Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2007 z dne 19. 10. 2007

Kazalo

Št. 145 Ob-28216/07 , Stran 6958
I. Organizator javne dražbe: Republika Slovenija, Upravna enota Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. II. Predmet prodaje: osebni avto Renault Clio 1.2, NM A2-680, letnik 2002, 26.483 prevoženih km, prvi lastnik, klima. III. Cena: – Izklicna cena: 4.170,00 EUR. – Kriterij dvigovanja izklicne cene: najnižji znesek višanja: 50,00 EUR. IV. Ogled premičnin: za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom avtomobila lahko pokličete vsak delovni dan na tel. 07/348-22-50. V. Pogoji in pravila javne dražbe 1. Osebni avto se odproda v celoti po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet premičnin in stroške prepisa plača kupec. 2. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 4. Višina varščine: pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 420,00 EUR na vplačilni račun proračuna Republike Slovenije 01100-6300109972 s sklicem po modelu 18 62537-7201001-46120305. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, varščina vrne v roku 15 dni brez obresti. 5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe na vplačilni račun proračuna Republike Slovenije 01100-6300109972, s sklicem po modelu 18 62537-7201001-46120305. Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni od podpisa pogodbe je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji morajo najkasneje 1 uro pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo (sicer bodo izločeni iz javne dražbe) in predložiti kopije naslednjih dokumentov (originale na vpogled ob prijavi): – potrdilo o plačani varščini in priloženo številko transakcijskega računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba), – izpisek iz registra pravnih oseb (pravne osebe), – overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo fizično ali pravno osebo, – osebni dokument opremljen s fotografijo, ki ga je izdal državni organ, – davčno, matično in telefonsko številko. 7. Pravila javne dražbe Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07). Nadzor nad izvedbo javne dražbe izvaja pristojna komisija. Vlada ali pristojna komisija lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 8. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo dne 5. 11. 2007, ob 10. uri. Sam potek javne dražbe se bo odvijal v prostorih Upravne enote Trebnje, Goliev trg 5, soba št. 43, III. nadstropje.

AAA Zlata odličnost