrvaška. Prosilci iz Republike Italije svoje vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Slovenske kulturno gospodarske zveze, Ul. S. Francesco 20, 34133 Trst/Trieste, Italija. Prosilci iz Republike Madžarske svoje vloge tokrat pošljejo oziroma osebno predložijo na sedež Zveze Slovencev na Madžarskem, Gárdonyi u. 1, 9970 Monošter/Szentgotthárd, Madžarska. Prosilci iz Republike Slovenije svoje vloge pošljejo oziroma osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, Slovenija. Vloga mora biti posredovana na prijavnem obrazcu in v eni zaprti ovojnici. Na ovojnici morajo biti podani: – vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na razpis – Slovenci v zamejstvu 2008«, – polni naslov sprejemnega mesta (sedež krovne organizacije/Urada), kot je navedeno zgoraj, – naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice. 11. Trajanje javnega razpisa: za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno 30. 11. 2007 oziroma do tega dne ni bila do 15. ure osebno predložena na zgoraj navedenih sprejemnih mestih. 12. Odpiranje vlog Posebne komisije za odpiranje bodo pričele z odpiranjem vlog najkasneje 5. 12. 2007. Odpiranje vlog ni javno. 13. Obravnava vlog: obravnavane bodo samo pravočasno oddane in popolne vloge na predpisanih obrazcih v razpisni dokumentaciji z obveznimi prilogami, kot določa dokumentacija javnega razpisa. 14. Obveščanje o izboru: odločbe o dodelitvi sredstev za vse prosilce bodo izdane v roku dveh mesecev po prejemu vseh usklajenih mnenj krovnih organizacij oziroma najkasneje 5. 3. 2008. 15. Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro, tel. 01/430-28-10, faks 01/478-22-96 ter po elektronski pošti na naslovu urad.slovenci@gov.si.

AAA Zlata odličnost