Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4792. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2007, stran 13055.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 14/07 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 in 14/07) in 14. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) je Občinski svet Občine Vojnik na 9. redni seji dne 12. 9. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2007 (Uradni list RS, št. 20/07 in 57/07) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v eurih
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina            Proračun leta 2007
kontov/Konto/Podkonto
------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        7.297.935
TEKOČI PRIHODKI (70+71)              4.990.268
70    DAVČNI PRIHODKI              4.363.809
     700 Davki na dohodek in          3.930.536
     dobiček
     703 Davki na premoženje           223.153
     704 Domači davki na blago in        210.120
     storitve
71    NEDAVČNI PRIHODKI              626.459
     710 Udeležba na dobičku in          92.171
     dohodki od premoženja
     711 Takse in pristojbine           13.000
     712 Denarne kazni               3.676
     713 Prihodki od prodaje            9.300
     blaga in storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki         508.312
72    KAPITALSKI PRIHODKI            1.532.775
     720 Prihodki od prodaje            6.800
     osnovnih sredstev
     722 Prihodki od prodaje          1.525.975
     zemljišč in neopredmetenih
     dolgoročnih sredstev
73    PREJETE DONACIJE               1.252
     730 Prejete donacije iz            1.252
     domačih virov
74    TRANSFERNI PRIHODKI             773.640
     740 Transferni prihodki iz         495.795
     drugih javnofinančnih
     institucij
     741 Prejeta sredstva iz           277.845
     državnega proračuna iz
     sredstev proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          7.183.834
40    TEKOČI ODHODKI              1.680.959
     400 Plače in drugi izdatki         385.082
     zaposlenim
     401 Prispevki delodajalcev          66.894
     za socialno varnost
     402 Izdatki za blago in          1.158.932
     storitve
     403 Plačila domačih obresti         49.186
     409 Rezerve                 20.865
41    TEKOČI TRANSFERI             2.094.360
     410 Subvencije               101.981
     411 Transferi posameznikom        1.347.085
     in gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim          169.061
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči domači           476.233
     transferi
42    INVESTICIJSKI ODHODKI           2.653.761
     420 Nakup in gradnja           2.653.761
     osnovnih sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI           754.754
     431 Invest. transferi            645.518
     pravnim in fizičnim osebam,
     ki niso prorač. uporabniki
     432 Investicijski transferi         109.236
     proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj            114.101
odhodki)
III/1 PRIMARNI PRESEŽEK               159.187
(PRIMANJKLJAJ) (I. – 7102) – (II. –
403 – 404)
(Skupaj prihodki brez prihodkov od
obresti minus skupaj odhodki brez
plačil obresti)
III/2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70 + 71) – (40 + 41)
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki       1.214.949
in tekoči transferi)
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina            Proračun leta 2007
kontov/Konto/Podkonto
------------------------------------------------------------
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         29.210
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH            29.210
     POSOJIL IN PRODAJA
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     750 Prejeta vračila danih          29.210
     posojil
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE             2.504
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE          2.504
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     442 Poraba sredstev kupnin          2.504
     iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN          26.706
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
V.)
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina            Proračun leta 2007
kontov/Konto/Podkonto
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)                0
50    ZADOLŽEVANJE                   0
     500 Domače zadolževanje              0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)           136.231
55    ODPLAČILO DOLGA               136.231
     550 Odplačila domačega dolga        136.231
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA            4.576
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          –136.231
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)         –114.101
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA             0
DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vojnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-0046-2007/2
Vojnik, dne 12. septembra 2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost