Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

4763. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bistrica ob Sotli, stran 13016.

Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07), na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99, 125/03, 73/06) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 7. redni seji dne 4. 10. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bistrica ob Sotli
1. člen
V Odloku o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 94/02) se v 3. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Dejanski končni upravičenci po tem odloku so fizične in pravne osebe, ter njihovi pravni nasledniki, ki so sklepali pogodbe oziroma samoupravne sporazume s pravnim prednikom Občine Bistrica ob Sotli, to je KS Bistrica ob Sotli, z namenom pridobitve telefonskega priključka na območju Občine Bistrica ob Sotli oziroma vlaganja v telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bistrica ob Sotli.«
2. člen
Spremeni se 4. člen, tako da se glasi:
»Seznam končnih upravičencev se objavi na krajevno običajen način, na oglasni deski občine in na internetni strani Občine Bistrica ob Sotli.«
3. člen
Doda se 5.a člen, ki se glasi:
»Končni upravičenci morajo za izplačilo dostaviti občini Bistrica ob Sotli naslednje podatke in dokumente:
1. ime, priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov stalnega bivališča oziroma naslov sedeža pravne osebe,
2. račun, na katerega bo dejanskemu končnemu upravičencu nakazano vračilo,
3. pogodbo ali druga dokazila, ki dokazujejo obstoj pogodbe iz 1. člena, kot na primer, izjave o pristopu, obračune, blagajniške prejemke ter druge dokumente, ki so jih morebitni upravičenci sklenili oziroma so bili izdani s strani krajevne skupnosti v zvezi z vlaganji v gradnjo javnega telefonskega omrežja.
Če navedeni dokazi ne obstajajo več, se lahko kot dokazilo o obstoju pogodbe upošteva tudi seznam vlagateljev iz zapisnikov oziroma iz arhivske dokumentacije, kolikor ta obstaja.
Upravičenci, ki so pravni nasledniki oseb iz 1. točke prejšnjega odstavka, morajo priložiti dokazilo o pravnem nasledstvu. Če je pravnih naslednikov več, lahko ti enemu izmed sebe izročijo pooblastilo za dvig vračila.«
4. člen
Doda se 5.b člen, ki se glasi:
»Osnovo za določitev višine vračila predstavlja priznana višina vlaganja posameznega dejanskega končnega upravičenca, objavljenega v seznamu, zmanjšana za:
– morebitno neplačano priključnino, ki so jo v istem času na istem geografskem območju plačali naročniki PTT organizacij, ki takšnih pogodb niso sklenili,
– morebitni neplačani samoprispevek ali prispevek SIS,
– morebitna namenska sredstva iz državnega proračuna.
V primerih, ko se je omrežje financiralo solidarno, to je, ko so vsi naročniki prispevali enak delež, se tudi vračilo izvaja v enakih deležih.«
5. člen
Doda se 6.a člen, ki se glasi:
»Občina Bistrica ob Sotli bo dejanskim končnim upravičencem vrnila priznana vložena sredstva za vlaganje v krajevno telefonsko omrežje do upravičene višine sredstev, ki jih je za posamezno vrsto vlaganj pridobila od sklada.«
6. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2007-22
Bistrica ob Sotli, dne 4. oktobra 2007
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l.r.

AAA Zlata odličnost