Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 330-9/2007-1 Ob-28220/07 , Stran 6939
I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev državnih pomoči za razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Komen. II. Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Komen za leto 2007, in sicer na postavki 110201 Subvencije v kmetijstvu 30.865 EUR ter na postavki 110202 Delovanje in izobraževanje društev 3.756 EUR. III. Upravičenci Do sredstev so upravičeni: – pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov oziroma so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Komen ali sosednjih občin, s sedežem v Občini Komen ter člani kmetijskega gospodarstva, ki imajo stalno prebivališč na naslovu nosilca dejavnosti na območju Občine Komen, – registrirani člani čebelarskega društva s stalnim prebivališčem v Občini Komen, ki se ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo, – organizacije, ki so registrirane za izvajanje programov na področju kmetijstva na območju občine ali regije, – registrirana stanovska ali interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane na območju občine ali regije. IV. Splošni pogoji za financiranje: upravičenec, ki je za iste upravičene stroške že prejel denarno pomoč, ne more kandidirati za sredstva iz tega javnega razpisa oziroma lahko kandidira le do stopnje intenzivnosti, določene s tem razpisom. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se sredstev ne odobri. V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti. V. Obdobje porabe sredstev: obdobje za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa, je proračunsko leto 2007. Sredstva na podlagi tega razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim investicijam in programom (A Ukrepi »skupinske izjeme«), ki bodo realizirane v času od prejema sklepa, izdanega na podlagi tega javnega razpisa in najkasneje do 10. 12. 2007, oziroma (B Ukrepi »de minimis«) od 1. 1. 2007 do 9. 11. 2007. VI. Ukrepi Na podlagi Letnega programa ukrepov, ki ga je sprejel Odbor za kmetijstvo, turizem in medobčinske odnose, se v letu 2007 sofinancira naslednje ukrepe: A. Ukrepi »Skupinske izjeme« – Naložbe v kmetijska gospodarstva, – Zagotavljanje tehnične podpore. B. Ukrepi »de minimis« – Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah, – Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij. C. Ostali ukrepi – Izvajanje projektov lokalne razvojne strategije v okviru Razvojnega programa podeželja. A. Ukrepi »Skupinske izjeme« A.1. Ukrep 1: Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo: okvirna višina razpisanih sredstev 18.821 EUR Splošni pogoji upravičenosti: – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev; – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja; – naložba mora biti v skladu z veljavnimi Standardi Skupnosti ter na območju Občine Komen; – do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v težavah. A.1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev Predmet podpore: – postavitev večletnih nasadov (nakup sadilnega materiala, priprava zemljišča in postavitev opore in ograje, postavitev protitočne zaščite); – naložbe v gradnjo in adaptacijo hlevov s pripadajočo notranjo opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za kmetijske proizvode opredeljene v Prilogi 1 pogodbe ES; – naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo; – nakup kmetijske mehanizacije in opreme; – nakup in postavitev mrež proti toči. Upravičeni stroški: – stroški prve postavitve oziroma prestrukturiranja obstoječih intenzivnih trajnih nasadov; – stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja novo uvedenega standarda, temelječega na zakonodaji Skupnosti; – stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke; – stroški za nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov (razen gnojnih jam in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva); – stroški za nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije; – splošni stroški (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …); – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči. Pogoji za pridobitev sredstev: – fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2007; – ustrezno dokazilo o razpolaganju z zemljiščem ali soglasje najemodajalca; – ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije; – načrt postavitve trajnega nasada s finančno konstrukcijo ter predračuni; – načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologijo reje, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija; – načrt skladišča za krmo s pripadajočo opremo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna institucija; – ustrezna dokazila (računi za projektno dokumentacijo, predračuni za nakup opreme, strojev oziroma ustrezna dokazila o izvedenih delih). Višina sofinanciranja: do največ 50% upravičenih stroškov investicije brez DDV. A.1.2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč Predmet podpore: – naložbe v postavitev pašnikov, – naložbe v obnovo pašnikov. Upravičeni stroški: – stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino; – stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja, stroški strojnih storitev. Pogoji za pridobitev sredstev: – fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2007; – izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna površina pašnika in stalež živine, drobnice). Višina sofinanciranja: do največ 50% upravičenih stroškov investicije brez DDV. A.1.3. Spodbujanje programov in razvoj čebelarstva Predmet podpore: – naložbe v čebelarske dejavnosti. Upravičeni stroški: – Stroški nakupa čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov v skladu z zakonskimi zahtevami, ki jim morajo čebelarji zadostiti (predvsem panji ter posode iz nerjaveče pločevine oziroma materialov, ki so netoksični in nerjaveči). Pogoji za pridobitev sredstev: – ustrezno dovoljenje za izvedeno investicijo; – priložiti ustrezna dokazila o nakupu opreme (predračuni); – so registrirani čebelarji oziroma kmetijska gospodarstva, ki ustrezajo kriterijem za majhna in srednje velika podjetja kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001, s stalnim prebivališčem v občini Komen, ki se ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo. Višina sofinanciranja: do največ 50% upravičenih stroškov investicije brez DDV. A.2. Ukrep 7: Zagotavljanje tehnične podpore: okvirna višina razpisanih sredstev: 3.000 EUR Predmet podpore: – usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti, izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja kmetijstva; – izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin. Upravičenci: – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane, na območju občine ali regije; – neprofitne organizacije, ki delujejo na področju kmetijstva in turizma, na območju občine ali regije. Upravičeni stroški: – na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje: – stroškov organiziranja programov usposabljanja. – na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani: – honorarji ali storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. – na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: – stroški udeležbe; – potni stroški; – stroški izdaje publikacij; – najemnine razstavnih prostorov; – simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca. – stroški na področju širjenja znanstvenih dogajanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke, razen za proizvode iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 – poreklo, niso imenovani. – stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani. Pogoji za pridobitev sredstev: – letni program dela z ustreznimi dokazili in seznamom udeležencev izobraževanja in usposabljanja, – ustrezna dokazila o predvidenih drugih stroških (predračuni). Višina sofinanciranja: pomoč lahko krije do 100% upravičenih stroškov brez DDV. Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne vključuje neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. B. Ukrepi »de minimis« B.1. Ukrep 8: Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah: okvirna višina sredstev: 3.000 EUR Predmet podpore: – predelava kmetijskih proizvodov; – turizem na kmetiji; – dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji; – pridobivanje in prodaja surovin za energije iz obnovljivih virov na kmetiji; – kompostiranje organskih snovi. Upravičenci: nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Komen. Upravičeni stroški: – vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta; – nakup nove ali rabljene opreme; – promocija; – splošni stroški. Pogoj za pridobitev sredstev: – fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2007, – upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, – fotokopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali izjavo, da bodo registrirali dopolnilno dejavnost najpozneje dve leti od prejema finančnih sredstev, če ta ni registrirana; – upravičenci morajo predložiti potreben načrt s popisom del in opreme v skladu z veljavno zakonodajo; – predložiti morajo plan ter finančno konstrukcijo izvedbe investicije; – ustrezna dokazila o nakupu opreme oziroma dokazila o izvedenih delih; – imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije; – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji. Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov brez DDV. B.2. Ukrep 9: Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij: okvirna višina sredstev: 1.000 EUR Predmet podpore: – neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah; – neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije; – izobraževanje na kmetijah povezano s kmetijsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. Upravičenci: Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Komen. Upravičeni stroški: – vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta; – nakup nove opreme; – promocija; – ostali splošni stroški. Pogoj za pridobitev sredstev: – fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za leto 2007; – upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji; – dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji. Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov brez DDV. C. Ostali ukrepi C.1. Ukrep 11: Izvajanje lokalne razvojne strategije (leader): okvirna višina sredstev: 800 EUR Predmet podpore: Predmet sofinanciranja so naložbe za naslednje vrste namenov: za ustanovitev in delovanje lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS), ki so pomembni za nadaljnji razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komen. Upravičenci: Lokalna akcijska skupina, ki bo delovala na območju Občine Komen. Upravičeni stroški: – stroški registracije LAS; – materialni stroški za LAS; – stroški priprave oziroma izdelave projektov in razvojnih programov; – stroški koordinacije za izvajanje nalog skupnega pomena. Pogoj za pridobitev sredstev: Upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dejavnosti skladno z veljavno zakonodajo. VII. Rok za predložitev vlog Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so navedene v razpisu. Prijavitelji lahko vlagajo vloge za vse ukrepe od četrtka, 25. oktobra do vključno petka, 9. novembra 2007. Kot pravočasne še štejejo vloge, ki bodo do roka (9. novembra 2007) osebno oddane oziroma prispele po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Vloga, oddana na predpisanem obrazcu, mora biti dostavljena v zapečatenem ovoju, s pripisom: »Ne odpiraj – Javni razpis kmetijstvo – ukrep__«. Na ovojnici mora biti na sprednji strani naveden ukrep, na hrbtni strani pa naslov prijavitelja. Prepozno prispele vloge bodo s sklepom zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. VIII. Pregled in ocenitev vlog: komisija, imenovana s sklepom župana obravnava prispele vloge ter pripravi predlog prejemnikov sredstev. Odpiranje vlog ni javno. Prijavitelje, katerih vloge so nepopolne, se pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Na podlagi ocenjevanja vseh popolnih vlog, višine zahtevanih sredstev s strani upravičenca in višine razpoložljivih sredstev, bo komisija določila višino sredstev za sofinanciranje upravičenih stroškov posamezne investicije oziroma programa. V primeru, da so izkazani stroški ob realizaciji investicije oziroma programa nižji od stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca, se znesek sofinanciranja sorazmerno zmanjša, v skladu z odobrenim odstotkom sofinanciranja. IX. Izplačilo sredstev Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep, sklep vsebuje tudi opredelitev namena in upravičenih stroškov. Na podlagi sklepa bo z upravičencem sklenjena pogodba. Za ukrepe pod točko A Skupinske izjeme velja, da upravičenec pred izdajo sklepa ne sme pričeti z aktivnostjo, za katero so bila sredstva namenjena. Upravičenec lahko šele po prejemu sklepa o odobrenih sredstvih prične z aktivnostjo, ki mora biti zaključena najkasneje do 10. 12. 2007. Do 10. 12. 2007 mora upravičenec Občini Komen posredovati zahtevek za izplačilo sredstev po pogodbi s priloženimi ustreznimi dokazili o namenski porabi sredstev. Komisija bo upoštevala le dokazila o izvedeni aktivnosti z datumom po datumu izdaje sklepa. V primeru, da so izkazani stroški ob realizaciji investicije oziroma programa nižji od stroškov, predvidenih v vlogi upravičenca, se znesek sofinanciranja s strani naročnika. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. X. Dodatne informacije Obrazce za prijavo na javni razpis lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo od dneva objave razpisa dalje v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, dosegljivi so tudi preko spletne strani Občine Komen www.komen.si (rubrika objave). Dodatne informacije posreduje Andreja Štok, tel. 05/73-10-452, e-mail: andreja.stok@komen.si, v času uradnih ur.

AAA Zlata odličnost