Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 478-14/2005/43 Ob-28380/07 , Stran 6957
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje: garažni boks št. 18, z oznako 18.E, vpisan v zk. vl. št. 1743/19, k.o. Maribor Grad, v izmeri 12,50 m2, ki se nahaja v podzemni garaži na naslovu Cankarjeva ulica 23, 2000 Maribor. Predmet prodaje je v lasti Republike Slovenije do celote. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja Izklicna cena za garažni boks, ki je predmet prodaje, je 8.000,00 EUR, najnižji znesek njenega višanja pa 200,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, in sicer v torek, 6. 11. 2007, z začetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine Varščina za garažni boks, ki je predmet prodaje, znaša 800,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75600207, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Cankarjeva 23. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Kontaktna oseba za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo postopka javne dražbe je Biserka Gorišek, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si. Javna dražba bo objavljena tudi na spletni strani organizatorja javne dražbe: http://www.mju.gov.si/. Ogled predmeta javne dražbe bo potekal v torek, 23. 10. 2007, od 9. do 10. ure. Ogled bo vodil Anton Murgelj, tel. 01/478-18-47, e-pošta: tone.murgelj@gov.si. 9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi: – na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – če dražitelj ni zastopnik, mora pred dražbo predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi; – dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo nameravajo dražiti. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec. Nepremičnini bosta prodani po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane.

AAA Zlata odličnost