Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 32200/022/2007 Ob-28487/07 , Stran 6954
I. Ime in naziv neposrednega proračunskega uporabnika: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig. II. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja turizma in gostinstva v Občini Ig v letu 2007. III. Višina sredstev: skupna višina razpisanih sredstev iz občinskega proračuna v letu 2007 znaša 33.000,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2007 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna in po pravilu »de minimis«. IV. Upravičenci Upravičenci do sredstev so: – mikro in majhne gospodarske družbe po klasifikacije iz 55. člena ZGD-1, – fizične osebe, ki imajo status podjetnika po 71. členu ZGD-1, – fizične osebe, ki so v postopku pridobivanja predpisanih dovoljenj za opravljanje dejavnosti, oziroma so pri pristojnem sodišču vložile priglasitveni list za vpis v sodni register podjetnikov ali so predložile vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe. Za sredstva lahko zaprosijo prosilci s sedežem na območju Občine Ig. V. Splošni pogoji za pridobitev sredstev Sredstva se bodo dodeljevala za naslednje namene: – za začetne investicije v osnovna in obratna sredstva in za investicije v razširjanje osnovne dejavnosti gospodarskega subjekta in za razvoj novih produktov in storitev, – za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, predvsem pa za usmerjanje naložb v turizem, zlasti v izgradnjo, izdelavo in trženje vseh vrst turistične infrastrukture, dvig in širši izbor ponudbe gostinskih storitev, dvig ponudbe nastanitvenih kapacitet, – za promocijo občinskih gospodarskih družb in podjetnikov, ki se ukvarjajo z razvojem turizma in gostinstva ter za izboljšanje njihove konkurenčne sposobnosti. Strošek davka na dodano vrednost ni upravičen strošek za dodeljevanje sredstev. Do sredstev niso upravičene gospodarske družbe in podjetniki, ki so v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave, v likvidacijskem postopku, ali imajo več kot trideset dni blokiran svoj poslovni račun ali nimajo plačanih vseh javnih dajatev in prispevkov. Kot upravičena vrednost projekta se šteje investicija v višini predloženih upravičenih računov, pogodb brez DDV. Vlagatelj lahko na javni razpis vloži samo eno vlogo. Vlagatelj mora podati izjavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsebina prijave je določena v razpisni dokumentaciji. Namensko porabo sredstev spremlja in preverja občinska uprava Občine Ig. V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po pravilniku mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. VI. Merila za izbor Merila za dodelitev sredstev pomoči na podlagi priglasitvene sheme »Subvencije v razvoj turizma v Občini Ig (št. priglasitve M001-5874769-2007) so: 1. Lokalni vidik lokacije turistične infrastrukture glede na strategijo občine – skupaj do 55 točk – ohranjanje značilne vaške stavbne dediščine stavbe(zunanjost, notranjost) do 10 točk, – ohranjanje etnološke dediščine do 10 točk, – projekt je pomemben za promocijo občine in razvoj turizma do 20 točk, – izboljšuje turistično – gostinsko ponudbo in nočitvene kapacitete v občini do 15 točk. 2. Tržna naravnanost in donosnost projekta – skupaj do 45 točk – odpiranje novih delovnih mest do 10 točk, – vlaganje v promocijo turistično – gostinskih izdelkov in storitev do 10 točk, – upravičenec še ni prejel druge podpore javnih sredstev do 10 točk, – projekt je finančno stabilen do 15 točk. Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 100 točk. Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenega programa. VII. Vsebina vloge Vlagatelj izpolni in odda vlogo na razpisnem obrazcu »Vloga za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja turizma in gostinstva v Občini Ig za leto 2007«, ki jo dobijo na sedežu Občine Ig ali na internetni strani http://www.obcina-ig.si/. Prijava mora poleg razpisne dokumentacije vsebovati tudi vse zahtevane priloge oziroma dokazila: – izpisek iz sodnega registra pristojnega sodišča za gospodarske družbe ali potrdilo pristojne davčne uprave za podjetnika, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – bilanco uspeha in stanja za preteklo finančno leto za gospodarske družbe, – potrdilo o plačanih prispevkih in javnih dajatvah, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – v postopkih gradnje ali adaptacije poslovnih prostorov izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokumentacijo v skladu s področno zakonodajo, – za nakup osnovnih sredstev ali opreme, račune ali kupoprodajne pogodbe. VIII. Odpiranje in obravnavanje vlog Vloge bo odpirala pristojna občinska komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje prejetih vlog bo opravila komisija najkasneje v roku 14 dni po zaključku razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Nepopolne vloge, vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, prepozno prejete vloge, vloge, ki bodo ekološko sporne ali bodo brez realne možnosti za realizacijo projekta, bodo kot neutemeljene zavrnjene. Za oceno upravičenosti posamezne vloge se uporablja Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja turizma in gostinstva v Občini Ig in merila, ki so sestavni del razpisa. Upravičenci bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od zaključka razpisa s sklepom župana in istočasno pozvani k podpisu pogodbe. Z uspelimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja turizma in gostinstva v Občini Ig za leto 2007 kjer se opredelijo medsebojne obveznosti. Če vlagatelj, ki so mu bila odobrena sredstva, ne bo podpisal pogodbe v določenem roku se šteje kot, da je vlagatelj odstopil od pogodbe in od odobrenih sredstev. Vlagatelj, ki meni, da mu sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa kjer mora natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi vlagatelji. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. XI. Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS, do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ig http://www.obcina-ig.si/ ali na sedežu Občine Ig v času uradnih ur. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na sedežu občine vsak delovni dan na tel. 01/280-23-18. X. Rok za oddajo vlog Javni razpis se zaključi 9. 11. 2007. Vloge se bodo sprejemale po zaporedju predložitve popolnih vlog, vendar najkasneje do vključno 9. 11. 2007. Vse vloge, ki bodo posredovane po tem roku, se bodo zavrnile. Prijave je potrebno poslati z oznako »Javni razpis dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja turizma in gostinstva v Občini Ig v letu 2007« na naslov: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig, priporočeno ali osebno.

AAA Zlata odličnost