Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 410-235/2007 Ob-28364/07 , Stran 6950
1. Predmet razpisa je sofinanciranje neprofitnih programov in projektov: A) za otroke do 14 let in B) za mladino od 15 do 29 let, ki se bodo izvajali na območju Mestne občine Koper v letu 2008. Pod A) bodo sofinancirani programi, ki so namenjeni: – dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok; – zadovoljevanju interesov otrok; – spodbujanju in razvijanju raziskovalnega in ustvarjalnega dela; – spodbujanju in razvijanju neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja; – dejavnostim med šolskimi počitnicami; – posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte; – razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na področju dela z otroki v Mestni občini Koper; – prireditve, namenjene otrokom, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja. Pod B) bodo sofinancirani programi z naslednjimi vsebinami: – izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo; – spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih; – aktivno preživljanje prostega časa; – spodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela; – spodbujanje prostovoljnega dela; – dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi počitnicami; – zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih; – preprečevanje nasilja med mladimi in nad mladimi; – spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja; – osveščanje in sprejemanje drugačnosti; – informiranost mladih in zmanjšanje odliva intelektualnega potenciala iz Mestne občine Koper; – mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi; – spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih; – izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja; – razvoj interesnih oblik združevanja mladih; – posamične dejavnosti, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte; – prireditve, namenjene mladim, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja. Predmet sofinanciranja ne bodo programi oziroma projekti izvajalcev s področja kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi, ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper, kot tudi ne aktivnosti komercialnega značaja ter organizacija izletov in letovanj. Predmet sofinanciranja po tem razpisu tudi niso posamične prireditve, ki so kot enodnevni ali večdnevni javni dogodek namenjene širši javnosti in so kot take predmet javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper za leto 2007. 2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo društva in njihove zveze, mladinski sveti, ustanove, zavodi in ostale nevladne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja dela z otroki oziroma mladino; – imajo sedež v Mestni občini Koper; – niso redno financirani iz sredstev proračuna Mestne občine Koper; – prijavljeni program se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih programov; – vsebina prijavljenega programa je skladna s predmetom javnega razpisa; – program se izvaja za otroke oziroma mladino iz Mestne občine Koper; – imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa; – prijavitelji lahko prijavijo samo programe ali dele programov, ki bodo izvedeni v letu 2008; – prijavitelji lahko kandidirajo s tistimi programi, za katere nimajo v zadostni meri zagotovljenih drugih finančnih sredstev; – program mora imeti pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja. Kot dodatni pogoj za programe pod A) se zahtevajo večletne (vsaj dveletne) izkušnje oziroma reference prijavitelja na področju dela z otroki. Pogoji so izločitveni. 3. Merila za dodelitev sredstev Za ocenjevanje posameznih programov in projektov bodo uporabljena naslednja merila: – kvaliteta, realnost in dostopnost predloženega programa; – preglednost, ekonomičnost in realnost finančne konstrukcije; – dosedanje delo oziroma reference. Prednostno bodo sofinancirani: pod A): – programi, namenjeni otrokom od 6. do 14. leta starosti; – programi, ki omogočajo množično vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper ne glede na socialni položaj in oddaljenost od mesta; – programi, ki pomenijo popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike dela. pod B): – programi oziroma projekti, ki omogočajo množično vključevanje članov oziroma uporabnikov z območja Mestne občine Koper, ne glede na socialni položaj in – programi, ki pomenijo popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike dela. Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za leto 2008 je višina proračunskih sredstev v letu 2007. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov bo opredeljena s proračunom za leto 2008. 5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 6. Vsebina prijave Prijavitelji morajo programe pod A oziroma pod B prijaviti ločeno. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. 7. Rok za oddajo prijav in način oddaje Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 30. 11. 2007 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici ločeno za programe pod A oziroma B z oznako: pod A: »Ne odpiraj – prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za otroke v Mestni občini Koper za leto 2007 št. 410-235/2007«; pod B: »Ne odpiraj – prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za mladino v Mestni občini Koper za leto 2007 št. 410-235/2007«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju. 8. Izid razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 45 dni po sprejetju proračuna za leto 2008. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, s katerimi bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. 9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo v času uradnih ur tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, tel. 66-46-239.

AAA Zlata odličnost