Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 396/07 Ob-28123/07 , Stran 6931
1. Ime in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljevanju Urad): Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, Slovenija. 2. Cilji javnega razpisa Cilj javnega razpisa je spodbujanje dejavnosti, ki med slovenskimi rojaki, ki živijo v tujini, omogočajo: – utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete, – medizseljensko povezovanje, – ohranjanje vezi z Republiko Slovenijo, – vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev v izseljenstvu. 3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega poziva so programi in projekti, ki podpirajo cilje javnega razpisa. 4. Prosilci javnega razpisa: na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi organizacije civilne družbe, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in skrbi za Slovence po svetu. 5. Pomen izrazov Programi so redne naloge in aktivnosti, ki jih prosilec izvaja vsako leto in predstavlja njegovo trajno dejavnost. Projekt je ekonomsko neodvisen niz medsebojnih povezanih aktivnosti, ki predstavljajo zaokroženo celoto in pri katerih se za doseganje ciljev projekta uporabljajo različni viri (finančni, človeški itd.). Projekt je začasnega značaja in njegov cilj je doseganje enkratnega rezultata. Začasen značaj pomeni, da ima vsak projekt omejeno časovno dobo, trajanje je določeno z datumom začetka in konca, enkraten rezultat pa pomeni, da ga je zaradi njegovih posebnosti mogoče razlikovati od podobnih projektov ter od običajnih rednih nalog oziroma aktivnosti. Vsebine programa se ne more prijaviti v okviru projekta. 6. Pogoji za dodelitev finančne podpore Finančno podporo lahko prejme prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – da si z enkratnim dejanjem ali s trajno dejavnostjo prizadeva za materialno, socialno, politično, kulturno ali duhovno dobrobit pripadnikov slovenskega naroda zunaj Republike Slovenije oziroma za ohranitev in krepitev njihove slovenske identitete; – da ima pozitiven odnos do povezovanja z matično domovino Republiko Slovenijo in – da spoštuje postopke in obveznosti v zvezi z rabo proračunskih sredstev Republike Slovenije. Programi in projekti, ki ne bodo izpolnjevali omenjenih pogojev, bodo zavrnjeni. 7. Merila za dodelitev finančne podpore Merila za dodelitev finančne podpore: – izpričana vloga prosilca in njegov pomen znotraj posamezne slovenske skupnosti, – obseg in kakovost delovanja, – velikost in razvejanost strukture, – načrti delovanja, – dejanski stroški in potrebe, – nujnost zadev, – simbolna vrednost enkratnega dejanja, trajnega delovanja ali materialnega pričevanja, – višina finančne podpore, ki jo prosilec prejme z drugih virov. Komisija lahko pridobi tudi mnenje zunanjega strokovnjaka. Posamezne vloge bodo pred dokončno odločitvijo strokovne komisije po potrebi usklajene tudi z drugimi sofinancerji, ki delujejo na državni ravni. 8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov Slovencev po svetu v letu 2008 znaša 900.000 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008. 9. Predvidena višina dodeljenih sredstev: višina dodeljenih sredstev se določi glede na omejitve po posameznih kategorijah in na podlagi meril. Merila so ovrednotena s točkami kot izhaja iz ocenjevalnega lista, ki je dostopen v razpisni dokumentaciji. 10. Dokumentacija javnega razpisa Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za pripravo vloge, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev ter vzorec pogodbe) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu: http://www.uszs.gov.si/ pod rubriko Javne objave. Dokumentacijo javnega razpisa zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, tel. 01/430-28-10 (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih ur. Izjemoma bo zainteresiranim dokumentacija poslana tudi z navadno pošto ali po elektronski pošti. 11. Način prijave Vloga mora biti posredovana na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici. Na ovojnici morajo biti podane naslednje oznake oziroma podatki: – vidna oznaka: »Ne odpiraj – Prijava na razpis – Slovenci po svetu 2007«, – polni naslov Urada, – naziv prosilca ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice. 12. Trajanje javnega razpisa Obravnavane bodo samo pravočasno oddane in popolne vloge. Za prepozno šteje vloga, ki ni bila oddana na pošti do vključno 30. 11. 2007. Ker se vloga lahko odda osebno na Uradu, šteje za prepozno tudi vloga, ki do 15. ure tega istega dne ni bila predložena v tajništvu Urada. Kot prepozne bodo štele tudi vloge, ki bodo na Urad po pošti prispele po 21. 12. 2007 ne glede na to, kdaj so bile oddane na pošti. 13. Odpiranje vlog Posebna komisija bo najkasneje 5. 12. 2007 pričela odpirati vloge. Odpiranje vlog ni javno. 14. Ocenjevanje vlog: strokovna komisija ocenjuje prispele vloge po vrstnem redu prispetja, praviloma neposredno po odpiranju vlog. 15. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o izidu obveščeni najkasneje v dveh mesecih po obravnavi vseh pravočasnih in popolnih vlog na strokovni komisiji. 16. Dodatna pojasnila: vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro, tel. 01/430-28-10, faks 01/478-22-96 ter po elektronski pošti urad.slovenci@gov.si.

AAA Zlata odličnost