Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Ob-28193/07 , Stran 6967
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, ki jo zastopa župan Danijel Krivec na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 2/04, 10/04, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05 in 32/06, 33/07) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: vodja službe za družbene dejavnosti, 1 prosto delovno mesto (m/ž) v Občinski upravi Občine Bovec. Naloge objavljenega uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih: – Višji referent I, – Višji referent II. Izbrani kandidat bo po izbiri na javnem natečaju imenovan v najnižji naziv, v katerem se opravlja delo na delovnem mestu Višji referent II-vodja službe za družbene dejavnosti. Delovne naloge: – vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi, – izdajanje potrdil iz zahtevanih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu, – vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti, – druge naloge po odredbi in navodilu župana ali tajnika občine. Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) ter pogojev, določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 2/04, 10/04, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05 in 32/06, 33/07): – da je državljan Republike Slovenije; – da ima splošno zdravstveno zmožnost; – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – najmanj višja strokovna izobrazba; – najmanj tri leta in šest mesecev ustreznih delovnih izkušenj; – veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B; – opravljen strokovni upravni izpit; – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka; – osnovno znanje enega tujega jezika; – osnovno poznavanje programov za oblikovanje besedil in tabel na PC. Pisna prijava z življenjepisom kandidata mora vsebovati: – izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije; – izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – delovne izkušnje kandidat dokazuje z opisom dosedanjih del in nalog, ki jih je opravljal; – izjavo kandidata o opravljenem strokovnem upravnem izpitu; – izjavo kandidata o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka; – izjavo kandidata o tem, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. V primeru, da noben kandidat ne ustreza razpisnim pogojem, lahko v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto zahtevane izpite opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v roku 10 dni od dneva objave javnega natečaja, v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj! Za javni natečaj – višji referent II-vodja službe za družbene dejavnosti« na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. Formalno nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Izbira kandidata bo opravljena v izbirnem postopku, v katerem se preizkusi usposobljenost kandidata za opravljanje nalog na delovnem mestu. Preizkus usposobljenosti je lahko preverjanje strokovne usposobljenosti razvidne iz pisne izjave kandidata, pisni preizkus usposobljenosti, ustni razgovor ali v drugi obliki. Pisni sklep o izbiri bo izdan v petnajstih dneh po opravljeni izbiri. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv najkasneje v roku osmih dni po dokončnosti sklepa o izbiri in mu bo v nadaljnjih osmih dneh ponujena v sklenitev pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti v Uradu župana Občine Bovec, na tel. 05/384-19-00 (Miran Šušteršič) ali preko elektronske pošte: obcina.tajnik@bovec.si. V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

AAA Zlata odličnost