Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 97/07 Ob-28110/07 , Stran 6964
Na podlagi 11.a člena Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (Uradni list RS, št 50/04 in 61/07) in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3) Urad Vlade RS za enake možnosti, Erjavčeva 15, Ljubljana objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: zagovornik/zagovornica načela enakosti. Kandidatke oziroma kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri; – najmanj šest let delovnih izkušenj, od tega tri leta delovnih izkušenj na področju uresničevanja načela enakega obravnavanja ali človekovih pravic in temeljnih svoboščin; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbrani kandidatki oziroma kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo morala izbrana kandidatka oziroma kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Kandidatke oziroma kandidati bodo v izbirnem postopku opravili pisni preizkus znanja ter razgovor. V izbirnem postopku se bo preverjalo: poznavanje problematike področja, strokovna uveljavljenost na področju, poznavanje pravne ureditve področja, poznavanja delovanja institucij in pravnega reda EU s področja dela, znanje angleškega jezika. Delovno področje: – samostojna obravnava primerov domnevne diskriminacije, – spremljanje zakonodaje in prakse na področju enakih možnosti in diskriminacije, – neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja urada, – vodenje projektnih skupin, – samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – opravljanje drugih zahtevnejših nalog, – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidatke oziroma kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Uradu Vlade RS za enake možnosti pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidatka oziroma kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrana kandidatka oziroma kandidat bo delo opravljal/a na delovnem mestu podsekretarka/podsekretar. Z izbrano kandidatko oziroma kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas petih let s polnim delovnim časom. Izbrana kandidatka oziroma kandidat bo delo opravljal v prostorih Urada Vlade RS za enake možnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidatka oziroma kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto zagovornik/zagovornica« na naslov: Urad Vlade RS za enake možnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: uem@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidatke oziroma kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Matjaž Debelak, tel. 01/478-14-80.

AAA Zlata odličnost